zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Finansowanie dłużne PZU, Pekao oraz Alior Bank

PZU Raport Roczny 2020 > Finansowanie dłużne PZU, Pekao oraz Alior Bank
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

PZU

Obligacje PZU: PLPZU0000037 na kwotę 2,25 mld zł

30 czerwca 2017 roku PZU przeprowadził największą w historii polskiego sektora finansowego emisję obligacji podporządkowanych (w polskich złotych). Była to jednocześnie pierwsza emisja w kraju zgodna z wymogami regulacji Wypłacalność II. Obligacje o wartości 2,25 mld zł są oprocentowane stawką WIBOR6M + 180 p.b. Dzień wykupu przypada na 29 lipca 2027 roku, czyli 10 lat od emisji, z opcją wcześniejszego wykupu po 5 latach.

Obligacje są notowane na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot.

Celem emisji było uzupełnienie kapitałów własnych PZU po nabyciu pakietu 20% akcji Banku Pekao, tak aby utrzymać wskaźnik Wypłacalność II na poziomie nie niższym niż 200%, określonym w „Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU”.

Alior Bank

Emisje i wykupy obligacji w 2020 roku

W 2020 roku Alior Bank nie przeprowadził żadnych emisji obligacji własnych ani ich wcześniejszego wykupu. 11 sierpnia 2020 roku Alior Bank dokonał terminowego wykupu obligacji serii J o wartości 250 mln zł.

Zatwierdzenie prospektu podstawowego programu ofertowego obligacji do kwoty 1,5 mld zł 

4 maja 2020 roku KNF zatwierdziła prospekt podstawowy, który został sporządzony w związku z:

  • programem ofertowym na terytorium Polski niezabezpieczonych obligacji na okaziciela (o wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100 zł każda i do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 1,5 mld zł) ustanowionym przez Alior Bank w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Banku do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 5 mld zł;
  • zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu poszczególnych serii obligacji na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez BondSpot SA.

Na podstawie prospektu Alior Bank może przeprowadzać oferty publiczne obligacji niepodporządkowanych i podporządkowanych, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II.

Bankowe Papiery Wartościowe – zatwierdzenie prospektu podstawowego II Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych (BPW) do kwoty 5 mld zł

31 grudnia 2020 roku KNF zatwierdziła prospekt podstawowy Alior Banku sporządzony w związku z:

  • otwarciem II Programu Emisji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych BPW na okaziciela o wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100 zł każdy i do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 5 mld zł oraz
  • zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu wybranych serii BPW na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Na podstawie prospektu Alior Bank może przeprowadzać oferty publiczne oprocentowanych lub nieoprocentowanych Bankowych Papierów Wartościowych.

Bank Pekao

Listy zastawne

Bank Pekao, w ramach uchwalonego w 2019 roku programu listów zastawnych, prowadzi za pośrednictwem spółki zależnej Pekao Bank Hipoteczny emisję długoterminowych dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych portfelem kredytowym. Wartość emisji nie jest ograniczona. Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego mają nadaną przez agencję Fitch ocenę ratingową A- z perspektywą stabilną (1 stopień powyżej ratingu Pekao Banku Hipotecznego, którego ryzyko Fitch ocenia na BBB+). Łączna wartość zobowiązań Pekao Banku Hipotecznego z tytułu listów zastawnych na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 1,47 mld zł. Zobowiązania z tytułu listów zastawnych z terminem wymagalności do roku stanowią 41%, od roku do 3 lat – 26%, a od 3 lat do 5 lat – 33% wartości nominalnej ogółem.

Obligacje podporządkowane

W 2020 roku Bank Pekao nie przeprowadzał żadnych emisji obligacji podporządkowanych.

Pozostałe obligacje niezabezpieczone

Poszczególne podmioty Grupy Pekao prowadzą programy emisji obligacji niezabezpieczonych gwarantowanych przez Bank Pekao. Instrumenty te służą dywersyfikacji źródeł finansowania, w szczególności zwiększają udział aktywów spółek zależnych Banku finansowanych bezpośrednio z rynku hurtowego.

W ramach programu emisji obligacji do kwoty 1 mld zł Pekao Bank Hipoteczny przeprowadził w 2020 roku 6 emisji obligacji na łączną kwotę 710 mln zł o terminach wymagalności od 4 miesięcy do 2 lat.

Wśród emisji przeprowadzanych przez Pekao Leasing (program emisji 3 mld zł) i Pekao Faktoring (program emisji 5 mld zł) dominują regularnie odnawiane papiery o terminach wymagalności do roku. Na 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu emisji tych dwóch podmiotów wynosiły 6,24 mld zł.