zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Poprawa warunków życia w lokalnym otoczeniu

PZU Raport Roczny 2020 > Poprawa warunków życia w lokalnym otoczeniu
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

[GRI 103-2], [GRI 103-3]

„Blisko ludzi i ich potrzeb”

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, będące elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

DOBRA PRAKTYKA

Pomoc osobom fizycznym

Fundacja PZU przyznaje dotacje osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera je głównie w zakresie finansowania leczenia (w tym operacji przeprowadzanych za granicą), rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. W 2020 roku przyznano dotacje 455 osobom.

Wolontariat 

Program Wolontariatu Pracowniczego działa w PZU od 2012 roku. Każdego roku Fundacja PZU organizuje dwie edycje konkursu „Wolontariat to radość działania” – wiosenną i jesienną, gdzie przyznaje granty w wysokości do 5 tys. zł. Wnioski do konkursu może zgłaszać każdy pracownik, który chciałby zaangażować się w pomoc innym i mieć wpływ na otoczenie.

W 2020 roku z powodu pandemii odbyła się tylko jedna (jesienna) edycja konkursu.

W ramach wolontariatu pracownicy PZU w 2020 roku zrealizowali 65 autorskich projektów i przeznaczyli na wolontariat 6 743 godziny. Pomogli w ten sposób 11 427 beneficjentom (w tym: 6 224 dzieciom i młodzieży; 4 780 osobom dorosłym; 355 osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym, 68 osobom dotkniętym problemem bezdomności). Ich pomoc dotarła także do potrzebujących 837 zwierząt.

DOBRA PRAKTYKA
Konkursy dotacyjne Fundacji PZU

Dotacje konkursowe to rodzaj programu skierowanego do organizacji pozarządowych, których aktywność jest zgodna z obszarami działalności Fundacji PZU oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów. O dotacje w konkursach mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe realizujące projekty na obszarach wiejskich i w małych miastach, najlepiej znające lokalne problemy. Fakt dostrzegania najistotniejszych potrzeb małych społeczności gwarantuje właściwą realizację zaplanowanych działań. Fundacja PZU nieprzerwanie od 16 lat prowadzi ogólnopolskie konkursy dotacyjne umożliwiające organizacjom pozarządowym realizację projektów na rzecz środowisk lokalnych w małych miejscowościach i wsiach. W ramach konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” wspiera organizacje, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” umożliwia realizację działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością, zaś „Fundacja PZU z kulturą” zwiększa dostęp do kultury wysokiej. W 2020 roku przyznano dotacje na realizację 70 projektów, które objęły 6 029 beneficjentów. W planach jest organizacja kolejnych edycji konkursów – „Z Fundacją PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU”, „Fundacja PZU z kulturą”.

W spółkach PZU i PZU Życie obowiązuje Regulamin Wolontariatu Pracowniczego Grupy PZU.

Wybrane przykłady działań wolontariackich pracowników w 2020 roku:

DOBRA PRAKTYKA

Akcja pomocy schroniskom dla zwierząt

Fundacja PZU zaangażowała się w pomoc schroniskom dla zwierząt, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej przez pandemię COVID-19 i potrzebowały nie tylko pieniędzy, ale też wsparcia wolontariuszy. 

Fundacja PZU pomogła 20 placówkom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami, finansując zakup 321 worków suchej karmy i 3 125 puszek mokrej karmy. Placówki otrzymały także siano, żwirek i kuwety dla kotów, narzędzia chirurgiczne, paśniki dla koni, środki czystości i rękawiczki ochronne, obroże i smycze. W części schronisk zostały sfinansowane usługi weterynaryjne, leki dla zwierząt oraz preparaty na pchły i kleszcze.

W akcję włączyły się również Bank Pekao i Alior Bank. Łącznie udało się przekazać niemal 500 tys. zł na pomoc zwierzętom z 60 schronisk w całej Polsce. Grupa PZU od lat wspiera finansowo schroniska, a dodatkowo pracownicy troszczą się o ich podopiecznych w ramach wolontariatu pracowniczego.

