zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (2019-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Sprawozdanie z całkowitych dochodów (2019-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019 (przekształcone) 1)
Zysk netto 2 530 5 185
Inne całkowite dochody 25 1 602 496
  Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 1 549 489
    Wycena instrumentów dłużnych 906 375
    Wycena należności od klientów z tytułu kredytów 17 18
    Różnice kursowe z przeliczenia 104 -4
    Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 522 100
  Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 53 7
    Wycena instrumentów kapitałowych 58 2
    Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych - 6
    Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych -5 -1
Dochody całkowite netto, razem 4 132 5 681
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej 2 619 3 657
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 1 513 2 024
1 Informacje o przekształceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.