zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

35.2 Rodzaje strategii zabezpieczeń

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 35. Pochodne instrumenty finansowe > 35.2 Rodzaje strategii zabezpieczeń
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

35.2.1. Zabezpieczenia wartości godziwej

Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycje zabezpieczane odnoszone są – w części wynikającej z zabezpieczanego ryzyka – do rachunku zysków i strat. W pozostałej części zmiany wyceny bilansowej księgowane są zgodnie z ogólnymi zasadami dla danej klasy instrumentów finansowych.

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycja zabezpieczająca w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej są w całości księgowane w rachunku zysków i strat w tej samej pozycji, w której są prezentowane wyniki zmiany wartości pozycji zabezpieczanej.

Korekta z tytułu zabezpieczanego ryzyka na odsetkowej pozycji zabezpieczanej jest amortyzowana do rachunku zysków i strat nie później niż w momencie zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Głównymi zidentyfikowanymi potencjalnymi źródłami nieefektywności w zabezpieczeniach wartości godziwej są:

  • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego na wartość godziwą transakcji zabezpieczających, które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej,
  • różnice pomiędzy terminami zapadalności transakcji IRS a terminami zapadalności dłużnych papierów wartościowych,
  • różnice w wysokości kuponów odsetkowych generowanych przez pozycję zabezpieczaną i instrumenty zabezpieczające.

Zabezpieczenie wartości godziwej stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w złotych, euro i dolarach amerykańskich

Pekao zabezpiecza część ryzyka stopy procentowej związaną ze zmianą wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającej ze zmienności rynkowych stóp procentowych poprzez transakcje IRS. W ten sposób zabezpiecza się komponent ryzyka stopy procentowej związany ze zmianą wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającą wyłącznie ze zmienności rynkowych stóp procentowych (WIBOR, EURIBOR, LIBOR USD). Zabezpieczany komponent ryzyka odpowiadał w przeszłości za znaczącą część zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej.

Tabela prezentuje wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów zabezpieczających:

Waluta 31 grudnia 2020
Termin zapadalności
31 grudnia 2019
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna
PLN
280 - - 200 480 - - 280 200 480
Średnie oprocentowanie nogi stałej 0,3 - - 0,3 0,3 - - 1,8 1,8 1,8
Wartość nominalna
EUR
- 346 309 681 1 336 - 471 605 628 1 704
Średnie oprocentowanie nogi stałej - -0,1 0,8 -0,2 0,1 - 1,2 0,4 -0,1 0,4
Wartość nominalna
USD
- - 631 112 743 - - 637 114 751
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 2 0,2 1,8 - - 3,7 2 3,5
Razem 280 346 940 993 2 559 - 471 1 522 942 2 935

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Zabezpieczenie papierów wycenianych w Razem Zabezpieczenie papierów wycenianych w Razem
zamortyzowanym koszcie wartości godziwej zamortyzowanym koszcie wartości godziwej
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 200 2 359 2 559 200 2 735 2 935
Wartość bilansowa –aktywa - - - - 1 1
Wartość bilansowa – zobowiązania 27 171 198 15 146 161
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -11 -34 -45 -6 -37 -43
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -1 -1 - -1 -1
Pozycje zabezpieczane
Wartość bilansowa - aktywa 225 2 596 2 821 214 2 973 3 187
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w bilansie – aktywa 25 188 213 14 175 189
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 11 34 45 5 36 41
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostającą w bilansie dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej - - - - - -

Zabezpieczenie wartości godziwej stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych

Alior Bank zabezpiecza ryzyko zmiany wartości godziwej nabytych dłużnych papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub w zamortyzowanym koszcie z tytułu zmian krzywej swapowej stóp procentowych. W ramach tej strategii, Alior Bank tworzy powiązania zabezpieczające, w których instrumentem zabezpieczanym są stałokuponowe dłużne papiery wartościowe denominowane w danej walucie, a instrumentem zabezpieczającym są swapy stopy procentowej (IRS) w tej samej walucie. W ramach tej strategii Alior Bank zabezpiecza ryzyko wynikające ze zmian krzywej swapowej stóp procentowych (ryzyko zmienności rynkowych swapowych stóp procentowych) z wyłączeniem innych efektów wpływających na zmianę wyceny (w tym asset swap spread).

