zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Strategia #nowePZU (2017-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Strategia #nowePZU (2017-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Ogłoszona 23 sierpnia 2016 roku perspektywa strategiczna #nowePZU na lata 2016-2020 kładła nacisk na rentowność podstawowej działalności Grupy, przyspieszenie wzrostu (głównie na bazie filarów Zdrowie i Inwestycje) oraz zwiększenie roli innowacyjności. W przyjętej 9 stycznia 2018 roku przez Zarząd i Radę Nadzorczą PZU aktualizacji tych założeń na nowo zdefiniowano podejście do klienta.

Aktualizacja strategii zakładała zwiększenie częstotliwości i podwyższenie jakości interakcji z klientem na każdym etapie jego życia, czyli zawsze i wszędzie tam, gdzie PZU może
zaoferować pomoc. Budowa długotrwałych, opartych na partnerstwie relacji została zdefiniowana jako dostarczanie produktów i usług dopasowanych do potrzeb, wymagań i możliwości klienta, także pod względem ceny, w odpowiednim dla niego miejscu i czasie.

Przyjęta strategia określiła metodę zintegrowania poszczególnych obszarów Grupy PZU wokół klienta, tak aby zapewnić mu maksymalną wygodę i satysfakcję. Szczególny nacisk położono na dogłębną, wielopłaszczyznową analizę  dostępnych w Grupie PZU informacji, w celu lepszego zrozumienia potrzeb klienta i większą efektywność jego obsługi.

Aby stworzyć właściwe środowisko biznesowe i zapewnić realizację przyjętych założeń, na nowo zdefiniowano obszar interakcji z klientem. Wiązało się to ze zmianą filozofii funkcjonowania całej Grupy. Poszczególne jednostki biznesowe znalazły się w jednym zintegrowanym systemie, opartym na innowacyjnych rozwiązaniach, pozwalającym na pełnowymiarową obsługę klienta.

Samą interakcję z klientem ukierunkowano na długoterminowe, oparte na zaufaniu i zrozumieniu partnerstwo, w którym istotną wartość stanowi wysoka jakość rozwiązań oferowanych klientowi. Podjęte działania miały przełożyć się m.in. na wzrost rentowności kapitału własnego (ROE).

#nowePZU

W kolejnej perspektywie strategicznej Grupy PZU na lata 2021-2024, zostaną uwzględnione wszystkie najważniejsze czynniki społeczne, gospodarcze i ekonomiczne, związane m.in. ze środowiskiem niskich stóp procentowych, pandemią COVID-19, zmianami regulacyjnymi i demograficznymi. Grupa PZU skoncentruje się na rozwoju działalności w każdym segmencie, w którym już jest obecna, a więc na ubezpieczeniach, usługach bankowych, inwestycjach i opiece zdrowotnej. Wśród priorytetów nowej strategii znajdą się: zapewnienie stabilności prowadzonej działalności, prowadzenie biznesu w zrównoważony sposób z uwzględnieniem standardów ESG, dostarczenie akcjonariuszom ponadprzeciętnych stóp zwrotu oraz atrakcyjnego strumienia dywidend.

Strategia innowacyjności

ROE PZU na tle europejskich ubezpieczycieli w 2020 roku

OE PZU na tle europejskich ubezpieczycieli w 2020 roku


Źródło: PZU, raporty spółek - dane roczne.