DOBRA PRAKTYKA
Wsparcie kampanii charytatywnej „Ludzie pomagają ludziom”

PZU na Ukrainie wspiera projekty społeczne na rzecz rozwoju pomocy osobom niepełnosprawnym i ich adaptacji w społeczeństwie. W 2020 roku ukraińska spółka wsparła finansowo kampanię charytatywną „Ludzie pomagają ludziom”, której celem była zbiórka funduszy dla osób potrzebujących różnego rodzaju pomocy.

DOBRA PRAKTYKA

Współpraca z organizacjami, które udzielały wsparcia psychologicznego m.in. w okresie pandemii

Celem Fundacji PZU jest dotowanie przedsięwzięć w zakresie pomocy społecznej, polegającej m.in. na udzielaniu wsparcia psychologicznego młodzieży, rodzinom, seniorom, osobom przewlekle chorym oraz wszystkim tym, którzy ucierpieli m.in. w trudnej sytuacji pandemii COVID-19. Dodatkowo Fundacja stara się wyrównywać szanse osób z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w dostępie do porad lub pomocy psychologicznej. W 2020 roku Fundacja dotowała 16 projektów złożonych przez organizacje, które przygotowały działania związane ze wsparciem psychologicznym skierowanym do różnych grup społecznych - dzieci i młodzieży, osób starszych, chorych, więźniów i ich rodzin oraz uchodźców. Zajęcia były prowadzone w różnych formach, począwszy od terapii, po warsztaty, spotkania osobiste oraz w grupach, porady telefoniczne lub online. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU z pomocy psychologicznej skorzystało blisko 4 300 osób.

KLUCZOWE LICZBY dotyczące PZU i PZU Życie

KLUCZOWE LICZBY dotyczące PZU i PZU Życie

DOBRA PRAKTYKA

Marzena WyszyńskaMarzena Wyszyńska, pracownik PZU z Dąbrowy Górniczej, w 2020 roku zrealizowała 11 projektów wolontariackich

"Od zawsze miałam w sobie chęć pomocy innym. Fundacja PZU sprawiła, że moje marzenia o pomaganiu innym mogły stać się realne. W dzisiejszych czasach, kiedy na co dzień spotykamy się z brakiem wrażliwości na drugiego człowieka, każda pomoc i bezinteresowność jest na wagę złota. Pomoc dzieciom jest nieoceniona. Wolontariat wnosi wiele radości, a po każdym zakończonym projekcie ma się ochotę na więcej. Korzyści płynące z wolontariatu przerosły moje oczekiwania. Początkowy strach i wątpliwości zastąpiły dobra zabawa, ciekawe zajęcia, ale przede wszystkim uśmiechnięte i zadowolone dzieci, które mogą cieszyć się efektami projektów. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę realizować się w ramach wolontariatu i pomagać innym. W 2020 roku zrealizowałam wiele projektów na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie oraz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

Na rzecz Przedszkola:

 • Kreatywne przedszkolaki – zabawy konstrukcyjnomanualne – organizacja zajęć manualnych, zakup zabawek wspomagających motorykę i zdolność logicznego myślenia;
 • Owoce i jarzyny to zdrowe witaminy – organizacja zajęć dla 3-latków;
 • Mała motoryka – Wielki rozwój Przedszkolaka – przygotowanie tablicy manipulacyjnej dla 3-latków usprawniająca małą motorykę ich rączek;
 • Ekozabawa Śmieci sprzątanie i ich ponowne wykorzystanie –zajęcia na temat segregowania odpadów i ich ponownego wykorzystania;
 • Poznajemy zawody – organizacja zajęć dla 5-latków i zapoznanie ich z zawodem strażaka, policjanta, lekarza, fryzjera i muzyka.

Na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej: 

 • Ostre cięcie i naleśnikowe przyjęcie – organizacja zajęć, zakup naleśnikarki, zakup maszynek do strzyżenia;
 • Remont sali komputerowo-wypoczynkowej SPARTA, czyli świetlicy;
 • Remont jadalni w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej;
 • Podłogowa Rewolucja oraz Pokoloruj NASZ DOM, czyli remont pokoi;
 • Noc Mikołajkowa – organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci.

