zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

7.5.3. Ryzyko rynkowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 7 Zarzadzanie Ryzykiem > 75 Profil Ryzyka > 7.5.3. Ryzyko rynkowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Ryzyko rynkowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań zmienności rynkowych cen aktywów, spreadu kredytowego, wartości zobowiązań i instrumentów finansowych.

Ryzyko rynkowe w Grupie PZU obejmuje:

 • ryzyko cen akcji – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen akcji lub wahań zmienności rynkowych cen akcji;
 • ryzyko cen udziałów i akcji nienotowanych – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wycen akcji nienotowanych i udziałów;
 • ryzyko cen nieruchomości – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen nieruchomości lub wahań zmienności rynkowych cen nieruchomości;
 • ryzyko cen towarów – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen towarów lub wahań zmienności rynkowych cen towarów;
 • ryzyko inflacji – możliwość poniesienia straty związana z poziomem realizowanej inflacji, w szczególności inflacji cen towarów i usług, a także oczekiwań dotyczących przyszłego poziomu inflacji, mających wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań;
 • ryzyko płynności – ryzyko niemożności zrealizowania lokat i innych aktywów bez wpływu na ich rynkowe ceny w celu uregulowania swoich zobowiązań finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne;
 • ryzyko stopy procentowej – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub innych aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań w wyniku zmian w strukturze terminowej rynkowych stóp procentowych lub wahań zmienności rynkowych stóp procentowych wolnych od ryzyka;
 • ryzyko bazowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań, w wyniku zmian w strukturze terminowej spreadów rynkowych stóp procentowych względem stóp wolnych od ryzyka lub wahań zmienności tych spreadów – z wyłączeniem spreadów kredytowych;
 • ryzyko walutowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian kursów wymiany walut lub wahań zmienności kursów wymiany walut;
 • ryzyko spreadu kredytowego – możliwość poniesienia straty z tytułu zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych spowodowanych zmianą poziomu spreadów kredytowych w odniesieniu do struktury terminowej stóp procentowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub wahania ich zmienności;
 • ryzyko koncentracji – możliwość poniesienia straty wynikającej z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ryzyko koncentracji aktywów oraz ryzyko spreadu kredytowego jest traktowane jako integralna część ryzyka rynkowego przy pomiarze ryzyka na potrzeby profilu ryzyka, tolerancji na ryzyko i raportowaniu wskaźników ryzyka rynkowego. Jednak proces zarządzania tymi ryzykami ma odmienną specyfikę niż proces zarządzania pozostałymi podkategoriami ryzyka rynkowego i został opisany w punkcie 7.5.1.1 wraz z procesem zarządzania ryzykiem niewypłacalności kontrahenta.

Ryzyko rynkowe w Grupie PZU pochodzi z trzech głównych źródeł:

 • działalności związanej z dopasowaniem aktywów do zobowiązań (portfel ALM);
 • działalności związanej z aktywną alokacją, tj. wyznaczaniem optymalnej średnioterminowej struktury aktywów (portfele AA);
 • działalności bankowej w Pekao i Alior Banku – generującej istotne narażenie na ryzyko stopy procentowej.

Działalność inwestycyjną w spółkach Grupy PZU reguluje szereg dokumentów zatwierdzonych przez rady nadzorcze, zarządy i dedykowane komitety.

Jednostki ds. ryzyka współuczestniczą w identyfikacji ryzyk, dokonują ich pomiaru oraz monitorują i raportują o tych ryzykach. Ryzyko rynkowe mierzy się przy wykorzystaniu modelu kalkulacji kapitału ekonomicznego ryzyka rynkowego w oparciu o metodę wartości zagrożonej (VaR, ang. Value at Risk) lub formuły standardowej zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez dyrektywę Wypłacalność II. W celu efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym ustala się limity w postaci kwoty kapitału alokowanego na dane ryzyko rynkowe, jak również limity na poszczególne czynniki ryzyka rynkowego.

W Pekao funkcjonuje system zarządzania ryzykiem rynkowym, stanowiący strukturalno-organizacyjne i metodologiczne ramy, mające na celu utrzymanie struktury bilansu i pozycji pozabilansowych w zgodzie z zakładanymi celami strategicznymi. Proces zarządzania ryzykiem rynkowym oraz procedury go regulujące uwzględniają podział na księgę handlową i bankową.

