zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

2.4 Udziały niekontrolujące

PZU Raport Roczny 2020 > 2.4 Udziały niekontrolujące
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

2.4.1. Zasady rachunkowości

Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej. Na dzień objęcia kontroli udziały niekontrolujące wycenia się w wartości proporcjonalnego udziału w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej. Na kolejne daty bilansowa wartość udziałów niekontrolujących jest aktualizowana o wartość całkowitych dochodów należnych udziałowcom niekontrolującym.     

2.4.2. Dane ilościowe

W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Pekao1 79,98% 79,98%
Alior Bank2 68,07% 68,07%
Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. 43,00% 43,00%
Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. 0,91% 0,91%
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 0,66% 0,66%
AAS Balta 0,01% 0,01%
Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o.3 0,00% 39,54%

1 W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Pekao, wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
2 W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Alior Banku wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
3 30 października 2020 roku PZU Zdrowie SA nabyło pozostałe udziały Centrum Medycznego Gamma sp. z o.o. i od tego dnia udział Grupy PZU w kapitale i głosach na zgromadzeniu wspólników wynosi 100%.

Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Grupa Pekao 20 329 18 683
Grupa Alior Banku 4 296 4 430
Pozostałe 1 6
Razem 24 626 23 119

Zarówno Pekao, jak i Alior Bank prowadzą swoją działalność przede wszystkim na terytorium Polski. Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Pekao oraz Grupy Kapitałowej Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (bez uwzględniania wyłączeń konsolidacyjnych). Dane Grupy Kapitałowej Pekao i Grupy Kapitałowej Alior Banku, uwzględniają efekt korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej na dzień obejmowania kontroli oraz ich późniejszego rozliczenia w czasie.

Aktywa
Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Wartość firmy 692 692 - -
Wartości niematerialne 1 938 1 683 424 644
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 251 1 087 1 217 1 178
Inne aktywa 53 45 44 35
Rzeczowe aktywa trwałe 2 098 2 112 702 764
Jednostki wyceniane metodą praw własności - - 5 10
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 53 16 - -
Należności od klientów z tytułu kredytów 141 332 139 464 55 783 55 368
Pochodne instrumenty finansowe 5 591 2 457 717 508
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 73 116 48 338 16 037 15 996
  Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 28 569 15 743 8 753 5 387
  Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 43 069 31 167 7 072 10 438
  Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 478 1 428 212 171
Należności 2 305 1 956 1 106 667
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 4 727 5 463 2 359 1 319
Aktywa, razem 233 156 203 313 78 394 76 489
Kapitały i zobowiązania
Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Kapitały
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 25 417 23 360 6 311 6 508
  Kapitał podstawowy 262 262 1 306 1 306
  Pozostałe kapitały 22 092 20 510 5 776 5 637
  Niepodzielony wynik 3 063 2 588 -771 -435
Udziały niekontrolujące 11 12 - -
Kapitały, razem 25 428 23 372 6 311 6 508
Zobowiązania
Zobowiązania podporządkowane 2 758 2 764 1 793 1 794
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 6 152 6 322 1 380 2 951
Zobowiązania wobec banków 9 165 6 097 619 437
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 177 006 156 688 65 680 62 433
Instrumenty pochodne 5 690 2 649 479 369
Inne zobowiązania 5 908 4 687 1 794 1 638
Rezerwy 938 704 337 358
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 30 1 1
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 83 - - -
Zobowiązania, razem 207 728 179 941 72 083 69 981
Kapitały i zobowiązania, razem 233 156 203 313 78 394 76 489