Agnieszka KłosowskaAgnieszka Kłosowska, pracownik PZU z Dąbrowy Górniczej, w 2020 roku zrealizowała 9 projektów wolontariackich

„Złapałam bakcyla! Poznałam mnóstwo niezwykłych, interesujących i wspaniałych osób. Wolontariat pracowniczy to korzyści nie tylko dla tych, którzy z bezinteresownej pomocy korzystają, lecz wpływa on także na rozwijanie umiejętności pracy w zespole i umacnianie relacji między współpracownikami, czyli zyskałam również ja. Nauczyłam się lepiej słuchać innych i na pewno lepiej teraz organizuję swój czas. Wolontariat zmienił moje życie na lepsze. Lepiej dostrzegam problemy innych, a moje problemy stały się mniejsze.

W roku 2020 zrealizowałam następujące projekty: 

 • Fabryka talentów – przygotowanie stoisk tematycznych dla dzieci. Celem było promowanie pozytywnych cech, postaw, umiejętności oraz talentów przez zastosowanie różnorodnych form dziecięcej aktywności;
 • Warsztaty sensoryczne - odnowienie sali do zajęć dla dzieci; • Edukacja w plenerze – organizacja zajęć w lesie, sadzie i na łące;
 • Kolorowy zakątek – odnowienie placu zabaw;
 • Kolorowe nutki – przygotowanie warsztatów muzycznych dla dzieci; • Jesteśmy fair play w sporcie i w życiu - organizacja zajęć z piłki ręcznej;
 • 5 zmysłów mam – przygotowanie kącika do zajęć sensorycznych, organizacja zajęć dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami;
 • Siła bajek – odnowienie biblioteki szkolnej i przygotowanie zajęć czytelniczych dla dzieci;
 • W krainie św. Mikołaja – zorganizowanie zabawy dla dzieci, udekorowanie szkoły, wspólne ubieranie choinki.”

DOBRA PRAKTYKA

Pracownicy AAS BALTA dla dzieci z rodzin zastępczych

Na Łotwie mieszka kilka tysięcy dzieci w rodzinach zastępczych. Od sześciu lat AAS BALTA współpracuje z organizacją charytatywną „Bērnu rīts” („Poranek dzieci”), angażując swoich pracowników dwa razy w roku w darowizny, które przeznaczane są na zakup przyborów szkolnych we wrześniu wraz z początkiem roku szkolnego i prezentów w odpowiedzi na listy wysłane przez dzieci do Św. Mikołaja w okresie świąt Bożego Narodzenia. Przed rozpoczęciem roku szkolnego pracownicy AAS BALTA zaopiekowali się 15 dziećmi z rodzin zastępczych, a dodatkowo w ramach darowizny świątecznej przekazali prezenty dla 50 dzieci z 3 rodzin zastępczych.

AAS BALTA wspiera łotewskie rodziny wielodzietne 

Na Łotwie są tysiące rodzin, które wychowują troje lub więcej dzieci, które często znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. AAS BALTA należy do programu „Goda ģimene” („Rodzina Honorowa”), który skupia firmy odpowiedzialne społecznie, a więc te zapewniające tym rodzinom duże zniżki. W ramach tego programu AAS BALTA udziela rabatów do 40% na polisy ubezpieczeniowe rodzinom posiadającym kartę „Goda ģimene”. Oferta AAS BALTA jest dostępna dla ponad 43 tys. rodziców , którzy uczestniczą w programie „Goda ģimene”. 

ASS Balta angażuje partnerów korporacyjnych w świąteczne darowizny na rzecz organizacji charytatywnych 

Każdego roku, w okolicach świąt Bożego Narodzenia, dział Sprzedaży Korporacyjnej AAS Balta zamiast dawać swoim kontrahentom prezenty, zaprasza ich do wskazywania organizacji charytatywnych, którym spółka przekazuje pieniądze. Kontrahenci rezygnują w ten sposób z prezentów firmowych na rzecz wspierania najbardziej potrzebujących. Partnerzy głosują na wybraną przez siebie organizację charytatywną, a AAS Balta proporcjonalnie przekazuje darowizny na każdą z nich. W 2020 roku AAS Balta przeznaczył łącznie 10 tys. euro na trzy organizacje pozarządowe:

 • „Dr. Klauns” (Dr Clown), która wspiera małych pacjentów w procesie leczenia, wywołując uśmiech na ich twarzach;
 • „Stół dla nas”, dzięki której lekarze walczący z COVID-19 codziennie dostają ciepłe posiłki; • „Fundacja Dzieci Łotewskich”, która organizuje kolonie letnie dla dzieci w niekorzystnej sytuacji.