Zarządzając ryzykiem rynkowym księgi handlowej Pekao dąży do optymalizowania wyników finansowych oraz zapewnienia maksymalnie wysokiej jakości obsługi klientów banku w zakresie dostępu do rynku (market making) pozostając w ramach limitów zatwierdzonych przez zarząd i radę nadzorczą.

Zarządzając ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej Pekao kieruje się celem zabezpieczenia wartości ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku odsetkowego w ramach przyjętych limitów.

W Alior Banku ekspozycja na ryzyko rynkowe i płynności jest ograniczana przez system limitów, okresowo aktualizowanych, wprowadzanych uchwałą rady nadzorczej lub zarządu, obejmujących wszystkie miary ryzyka. W Alior Banku funkcjonują trzy rodzaje limitów, różniące się zakresem oraz sposobem funkcjonowania – limity podstawowe, uzupełniające, limity stress-test. Zarządzanie ryzykiem rynkowym skupia się na ograniczaniu potencjalnych niekorzystnych zmian wartości ekonomicznej kapitału oraz optymalizowaniu wyniku finansowego. 

Ekspozycja na ryzyko rynkowe


Wartość bilansowa
Nota
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Aktywa na ryzyko Grupy
Aktywa na ryzyko klienta
Razem
Aktywa na ryzyko Grupy
Aktywa na ryzyko klienta
Razem
W tym aktywa banków W tym aktywa banków
Aktywa finansowe i środki pieniężne narażone na ryzyko stopy procentowej 343 532 298 283 1 221 344 753 309 124 267 846 1 167 310 291
Dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu 36 99 459 64 231 1 142 100 601 62 965 32 858 1 101 64 066
Dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu 36 24 436 22 633 43 24 479 31 144 29 494 15 31 159
Należności od klientów z tytułu kredytów 34 197 288 197 288 - 197 288 194 868 194 868 - 194 868
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 36 919 516 33 952 1 405 599 49 1 454
Pożyczki 36 3 384 - - 3 384 4 490 - - 4 490
Środki pieniężne 39 7 936 7 040 3 7 939 7 786 6 759 2 7 788
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 36 4 657 1 127 - 4 657 4 064 897 - 4 064
Instrumenty pochodne 35 5 453 5 448 - 5 453 2 402 2 371 - 2 402
Aktywa finansowe narażone na inne ryzyko cenowe 2 676 1 486 5 059 7 735 2 163 1 079 4 725 6 888
Instrumenty kapitałowe 36 1 818 636 5 031 6 849 1 501 486 4 682 6 183
Instrumenty pochodne 35 858 850 28 886 662 593 43 705
Razem  346 208 299 769 6 280 352 488 311 287 268 925 5 892 317 179

W tabeli poniżej zaprezentowano aktywa finansowe banków oraz na ryzyko klienta wg miejsca ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

Aktywa finansowe banków oraz aktywa finansowe na ryzyko klienta
Nota
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Bank Pekao i Alior Bank Aktywa finansowe na ryzyko klienta Bank Pekao i Alior Bank Aktywa finansowe na ryzyko klienta
Należności od klientów z tytułu kredytów 34 197 288 - 194 868 -
Pochodne instrumenty finansowe 6 298 28 2 964 43
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 89 143 6 249 64 334 5 847
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 37 321 33 21 130 49
  Dłużne papiery wartościowe 35 678 - 19 634 -
    Rządowe 29 806 - 13 944 -
      Krajowe 29 806 - 13 944 -
        Oprocentowanie stałe 26 965 - 11 094 -
        Oprocentowanie zmienne 2 841 - 2 850 -
  Pozostałe 5 872 - 5 690 -
    Oprocentowanie stałe 2 128 - 797 -
    Oprocentowanie zmienne 3 744 - 4 893 -
  Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 1 127 - 897 -
  Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 516 33 599 49
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 50 131 - 41 605 -
  Instrumenty kapitałowe 396 - 276 -
  Dłużne papiery wartościowe 49 735 - 41 329 -
    Rządowe 37 248 - 26 960 -
      Krajowe 37 248 - 26 960 -
        Oprocentowanie stałe 29 254 - 14 525 -
        Oprocentowanie zmienne 7 994 - 12 435 -
    Pozostałe 12 487 - 14 369 -
      Oprocentowanie stałe 4 764 - 6 186 -
      Oprocentowanie zmienne 7 723 - 8 183 -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 691 6 216 1 599 5 798
  Instrumenty kapitałowe 232 376 181 378
  Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 8 4 655 29 4 304
  Dłużne papiery wartościowe 1 451 1 185 1 389 1 116
    Rządowe 1 415 1 145 1 226 1 101
      Krajowe 1 415 1 139 1 226 1 096
        Oprocentowanie stałe 1 117 1 136 247 1 096
        Oprocentowanie zmienne 298 3 979 -
     Zagraniczne - 6 - 5
        Oprocentowanie stałe - 6 - 5
    Pozostałe 36 40 163 15
       Oprocentowanie stałe 3 - 9 -
       Oprocentowanie zmienne 33 40 154 15
Środki pieniężne 7 040 3 6 759 2
Aktywa finansowe banków oraz aktywa finansowe na ryzyko klienta, razem 299 769 6 280 268 925 5 892