Tabela prezentuje wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów zabezpieczających:

Waluta 31 grudnia 2020
Termin zapadalności
31 grudnia 2019
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna
PLN
- 430 250 - 680 - - - - -
Średnie oprocentowanie nogi stałej - 2,4 0,2 - 1,6 - - - - -
Wartość nominalna
EUR
- - 46 108 154 - - - 13 13
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 0,7 0,7 0,7 - - - 0,7 0,7
Razem - 430 296 108 834 - - - 13 13

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Zabezpieczenie inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w Razem Zabezpieczenie inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w Razem
zamortyzowanym koszcie wartości godziwej zamortyzowanym koszcie wartości godziwej
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 680 154 834 - 13 13
Wartość bilansowa –aktywa - - - - - -
Wartość bilansowa – zobowiązania 6 2 8 - - -
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -2 -1 -3 - - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat 3 2 5 - - -
Pozycje zabezpieczane
Wartość bilansowa - aktywa 674 153 827 - 14 14
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej – aktywa 2 - 2 - - -
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 5 3 8 - - -
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostającą w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej - - - - - -

35.2.2. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją i które mogłyby wpływać na rachunek zysków i strat.

Wynik wyceny efektywnej części zabezpieczeń przepływów pieniężnych ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

W przypadku zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego portfeli kredytów i depozytów sposób zarządzania tymi portfelami umożliwia regularne włączanie do relacji zabezpieczającej nowych transakcji oraz wyłączanie transakcji na skutek spłaty lub zaklasyfikowania do pozycji zagrożonych. Skutkuje to ciągłą zmianą ekspozycji tych portfeli na ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. W związku z częstymi zmianami struktury terminowej portfeli, wyznaczanie pozycji zabezpieczanych odbywa się dynamicznie przy dopuszczeniu dopasowania pozycji zabezpieczających do tych zmian.

W zakresie relacji zabezpieczających przepływy pieniężne głównymi zidentyfikowanymi potencjalnymi źródłami nieefektywności są:

  • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego na wartość godziwą instrumentów zabezpieczających, tj. swapów na stopę procentową (IRS), walutowych swapów na stopę procentową (basis swap) oraz swapów walutowych (FX swap), które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej,
  • różnice pomiędzy częstotliwościami przeszacowania instrumentów zabezpieczających i zabezpieczanych kredytów i depozytów.

35.2.2.1. Zabezpieczenie portfela należności od klientów z tytułu kredytów i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu w złotych

Pekao zabezpiecza ryzyka stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR) generowane przez portfel należności od klientów z tytułu kredytów i papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

Waluta 1 grudnia 2020
Termin zapadalności
1 grudnia 2019
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna
PLN
- - 12 337 3 355 15 692 600 1 400 7 000 3 200 12 200
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 1,9 0,8 1,7 3,9 3,6 2,3 2 2,4

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 15 692 12 200
Wartość bilansowa – aktywa 767 290
Wartość bilansowa – zobowiązania 2 8
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 475 50
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat 8 -1
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie -467 -50
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 669 201
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.2. Zabezpieczenie portfela depozytów w złotych i euro

Pekao zabezpiecza ryzyka stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, EURIBOR), generowane przez portfele depozytów denominowanych w złotych i euro, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowemu zobowiązaniu o zmiennym oprocentowaniu za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

Waluta 1 grudnia 2020
Termin zapadalności
1 grudnia 2019
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna
PLN
- 85 168 266 519 - 47 215 289 551
Średnie oprocentowanie nogi stałej - 0,3 0,3 0,7 0,5 - 1,8 1,8 1,9 1,9
Wartość nominalna
EUR
- 636 - - 636 - 29 624 - 653
Średnie oprocentowanie nogi stałej - -0,5 - - -0,5 - -0,4 -0,4 - -0,4

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 1 155 1 204
Wartość bilansowa –aktywa 7 3
Wartość bilansowa – zobowiązania 48 29
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -15 -11
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 15 11
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego -37 -22
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.3. Zabezpieczenie portfela kredytów o zmiennym oprocentowaniu we frankach szwajcarskich oraz portfela depozytów w złotych

Pekao zabezpiecza ekspozycję na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, LIBOR CHF) oraz ekspozycji na ryzyko walutowe generowane przez portfele kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowane we frankach szwajcarskich oraz depozytów w złotych, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowemu zobowiązaniu o zmiennym oprocentowaniu za pomocą walutowych swapów stopy procentowej (basis swap). Transakcje CIRS podlegają dekompozycji na składnik zabezpieczający portfel aktywów oraz portfel zobowiązań.

