zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

42. Zobowiązania podporządkowane

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 42. Zobowiązania podporządkowane
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

42.1 Zasady rachunkowości

Zobowiązania podporządkowane ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, że ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym.

W kolejnych okresach zobowiązania podporządkowane wycenia się w zamortyzowanym koszcie.

Zobowiązania podporządkowane (lub ich części) wyłącza się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

42.2 Dane ilościowe

Wartość nominalna
w mln)
Waluta Oprocentowanie Data emisji/ Data wykupu Wartość bilansowa
31 grudnia 2020
(w mln zł)
Wartość bilansowa
31 grudnia 2019
(w mln zł)
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych PZU
Obligacje podporządkowane PZU 2 250 PLN WIBOR 6M + marża 30 czerwca 2017 / 29 lipca 2027 2 265 2 279
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Pekao
Obligacje serii A 1 250 PLN WIBOR 6M + marża 30 października 2017 /29 października 2027 1 254 1 257
Obligacje serii B 550 PLN WIBOR 6M + marża 15 października 2018 /16 października 2028 552 554
Obligacje serii C 200 PLN WIBOR 6M + marża 15 października 2018 /14 października 2033 201 201
Obligacje serii D 350 PLN WIBOR 6M + marża 4 czerwca 2019 /4 czerwca 2031 350 351
Obligacje serii D1 400 PLN WIBOR 6M + marża 4 grudnia 2019 /4 czerwca 2031 401 401
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Alior Banku
Obligacje serii F 322 PLN WIBOR 6M+ marża 26 września 2014 / 26 września 2024 224 225
Obligacje serii G 193 PLN WIBOR 6M + marża 31 marca 2015 / 31 marca 2021 195 196
Obligacje serii I oraz I1 183 PLN WIBOR 6M+ marża 4 grudnia 2015 / 6 grudnia 2021 147 148
Obligacje serii K oraz K1 600 PLN WIBOR 6M+ marża 20 października 2017 /20 października 2025 604 605
Obligacje Meritum Bank serii B 67 PLN WIBOR 6M+ marża 29 kwietnia 2013 / 29 kwietnia 2021 68 68
Obligacje serii EUR001 10 EUR LIBOR 6M+ marża 4 lutego 2016 / 4 lutego 2022 47 44
Obligacje serii P1A 150 PLN WIBOR 6M+ marża 27 kwietnia 2016 / 16 maja 2022 151 151
Obligacje serii P1B 70 PLN WIBOR 6M+ marża 29 kwietnia 2016 / 16 maja 2024 70 70
Obligacje serii P2A 150 PLN WIBOR 6M+ marża 14 grudnia 2017 / 29 grudnia 2025 150 150
Zobowiązania podporządkowane 6 679 6 700

Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.

Zobowiązania podporządkowane wg wymagalności 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Do 1 roku 410 -
Powyżej 1 roku do 5 lat 1 246 902
Powyżej 5 lat 5 023 5 798
Zobowiązania podporządkowane wg wymagalności, razem 6 679 6 700