W ramach swojej działalności lokacyjnej Grupa PZU wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe jako narzędzia zmniejszania ryzyka (z użyciem rachunkowości zabezpieczeń lub bez niej) oraz ułatwiające efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Zaangażowanie Grupy PZU w instrumenty pochodne zaprezentowano w punkcie 35.

Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP

Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy inne niż RP 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Litwa 910 756
Rumunia 221 134
Chorwacja 173 132
Łotwa 169 149
Węgry 144 57
Ukraina 132 130
Indonezja 129 86
Kolumbia 104 83
Rosja 100 70
Bułgaria 90 74
Brazylia 83 80
Panama 78 74
Meksyk 68 18
Kazachstan 62 41
Peru 58 46
Arabia Saudyjska 57 27
Republika Południowej Afryki 55 52
Urugwaj 55 50
Dominikana 53 56
Pozostałe 3281 3282
Razem 3 069 2 443

1 Pozycja Pozostałe obejmuje obligacje 41 krajów, wobec których jednostkowe zaangażowanie bilansowe nie przekracza równowartości 50 mln zł.
2 Pozycja Pozostałe obejmuje obligacje 40 krajów.

Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez korporacje oraz jednostki samorządu terytorialnego

Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez korporacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Banki zagraniczne 7 069 4 717
Samorządy krajowe 5 859 6 199
Narodowy Bank Polski 2 275 4 815
Spółki Indeksu WIG - Energia 1 732 2 375
Spółki sektora energetyczno-paliwowego ( w tym: Spółki Indeksu WIG - Paliwa) 1 324 651
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 793 761
Transport i gospodarka magazynowa 603 615
Spółki Indeksu WIG - Banki 555 558
Przetwórstwo przemysłowe 482 1 163
Budownictwo i obsługa rynku nieruchomości 481 479
Usługi komunalne 382 410
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ( w tym: WIG | hotele i restauracje) 365 315
Informacja i telekomunikacja ( w tym: WIG | Telekomunikacja) 307 201
Górnictwo i wydobywanie (w tym: spółki indeksu WIG - Górnictwo) 252 353
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 184 410
Pozostałe 92 147
Razem 22 755 24 169


7.5.3.1 .Ryzyko stopy procentowej

 

W tabeli poniżej zaprezentowano test wrażliwości portfela instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów).

Zmiana wartości portfela w wyniku zmiany krzywej dochodowości o +/- 100 p.b. wg waluty instrumentu
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
spadek wzrost spadek wzrost
polski złoty 3 307 -3 163 2 090 -1 982
euro 34 -30 16 -16
dolar amerykański 183 -163 127 -111
pozostałe -9 8 -9 8
Razem 3 515 -3 348 2 224 -2 101

Powyższe testy wrażliwości nie zawierają wpływu zmian stóp procentowych dla rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych. Analizę wpływu zmiany stopy technicznej na wycenę umów ubezpieczeniowych zaprezentowano w punktach 7.5.2.1 i 7.5.2.2.

Istotny wpływ na poziom ekspozycji na ryzyko stopy procentowej i na wielkość realizowanego wyniku odsetkowego, za rok 2020, miały cykl znaczących obniżek stóp procentowych NBP oraz zwiększenie płynności sektora bankowego, będące reakcją na rozwijającą się pandemię COVID-19. W celu zabezpieczania rachunków bieżących oraz ochrony wyniku odsetkowego Grupa PZU kontynuowała realizację strategii hedgingowej poprzez zawieranie transakcji IRS oraz zakup obligacji stałokuponowych.

