zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

6.6 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > 6.6 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Składki przypisane brutto na zewnątrz 2 962 3 264
Składki przypisane brutto między segmentami 64 52
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 3 026 3 316
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 96 -283
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 3 122 3 033
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -861 -786
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 104 229
Składki zarobione netto 2 365 2 476
Dochody z lokat, w tym: 116 100
operacje na zewnątrz 116 100
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 58 32
Przychody 2 539 2 608
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -1 593 -1 610
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto 44 7
Koszty akwizycji -511 -519
Koszty administracyjne -144 -131
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 47 43
Pozostałe -69 -71
Wynik na ubezpieczeniach 313 327


Ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Składki przypisane brutto na zewnątrz 10 200 10 332
Składki przypisane brutto między segmentami 44 71
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 244 10 403
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 54 -21
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 10 298 10 382
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -78 -149
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -28 28
Składki zarobione netto 10 192 10 261
Dochody z lokat, w tym: 525 481
operacje na zewnątrz 525 481
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 100 126
Przychody 10 817 10 868
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -6 221 -6 410
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto 132 -1
Koszty akwizycji -2 010 -1 986
Koszty administracyjne -673 -651
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów - 3
Pozostałe -374 -374
Wynik na ubezpieczeniach 1 671 1 449


Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Składki przypisane brutto na zewnątrz 7 007 6 966
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 7 007 6 966
Zmiany stanu rezerw składek -50 -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 6 957 6 966
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -1 -1
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 6 956 6 965
Dochody z lokat, w tym: 675 668
operacje na zewnątrz 675 668
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 3 3
Przychody 7 634 7 636
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -5 190 -5 057
Koszty akwizycji -381 -388
Koszty administracyjne -632 -640
Pozostałe -40 -54
Wynik na ubezpieczeniach 1 391 1 497


Ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 712 1 581
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 712 1 581
Zmiany stanu rezerw składek -2 -2
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 710 1 579
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 1 710 1 579
Dochody z lokat, w tym: 465 548
operacje na zewnątrz 465 548
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 1 1
Przychody 2 176 2 128
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -1 670 -1 640
Koszty akwizycji -175 -139
Koszty administracyjne -81 -72
Pozostałe -6 -6
Wynik na ubezpieczeniach 244 271


Inwestycje 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Dochody z lokat, w tym: 383 397
- operacje na zewnątrz 323 333
- operacje między segmentami 60 64
Wynik z działalności operacyjnej 383 397


Działalność bankowa 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 044 4 008
- operacje na zewnątrz 3 945 3 901
- operacje między segmentami 99 107
Dochody z lokat 6 248 8 972
- operacje na zewnątrz 6 248 8 972
- operacje między segmentami - -
Przychody 10 292 12 980
Koszty z tytułu prowizji i opłat -1 036 -862
Koszty odsetkowe -1 074 -2 013
Koszty administracyjne -4 782 -4 850
Pozostałe -3 206 -1 757
Wynik z działalności operacyjnej 194 3 498


Ubezpieczenia emerytalne 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Dochody z lokat, w tym: 4 6
operacje na zewnątrz 4 6
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 130 142
Przychody 134 148
Koszty administracyjne -56 -43
Pozostałe -5 -4
Wynik z działalności operacyjnej 73 101


Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 694 1 713
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 694 1 713
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 11 -54
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 705 1 659
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -65 -57
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 3 -2
Składki zarobione netto 1 643 1 600
Dochody z lokat, w tym: 18 38
operacje na zewnątrz 18 38
operacje między segmentami - -
Przychody 1 661 1 638
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -965 -989
Koszty akwizycji -340 -335
Koszty administracyjne -141 -133
Pozostałe 5 4
Wynik na ubezpieczeniach 220 185


Ubezpieczenia - Ukraina 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Składki przypisane brutto na zewnątrz 291 335
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 291 335
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 8 -8
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 299 327
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -99 -106
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -4 -4
Składki zarobione netto 196 217
Dochody z lokat, w tym: 39 33
operacje na zewnątrz 39 33
operacje między segmentami - -
Przychody 235 250
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -76 -81
Koszty akwizycji -101 -118
Koszty administracyjne -33 -31
Pozostałe 29 19
Wynik na ubezpieczeniach 54 39


