zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

48. Odroczony podatek dochodowy

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 48. Odroczony podatek dochodowy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

48.1 Zasady rachunkowości

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się metodą bilansową przy uwzględnianiu stawek podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywały w momencie realizacji aktywa lub rezerwy, zgodnie z przepisami prawa podatkowego w krajach siedzib poszczególnych spółek Grupy PZU, wydanymi do końca okresu sprawozdawczego.

Dla wszystkich konsolidowanych spółek uczestniczących w PGK kompensuje się aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego przy założeniu, że umowa PGK będzie przedłużana na kolejne okresy, dlatego na potrzeby tej kompensaty nie analizuje się okresu, w którym spodziewane jest odwrócenie się różnic przejściowych.

48.2 Szacunki i założenia

Spółki Grupy PZU dokonały oszacowania przyszłego dochodu do opodatkowania pod kątem możliwości realizacji ujemnych różnic przejściowych z tytułu strat podatkowych poniesionych przez te spółki. W wyniku tych szacunków nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczącego części strat podatkowych.

48.3 Dane ilościowe

48.3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające ze straty podatkowej wg dopuszczalnego prawem terminu realizacji 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
do 1 roku 6 1
powyżej 1 roku do 5 lat 21 14
powyżej 5 lat 3 3
termin nieograniczony przepisami prawa 2 2
Razem 32 20

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2020 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 1 143 162 -4 - 1 301
Prowizje bankowe pobrane z góry 620 -27 - 5 598
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 68 -42 - - 26
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami -246 47 - - -199
Instrumenty finansowe 121 244 -267 2 100
Nieruchomości -52 2 - 3 -47
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 18 -3 - - 15
Rezerwy na świadczenia pracownicze 70 7 2 - 79
Rezerwy na premie 63 -8 - - 55
Inne rezerwy i zobowiązania 468 47 - 15 530
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 36 - - 1 37
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 4 12 - - 16
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 2 313 441 -269 26 2 511

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2019 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 1 158 -25 -4 14 1 143
Prowizje bankowe pobrane z góry 580 36 - 4 620
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 58 9 - 1 68
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami -291 50 - -5 -246
Instrumenty finansowe 237 -79 -38 1 121
Nieruchomości -61 12 - -3 -52
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 34 -16 - - 18
Rezerwy na świadczenia pracownicze 72 -2 - - 70
Rezerwy na premie 74 -15 - 4 63
Inne rezerwy i zobowiązania 332 119 - 17 468
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 37 -1 - - 36
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 4 - - - 4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 2 234 88 -42 33 2 313

48.3.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2020 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 350 93 86 -1 528
Należności regresowe 8 5 - - 13
Nieruchomości 75 56 - -10 121
Odroczone koszty akwizycji 282 10 - - 292
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne -6 -16 - - -22
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 71 -4 - 1 68
Rezerwy na świadczenia pracownicze -18 - 1 - -17
Rezerwa na premie -52 - - - -52
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) -77 5 - - -72
Inne rezerwy i zobowiązania -104 -4 - 2 -106
Fundusz prewencyjny 13 -2 - - 11
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 144 -33 - - 111
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych -17 -1 - -1 -19
Pozostałe różnice 77 19 - -3 93
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 746 128 87 -12 949

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2019 (przekształcone) Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Zmiana składu Grupy i pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 122 153 74 1 350
Należności regresowe 9 -1 - - 8
Nieruchomości 57 -7 1 24 75
Odroczone koszty akwizycji 277 5 - - 282
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne -6 - - - -6
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 58 2 - 11 71
Rezerwy na świadczenia pracownicze -15 -3 - - -18
Rezerwa na premie -53 -4 - 5 -52
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) -73 -4 - - -77
Inne rezerwy i zobowiązania -105 -3 - 4 -104
Fundusz prewencyjny 14 -1 - - 13
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 145 -1 - - 144
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych -17 3 - -3 -17
Pozostałe różnice 73 - - 4 77
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 486 139 75 46 746