W związku z uwzględnieniem występujących obecnie poziomów stóp procentowych w procesach biznesowych, w krótkim horyzoncie ryzyko związane z niskimi stopami procentowymi w segmencie ubezpieczeniowym Grupy PZU nie jest uznawane za istotne. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane i analizowane pod kątem właściwego dostosowania struktury portfela lokat.

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się poziomu kontraktowej wrażliwości dochodu odsetkowego (NII) na zmianę stóp procentowych o 100 p.b. oraz wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału (EVE) banków Grupy PZU na zmianę stóp procentowych o 200 p.b. Miara (NII) jest wykorzystywana w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej do ograniczenia zmienności dochodu odsetkowego. Przez EVE rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych, które będą wygenerowane przez aktywa jednostki, pomniejszoną o bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych koniecznych do uregulowania zobowiązań tej jednostki. W obu analizach zakładana jest natychmiastowa zmiana stóp rynkowych. Oprocentowanie produktów bankowych zmienia się zgodnie z zapisami umownymi, przy czym w przypadku kontraktowej wrażliwości NII, dla depozytów od klientów detalicznych, uwzględnia się ograniczenie spadku stóp minimalnie do zera, lecz nie do wartości ujemnych, zaś dla wrażliwości EVE zerowe ograniczenie spadku oprocentowania obowiązuje dla wszystkich pasywów. Ponadto dla wrażliwości EVE dla depozytów bieżących w złotych polskich stosowany jest model urealniający profil ich przeszacowania.

Podmiot
Miara
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
spadek wzrost spadek wzrost
Grupa Pekao
NII -6,31% 1,99% -6,98% 4,08%
EVE 2,76% -7,10% 1,61% -3,04%
Grupa Alior Banku
NII -13,09% 1,84% -9,30%1 3,14%
EVE -0,14% -1,03% -1,70% 1,35%

1 ze względu na przebudowę apetytu na ryzyko stopy procentowej we wrześniu 2020 dane sprowadzone do porównywalności

7.5.3.2. Ryzyko walutowe

Ekspozycja na ryzyko walutowe

Aktywa wg walut
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
PLN EUR USD Pozostałe Razem PLN EUR USD Pozostałe Razem
Należności od klientów z tytułu kredytów 163 264 28 498 1 617 3 9091 197 288 163 827 25 914 1 423 3 7042 194 868
Pochodne instrumenty finansowe 5 796 374 165 4 6 339 2 626 368 110 3 3 107
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 123 250 7 243 9 374 1 055 140 922 97 050 7 427 5 748 1 191 111 416
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 65 120 1 271 205 268 66 864 43 587 1 643 278 430 45 938
Dłużne papiery wartościowe 57 056 695 5 115 57 871 34 837 969 1 123 35 930
Rządowe 50 374 138 5 115 50 632 28 975 88 1 123 29 187
Pozostałe 6 682 557 - - 7 239 5 862 881 - - 6 743
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 4 657 - - - 4 657 4 064 - - - 4 064
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 576 183 40 153 952 885 175 87 307 1 454
Pożyczki 2 831 393 160 - 3 384 3 801 499 190 - 4 490
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 49 915 5 189 8 417 727 64 248 44 523 5 006 4 965 717 55 211
Instrumenty kapitałowe 569 36 - - 605 504 14 - - 518
Dłużne papiery wartościowe 49 346 5 153 8 417 727 63 643 44 019 4 992 4 965 717 54 693
Rządowe 38 884 3 749 5 617 - 48 250 30 774 3 600 3 099 3 37 476
Pozostałe 10 462 1 404 2 800 727 15 393 13 245 1 392 1 866 714 17 217
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 8 215 783 752 60 9 810 8 940 778 505 44 10 267
Instrumenty kapitałowe 701 15 207 23 946 567 140 114 24 845
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 4 200 730 341 27 5 298 3 954 604 243 19 4 820
Dłużne papiery wartościowe 3 314 38 204 10 3 566 4 419 34 148 1 4 602
Rządowe 3 240 25 168 10 3 443 4 250 19 123 1 4 393
Pozostałe 74 13 36 - 123 169 15 25 - 209
Należności 5 044 1 006 102 94 6 246 4 125 1 404 110 98 5 737
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 3 654 1 810 1 290 1 1853 7 939 4 973 1 542 482 7914 7 788
Aktywa, razem 301 008 38 931 12 548 6 247 358 734 272 601 36 655 7 873 5 787 322 916