BALTA planuje angażować swoich partnerów także w 2021 roku i w ten sposób kontynuować swoje działania na rzecz organizacji charytatywnych.

Pracownicy AAS Balta nauczycielami szkolnymi w programie „Ready for Life” 

Już drugi rok z rzędu pięciu pracowników AAS Balta – ekspertów ubezpieczeniowych i ubezpieczycieli ryzyka zamienia się w nauczycieli, którzy przygotowują i prowadzą lekcje matematyki i ekonomii dla ponad 500 uczniów z 20 klas w 10 różnych szkołach ponadgimnazjalnych. W ten sposób pokazują młodzieży, jak umiejętności zdobyte w szkole można praktycznie zastosować w wybranych zawodach.

DOBRA PRAKTYKA

Współpraca z Fundacją Zaczytani.org

Od 2019 roku Alior Bank jest partnerem strategicznym Fundacji Zaczytani.org. Jej misją jest promocja czytelnictwa i edukacja społeczna. Dodatkowo, bajkoterapia prowadzona w szpitalach przez wolontariuszy fundacji przyczynia się do wsparcia wyższej jakości zdrowia i życia. Działania prowadzone razem z fundacją realizują motto #WyższaKultura, które wpisane jest w strategię działań społecznych i sponsoringowych Banku. Alior Bank, wspierając Fundację Zaczytani.org, wspiera jednocześnie rozwój edukacji, kultury i czytelnictwa w Polsce, a także przyczynia się do dbania o jakość zdrowia. Szósta edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji Zaczytani.org osiągnęła rekordowy zasięg. W zbieranie książek zaangażowały się instytucje, firmy, szkoły i inne placówki z 259 miejscowości. Ogólnodostępna i wewnętrzna zbiórka książek prowadziło łącznie 961 placówek, dzięki którym udało się zebrać 294 000 książek. Najlepszy wynik pod względem liczby książek zebranych przez jedną instytucję osiągnął Alior Bank, partner strategiczny Fundacji Zaczytani.org, który w swoich 158 oddziałach i placówkach partnerskich zebrał 57 000 książek.

DOBRA PRAKTYKA

Projekt pierwsza praca

Dzięki współpracy z wybranymi instytucjami Bank Pekao rozpoczął wolontariat kompetencyjny pod nazwą projekt „Pierwsza praca”. Inicjatywa została przygotowana dla wchodzących w dorosłość podopiecznych instytucji, w tym wychowanków SOS Wiosek Dziecięcych. Obejmuje między innymi warsztat prowadzony przez specjalistę ds. rekrutacji, wykład ekspercki w obszarze prawa pracy i materiały edukacyjne dla uczestników. Uczestnik projektu dowiaduje się, jak przebiega proces rekrutacji i jak się do niego przygotować, a także poznaje prawa przysługujące nowozatrudnionym. 

Za wskaźnik efektywności inicjatywy przyjęto informacje z ankiet wypełnionych przez uczestników zajęć po ich przeprowadzeniu. Ankietę wypełniły 33 osoby i dzięki ich opiniom zmodyfikowano zakres materiału merytorycznego. Drugim źródłem informacji była konsultacja z przedstawicielami Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce (dyrektor placówki, wychowawcy) obecnymi na zajęciach. 

Doświadczenia zdobyte przez wolontariuszy w trakcie spotkania z wychowankami SOS Wioski w Karlinie zostały wykorzystane w projekcie #SamoDZIELNI, realizowanym przez Fundację PFR i ekspertów z Centralnego Domu Technologii. Inicjatywa obejmowała szkolenia, warsztaty i „bon na rozwój” dla 30 wychowanków domów dziecka z całej Polski

DOBRA PRAKTYKA

Rewitalizacja Łodzi

TUW PZUW wspiera zrównoważony rozwój Łodzi – piękne, zabytkowe kamienice, które poddawane są rewitalizacji przechodzą przemianę. Szara rzeczywistość poprzemysłowej Łodzi przemienia się w widok zjawiskowych zabudowań. Rewitalizacja kamienic i przestrzeni miejskich w Łodzi polega na odnowieniu starych, zrujnowanych budynków z zachowaniem brył architektonicznych, uwydatnieniem zdobień i zabezpieczeniem ich przed zniszczeniami. 

