zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

37. Należności

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 37. Należności
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Należności - wartość bilansowa 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 2 399 2 727
- należności od ubezpieczających 2 288 2 591
- należności od pośredników ubezpieczeniowych 98 112
- inne należności 13 24
Należności z tytułu reasekuracji 55 58
Inne należności 3 792 2 952
- należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających1 1 861 1 065
- należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych 807 937
- należności z tytułu dostaw i usług 303 249
- należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 144 169
- należności z tytułu prowizji dotyczących produktów pozabilansowych 175 153
- rozliczenia prewencyjne 38 47
- należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 18 26
- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego 10 13
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 76 28
- należności z tytułu kaucji i wadiów 38 39
- należności międzybankowe i międzyoddziałowe 4 35
- pozostałe 318 191
Należności, razem 6 246 5 737

1 W pozycji wykazuje się przede wszystkim należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.

Zarówno na 31 grudnia 2020 roku, jak i na 31 grudnia 2019 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Należności - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Do 1 roku 1 5 978 5 531
Powyżej 1 roku do 5 lat 177 205
Powyżej 5 lat 91 1
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem 6 246 5 737

1 W tym należności przeterminowane.