zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Słowo rozpoczynające się od litery P

PZU Raport Roczny 2020 > Lexicon > Glosariusz > Słowo rozpoczynające się od litery P
Payout ratio

Współczynnik wypłaty dywidendy, czyli iloraz wartości wypłaconej dywidendy i wyniku netto spółki, w procentach.

PD

(ang. Probability of Default) - prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w określonym horyzoncie czasowym.

Pekao

Bank Pekao SA.

Pekao Group

Pekao with its subsidiaries listed in section 2.2.

PFR

Polski Fundusz Rozwoju SA.

PGK

 Podatkowa Grupa Kapitałowa PZU – 20 września 2017 roku podpisano umowę Podatkowej Grupy Kapitałowej obejmującą 13 spółek: PZU, PZU Życie, Link4, PZU CO, PZU Pomoc SA, Ogrodowa-Inwestycje, PZU Zdrowie SA, Tulare Investments sp. z o.o., PZU CASH SA, Ipsilon sp. z o.o., PZU Finanse sp. z o.o., PZU LAB SA, Omicron Bis SA. PGK powołana została na okres 3 lat – od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, a Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, 21 listopada 2017 roku wydał decyzję o jej rejestracji. Od 1 stycznia 2021 roku w skład PGK wchodzi dodatkowo także PZU Projekt 01 SA, w związku z kolejną umową PGK z 22 września 2020 roku (decyzja o rejestracji z 11 grudnia 2020 roku), która obowiązuje w okresie 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2023 roku. Spółką dominującą i reprezentującą PGK jest PZU. PGK rozlicza się z Urzędem Skarbowym w cyklach miesięcznych. PZU dokonuje wpłat zaliczek do US z tytułu podatku CIT należnych od wszystkich spółek, a one przekazują do PZU zaliczki na podatek CIT, dotyczące swojej działalności gospodarczej.

PIM

Pekao Investment Management SA.

PKN Orlen

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna.

POCI

Aktywa finansowe nabyte lub udzielone z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (ang. purchased or originated credit –impaired financial assets).

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe zdefiniowane zapisami Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

PRIIP

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z 8 marca 2017 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

PSR

Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217) oraz przepisy wydane na jej podstawie.

PTE PZU SA

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna.

PTTŻ

Polskie Tablice Trwania Życia publikowane rocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

PZU CO

PZU Centrum Operacji SA.

PZU LT GD

UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas.

PZU Ordinary Shareholder Meeting

Ordinary Shareholder Meeting of Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

PZU Ukraina

PrJSC IC PZU Ukraine.

PZU Ukraina Życie

 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance.

PZU Życie

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

PZU, jednostka dominująca

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.