TUW PZUW przekazał pieniądze z funduszu prewencyjnego na zakup i montaż siatek zabezpieczających 14 łódzkich kamienic, które z uwagi na zły stan techniczny zostały wskazane do generalnego remontu lub rozbiórki. Budynki znajdują się blisko ruchliwych ulic lub chodników w miejscach uczęszczanych przez pieszych. Zabezpieczenie kamienic to optymalizacja ryzyka szkód (uszkodzenie auta przez oderwaną płytę balkonową, nieszczęśliwy wypadek z udziałem mieszkańców Łodzi, turystów). 

Wspierając projekt rewitalizacji łódzkich kamienic, TUW PZUW przyczynia się do zwiększenia liczby mieszkań komunalnych, a Łódź ma szansę zgodnie z misją tego miasta „wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców” przez uzyskanie spójności społecznej, zmianę wizerunku miasta i jego centrum.

DOBRA PRAKTYKA

Partnerstwo w Programie Karty Dużej Rodziny PZU kontynuuje Partnerstwo w Programie Karta Dużej Rodziny (KDR), czyli systemie zniżek dla rodzin wielodzietnych z co najmniej trojgiem dzieci. KDR umożliwia im korzystanie z ofert m. in. kulturalnych, rekreacyjnych, transportowych, finansowych na terenie całego kraju. 

Umowa podpisana w 2020 roku będzie aktywna do 2022 roku, daje więc nieprzerwaną kontynuację Partnerstwa rozpoczętego w kwietniu 2018 roku. W jej ramach PZU, PZU Życie i PZU Zdrowie umożliwiają posiadaczom KDR korzystanie z oferty PZU na preferencyjnych warunkach (np. zniżki na wybrane ubezpieczenia majątkowe i usługi zdrowotne). Firma, podtrzymując swoje zaangażowanie w KDR, umocniła wizerunek organizacji zaangażowanej w ważne problemy społeczne, demograficzne i ekonomiczne i w ten sposób wyraziła troskę o warunki sprzyjające rozwojowi społeczeństwa opartego na rodzinie. Umożliwiła rodzicom z rodzin wielodzietnych dostęp do wybranych produktów, dając jednocześnie realną pomoc finansową.

Działania prewencyjne i sponsoringowe zostały zbadane pod kątem wizerunku marki PZU oraz marek konkurencyjnych w wymiarze „Edukuje w temacie bezpieczeństwa” oraz efektywności działań sponsoringowych PZU. Głównym celem badania było określenie, jak działania społeczne, prewencyjne i aktywności sponsoringowe PZU przekładają się na ocenę wizerunku PZU. W badaniu PZU zapytał również, czy działania prewencyjne mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Badania przeprowadzono od 16 do 19 października 2020 roku. 

Najważniejsze wnioski:

 • Zaangażowanie społeczne PZU jest rozpoznawalne i doceniane przez Polaków.
 • Blisko 40% respondentów jest świadomych zaangażowania społecznego PZU.
 • Ponad 40% uważa, że dzięki podejmowanym przez PZU aktywnościom ubezpieczyciel wystarczająco angażuje się w akcje społecznie, prewencyjne i sponsoringowe.
 • 54% badanych spotkało się z kampanią społeczną, prewencyjną lub sponsoringową PZU.
 • Najbardziej rozpoznawalne akcje PZU to: „Bezpieczne wakacje”, „Prowadzisz? Odłóż telefon”, akcje wspierające służby ratownicze GOPR/WOPR oraz wsparcie organizacji Tour de Pologne.

Uczestnicy badania wskazali, że PZU powinien angażować się w zakup sprzętu medycznego dla ofiar wypadków, promować bezpieczeństwo na drodze oraz wspierać służby ratownicze, czyli wskazali na działania, które od lat są prowadzone przez ubezpieczyciela.