Kontrakty inwestycyjne 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Składki przypisane brutto 33 35
Zmiany stanu rezerw składek - -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 33 35
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek - -
Składki zarobione netto 33 35
Dochody z lokat, w tym: 13 16
operacje na zewnątrz 13 16
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody - -
Przychody 46 51
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -37 -42
Koszty akwizycji - -
Koszty administracyjne -3 -4
Pozostałe - -
Wynik z działalności operacyjnej 6 5


Pozostałe segmenty 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Dochody z lokat, w tym: 19 6
- operacje na zewnątrz 19 6
- operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 1 234 1 086
Przychody 1 253 1 092
Koszty -1 288 -1 149
Pozostałe 28 22
Wynik z działalności operacyjnej -7 -35


Uzgodnienia
1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
Składki zarobione netto Dochody
z lokat
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 2 365 116 -1 593 -511 -144 313
Ubezpieczenia masowe 10 192 525 -6 221 -2 010 -673 1 671
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 956 675 -5 190 -381 -632 1 391
Ubezpieczenia indywidualne 1 710 465 -1 670 -175 -81 244
Inwestycje - 383 - - - 383
Działalność bankowa - 6 248 - - -4 782 194
Ubezpieczenia emerytalne - 4 - -5 -56 73
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 643 18 -965 -340 -141 220
Ubezpieczenia - Ukraina 196 39 -76 -101 -33 54
Kontrakty inwestycyjne 33 13 -37 - -3 6
Pozostałe segmenty - 19 - - - -7
Segmenty razem 23 095 8 505 -15 752 -3 523 -6 545 4 542
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych -33 -7 37 - - -
Prezentacja zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - - -1 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - 24 - - 24
Wycena instrumentów kapitałowych - -6 - - - -6
Wycena nieruchomości - - - - -3 -4
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - -185
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - -16 -16
Korekty konsolidacyjne -38 -6 112 206 -33 -2971
Dane skonsolidowane 23 024 8 4862 -15 580 -3 317 -6 597 4 058

1 Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej”, „Pozostałe przychody netto z inwestycji”, „Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.


Uzgodnienia
1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
(przekształcone)
Składki zarobione netto Dochody
z lokat
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 2 476 100 -1 610 -519 -131 327
Ubezpieczenia masowe 10 261 481 -6 410 -1 986 -651 1 449
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 965 668 -5 057 -388 -640 1 497
Ubezpieczenia indywidualne 1 579 548 -1 640 -139 -72 271
Inwestycje - 397 - - - 397
Działalność bankowa - 8 972 - - -4 850 3 498
Ubezpieczenia emerytalne - 6 - -5 -43 101
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 600 38 -989 -335 -133 185
Ubezpieczenia - Ukraina 217 33 -81 -118 -31 39
Kontrakty inwestycyjne 35 16 -42 - -4 5
Pozostałe segmenty - 6 - - - -35
Segmenty razem 23 133 11 265 -15 829 -3 490 -6 555 7 734
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych -35 -7 42 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - -4 - - -4
Wycena instrumentów kapitałowych - -14 - - - -14
Wycena nieruchomości - -4 - - -2 -9
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - -12
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - -12 -12
Korekty konsolidacyjne -8 58 96 127 -37 -5991
Dane skonsolidowane 23 090 11 2982 -15 695 -3 363 -6 606 7 084

1 Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej”, „Pozostałe przychody netto z inwestycji”, „Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.


Podział geograficzny
1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane Wartość skonsolidowana Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 21 881 1 694 291 - 23 866 22 143 1 713 335 - 24 191
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 79 - - -79 - 93 - - -93 -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 197 - - - 4 197 4 138 1 - - 4 139
Dochody z lokat1 8 429 18 39 - 8 486 11 227 38 33 - 11 298

1 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej”, „Pozostałe przychody netto z inwestycji”, „Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.


Podział geograficzny
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane Wartość skonsolidowana Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane Wartość skonsolidowana
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe1 7 116 272 6 - 7 394 7 133 247 6 - 7 386
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 507 - 2 - 2 509 2 310 - 3 - 2 313
Aktywa 376 435 3 406 535 -1 402 378 974 341 372 2 877 596 -1 460 343 385

1 Suma następujących pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej: „Wartości niematerialne”, „Rzeczowe aktywa trwałe”