Waluta 1 grudnia 2020
Termin zapadalności
1 grudnia 2019
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna CHF/PLN - 299 1 279 1 036 2 614 - 274 863 1 541 2 678

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 2 614 2 678
Wartość bilansowa –aktywa - -
Wartość bilansowa – zobowiązania 561 391
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 14 32
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie -17 -49
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego -39 -54
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.4. Zabezpieczenie portfela kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowanych w euro oraz depozytów terminowych i negocjowanych denominowanych w dolarach amerykańskich

Pekao zabezpiecza ekspozycję na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (EURIBOR, LIBO USD) i ekspozycji na ryzyko walutowe generowane przez portfele kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro oraz depozytów terminowych i negocjowanych denominowanych w dolarach amerykańskich, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowym pasywom zmiennoprocentowym za pomocą swapów walutowych (FX Swap).

Od 1 stycznia 2019 roku Grupa PZU utworzyła nowe powiązanie, analogiczne do już istniejącego, w którym zabezpieczane jest wyłącznie ryzyko walutowe. Nowym powiązaniem obejmowane były wszystkie transakcje FX Swap desygnowane do rachunkowości zabezpieczeń po 31 marca 2019 roku. Poprzednie powiązanie wygasło w lutym 2020 roku.

Waluta 1 grudnia 2020
Termin zapadalności
1 grudnia 2019
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna EUR/ 6 494 3 115 461 - 10 070 1 996 1 300 - - 3 296
Średni kurs PLN 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 - - 4,4
Wartość nominalna EUR/ 2 323 1 361 - - 3 684 1 022 681 - - 1 703
Średni kurs USD 1,2 1,2 - - 1,2 1,1 1,2 - - 1,1
Wartość nominalna USD/ 324 132 - - 456 95 569 - - 664
Średni kurs PLN 3,7 3,8 - - 3,7 3,9 3,9 - - 3,9

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 14 210 5 663
Wartość bilansowa –aktywa 5 83
Wartość bilansowa – zobowiązania 264 25
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -1 2
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 1 -2
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 1 2
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.5. Zabezpieczenie portfela kredytów i obligacji podporządkowanych o zmiennym oprocentowaniu

Alior Bank zabezpiecza ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR), generowane przez portfel kredytów i obligacji podporządkowanych denominowanych w złotych za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

Waluta 1 grudnia 2020
Termin zapadalności
1 grudnia 2019
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna
PLN
1 091 1 366 15 167 - 17 624 168 2 244 7 272 222 9 906
Średnie oprocentowanie nogi stałej 2,2 2,1 1 - 1,2 1,8 2 2 1,8 2
Wartość nominalna
EUR
- - 46 - 46 - - 43 - 43
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - -0,1 - -0,1 - - -0,1 - -0,1

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 17 670 9 949
Wartość bilansowa –aktywa 335 135
Wartość bilansowa – zobowiązania 78 41
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 188 61
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów 223 40
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - 1
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna -80 -25
Pozycje zabezpieczane
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie -185 -57
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 192 50
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.6. Zabezpieczenie portfela obligacji o stałym oprocentowaniu denominowanych w euro, dolarze amerykańskim lub funcie brytyjskim

PZU zabezpiecza przepływy w walucie obcej generowane przez portfele obligacji o stałym oprocentowaniu denominowane w euro, dolarze amerykańskim lub funcie brytyjskim za pomocą walutowych swapów stopy procentowej (CIRS). W ten sposób zabezpiecza się komponent ryzyka walutowego, związany ze zmiennością kursów walutowych.

Waluta 1 grudnia 2020
Termin zapadalności
1 grudnia 2019
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna EUR/ - - 443 663 1 106 - - 288 966 1 254
Średni kurs PLN - - 1,5 2,2 1,9 - - 1,3 2,1 1,9
Wartość nominalna USD / - - 285 160 445 - - 65 380 445
Średni kurs PLN - - 4,2 5,2 4,6 - - 4,8 4,7 4,7
Wartość nominalna GBP / - - 77 508 585 - - 15 594 609
Średni kurs PLN - - 3,3 4,4 4,3 - - 3,1 4,4 4,4

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 2 136 2 308
Wartość bilansowa –aktywa 4 31
Wartość bilansowa – zobowiązania 40 10
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -57 21
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów 43 13
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -10
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna -100 18
Pozycje zabezpieczane
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 58 -31
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 57 13
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.7. Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny oraz udziałów niekontrolujących z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń

Kapitał z aktualizacji wyceny oraz udziały niekontrolujące wynikające z wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Stan na początek okresu 190 83
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia – ujęte w innych całkowitych dochodach 653 107
Ryzyko stopy procentowej 596 59
Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe 57 48
Stan na koniec okresu 843 190