1 W tym 2 617 mln zł we frankach szwajcarskich i 611 mln zł w funtach brytyjskich.
2 W tym 2 695 mln zł we frankach szwajcarskich i 533 mln zł w funtach brytyjskich.
3 W tym 317 mln zł w funtach brytyjskich, 284 mln zł w koronach norweskich, 186 mln zł we frankach szwajcarskich, 82 mln zł w koronach szwedzkich, 68 mln w lejach rumuńskich oraz 60 mln zł w koronach duńskich.
4 W tym 310 mln zł w funtach brytyjskich, 144 mln zł we frankach szwajcarskich, 70 mln zł w koronach norweskich, 56 mln zł w koronach szwedzkich oraz 39 mln zł w koronach duńskich.

Zobowiązania wg walut
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
PLN EUR USD Pozostałe Razem PLN EUR USD Pozostałe Razem
Zobowiązania podporządkowane 6 632 47 - - 6 679 6 656 44 - - 6 700
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 7 084 429 19 - 7 532 9 006 229 38 - 9 273
Zobowiązania wobec banków 5 392 4 171 18 1701 9 751 3 120 3 242 19 2232 6 604
Zobowiązania wobec klientów
203 273
22 631
12 802
3 2693
241 975
182 288
22 150
11 123
3 0274
218 588
z tytułu depozytów
Pochodne instrumenty finansowe 5 528 501 244 8 6 281 2 529 378 106 5 3 018
Inne zobowiązania 10 661 1 266 418 89 12 434 8 902 1 251 347 99 10 599
Zobowiązania wg walut, razem 238 570 29 045 13 501 3 536 284 652 212 501 27 294 11 633 3 354 254 782

1 W tym 153 mln zł we frankach szwajcarskich.
2 W tym 187 mln zł we frankach szwajcarskich.
3 W tym 1 740 mln zł w funtach brytyjskich, 760 mln zł we frankach szwajcarskich, 236 mln zł w koronach norweskich, 134 mln zł w koronach szwedzkich, 108 mln zł w dolarach kanadyjskich, 64 mln zł w dolarach australijskich, 47 mln zł w rublach rosyjskich, 32 mln zł w lejach rumuńskich, 30 mln zł w koronach czeskich oraz 26 mln zł w jenach japońskich.
4 W tym 1 532 mln zł w funtach brytyjskich, 648 mln zł we frankach szwajcarskich, 234 mln zł w koronach norweskich, 147 mln zł w koronach szwedzkich, 86 mln zł w dolarach kanadyjskich, 48 mln zł w koronach czeskich oraz 121 mln zł w jenach japońskich.

W celu zarządzania ryzykiem walutowym Grupa PZU wykorzystuje także instrumenty pochodne, co pozwala m. in. na zajęcie wybranej ekspozycji rynkowej w sposób bardziej efektywny niż instrumenty kasowe.

Kolejna tabela prezentuje test wrażliwości portfela instrumentów finansowych Grupy PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów), w odniesieniu do instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe Grupy PZU oraz pochodne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Zmiana wartości portfela w wyniku zmiany kursu walut o +/- 20%
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
spadek wzrost spadek wzrost
EUR -700 724 -598 643
USD -74 68 -51 59
GBP 4 -4 7 -7
Pozostałe -49 50 -52 52
Razem -819 838 -694 747

7.5.3.3. Ryzyko cen akcji

Stopień narażenia na ryzyko

Wartość portfela kapitałowych instrumentów finansowych zaprezentowano w punkcie 36.2.

Analiza wrażliwości

W tabeli poniżej przedstawiono test wrażliwości portfela notowanych instrumentów kapitałowych Grupy PZU, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

Wpływ zmiany wyceny notowanych instrumentów kapitałowych na kapitał własny 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
wzrost wyceny notowanych instrumentów kapitałowych o 20% 122 112
spadek wyceny notowanych instrumentów kapitałowych o 20% -122 -112