zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

32. Nieruchomości inwestycyjne

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 32. Nieruchomości inwestycyjne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

32.1 Zasady rachunkowości

Nieruchomości inwestycyjne utrzymuje się w celu osiągania przychodów z czynszów lub uzyskania korzyści wynikających ze wzrostu ich wartości, bądź obu tych pożytków równocześnie. Nieruchomości inwestycyjne nie są wykorzystywane w działalności operacyjnej.

Nieruchomości inwestycyjne ujmuje się początkowo według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, powiększonych o koszty transakcji. Po początkowym ujęciu, wycenia się je w wartości godziwej, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 9.1.6. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej” w okresie, w którym powstały.

W przypadku gdy nieruchomość wykorzystywana na własne potrzeby staje się nieruchomością inwestycyjną, do dnia reklasyfikacji naliczana jest amortyzacja i dokonywane są ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, a następnie:

  • jeżeli ustalona na ten dzień wartość bilansowa jest wyższa niż wartość godziwa, to różnica ujmowana jest w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”;
  • jeżeli dotychczasowa wartość bilansowa jest niższa od wartości godziwej, to różnicę ujmuje się w pierwszej kolejności w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” jako odwrócenie odpisu aktualizującego (do wysokości wcześniej dokonanego odpisu, przy czym kwota ujęta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie może przekroczyć kwoty doprowadzającej wartość nieruchomości do takiej wartości, jaka zostałaby ustalona po odjęciu umorzenia, gdyby w ogóle nie dokonano odpisu), a pozostałą część różnicy - w innych całkowitych dochodach w pozycji „Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych”.

Przy późniejszym zbyciu nieruchomości inwestycyjnej kapitał z aktualizacji wyceny przenosi się do kapitału zapasowego.

32.2 Szacunki i założenia

Pandemia COVID-19 ma wpływ na rynek nieruchomości, powodując spadek wolumenów transakcji i płynności. Ograniczoną aktywność rynkową zaobserwowano we wszystkich sektorach rynku nieruchomości. Na 31 grudnia 2020 roku (dzień wyceny znacznej części portfela nieruchomości inwestycyjnych Grupy PZU) niektóre sektory rynku nieruchomości zaczęły funkcjonować normalnie, co znalazło odzwierciedlenie w wycenie.

Wpływ czynników mających istotny wpływ na wycenę nieruchomości inwestycyjnych zaprezentowano w punkcie 9.2.1.2.

32.3 Dane ilościowe

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia - 31 grudnia 2019
Wartość księgowa netto na początek okresu 1 981 1 697
Ujęcie aktywów z tytułu prawa do użytkowania na moment zastosowania MSSF 16 - 45
Zwiększenia: 538 215
- zakup 228 195
- zwiększenie aktywów z tytułu prawa do użytkowania 14 -
- przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne - 3
- przeniesienie z kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 296 17
Zmniejszenia: -260 -30
- sprzedaż i likwidacja -2 -14
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 -257 -16
- zmniejszenie aktywów z tytułu prawa do użytkowania -1 -
Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej 234 54
- odniesiony na wynik finansowy 233 46
- odniesiony na inne całkowite dochody 1 8
Wartość księgowa netto na koniec okresu, w tym 2 493 1 981
- budynki i budowle 2 262 1 798
- grunty własne 170 135
- prawo wieczystego użytkowania gruntu i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 61 48

Pozycja „Prawo wieczystego użytkowania gruntu” zawiera prawo do odpłatnego wykorzystywania gruntu przez okres do 99 lat. Prawo takie może być przedmiotem obrotu handlowego.

W pozycji „przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne” przedstawiono wartości wyceny nieruchomości wg wartości bilansowej (koszt historyczny pomniejszony o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości) na dzień przeniesienia, czyli dzień zmiany sposobu użytkowania.

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynika z wycen przeprowadzonych głównie w 2020 roku przez niezależnych rzeczoznawców.