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Grupa PZU Wyłączenie danych Pekao Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolidacyjnych Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 23 866 - - 24 23 890
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto -1 016 - - - -1 016
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 22 850 - - 24 22 874
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto 174 - - 1 175
Składki zarobione netto 23 024 - - 25 23 049
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 197 -2 884 -1 160 97 250
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 10 262 -5 761 -3 201 78 1 378
Pozostałe przychody netto z inwestycji 586 -234 -133 5 224
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 111 -124 -80 - -93
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych -3 342 1 620 1 736 - 14
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 869 -133 -63 - 673
Pozostałe przychody operacyjne 1 395 -175 -166 59 1 113
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -16 105 - - -9 -16 114
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 525 - - - 525
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -15 580 - - -9 -15 589
Koszty z tytułu prowizji i opłat -1 031 481 555 -5 -
Koszty odsetkowe -1 134 638 427 -17 -86
Koszty akwizycji -3 317 - - -136 -3 453
Koszty administracyjne -6 597 3 288 1 508 -36 -1 837
Pozostałe koszty operacyjne -5 385 1 616 827 1 240 -1 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 058 -1 668 250 1 301 3 941
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności - - - - -
Zysk (strata) brutto 4 058 -1 668 250 1 301 3 941
Podatek dochodowy -1 528 612 81 - -835
Zysk (strata) netto 2 530 -1 056 331 1 301 3 106

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (przekształcone) Grupa PZU Wyłączenie danych Pekao Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolidacyjnych Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 24 191 - - 25 24 216
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto -1 012 - - - -1 012
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 23 179 - - 25 23 204
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto -89 - - -12 -101
Składki zarobione netto 23 090 - - 13 23 103
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 139 -2 857 -1 151 107 238
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 12 015 -6 672 -3 959 34 1 418
Pozostałe przychody netto z inwestycji 376 -229 52 -7 192
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 278 -154 -78 - 46
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych -2 208 740 1 468 - -
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 837 -127 -219 3 494
Pozostałe przychody operacyjne 1 203 -211 -167 42 867
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -16 085 - - - -16 085
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 390 - - - 390
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -15 695 - - - -15 695
Koszty z tytułu prowizji i opłat -860 388 473 -3 -2
Koszty odsetkowe -2 129 1 215 789 -19 -144
Koszty akwizycji -3 363 - - -60 -3 423
Koszty administracyjne -6 606 3 389 1 478 -34 -1 773
Pozostałe koszty operacyjne -3 993 1 567 787 -76 -1 715
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 084 -2 951 -527 - 3 606
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności -4 - -1 - -5
Zysk (strata) brutto 7 080 -2 951 -528 - 3 601
Podatek dochodowy -1 895 825 249 - -821
Zysk (strata) netto 5 185 -2 126 -279 - 2 780

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 czerwca – 31 grudnia 2019 (przekształcone) 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 czerwca – 31 grudnia 2019 (przekształcone)
Zysk netto 1 056 2 126 -331 279
Inne całkowite dochody 1 001 146 139 22
  Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 939 154 135 38
    Wycena instrumentów dłużnych 550 63 20 23
    Wycena należności od klientów z tytułu kredytów 17 18 - -
    Zabezpieczenie przepływów pieniężnych netto 372 73 115 15
  Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 62 -8 4 -16
    Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 71 -6 6 -17
    Zyski i straty aktuarialne związane z rezerwami pracowniczymi -9 -2 -2 1
Dochody całkowite netto, razem 2 057 2 272 -192 301

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 czerwca – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 czerwca – 31 grudnia 2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 573 -1 388 2 776 53
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 025 -7 506 -71 -335
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 624 1 140 -1 691 -475
Przepływy pieniężne netto, razem -828 -7 754 1 014 -757

Informacje o dywidendach
Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 czerwca – 31 grudnia 2019 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 czerwca – 31 grudnia 2019
Data uchwalenia dywidendy - 26 czerwca 2019 - -
Dzień dywidendy - 10 lipca 2019 - -
Dzień wypłaty dywidendy - 30 lipca 2019 - -
Kwota dywidendy na akcję (w zł) - 6,6 - -
Wartość dywidendy przypadająca Grupie PZU - 347 - -
Wartość dywidendy przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym - 1 385 - -