zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Transparentność podatkowa

PZU Raport Roczny 2020 > Transparentność podatkowa
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Zgodność z przepisami prawa - „Grupa PZU dokłada starań, aby we wszystkich obszarach działalności były przestrzegane przepisy prawa i obowiązujące standardy. W relacjach z organami nadzoru, organizacjami branżowymi oraz innymi instytucjami zewnętrznymi Grupa PZU stosuje zasadę poszanowania i zrozumienia ustawowo określonych zadań tych urzędów.”

[GRI 207-1]

Sprawozdawczość podatkowa zwiększa przejrzystość Grupy PZU, promuje wiarygodność podmiotów wśród inwestorów i innych interesariuszy oraz buduje zaufanie do spółek Grupy.

Spółki należące do Grupy PZU działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, korzystając z „Polityki podatkowej Grupy PZU” oraz innych wewnętrznych procedur podatkowych.

Od 2018 roku Podatkową Grupę Kapitałową (PGK) tworzą:

 • PZU; 
 • PZU Życie
 • PZU Centrum Operacji; 
 • PZU Pomoc; 
 • Ogrodowa – Inwestycje; 
 • PZU Zdrowie; 
 • Omicron BIS;
 • PZU Lab; 
 • Ipsilon; 
 • Tulare Investments; 
 • PZU Cash; 
 • LINK4;
 • PZU Finanse.

W 2021 roku PGK została odnowiona na kolejne trzy lata kalendarzowe, a w jej skład weszła nowa spółka PZU Projekt 01. Spółką dominującą i reprezentującą PGK jest PZU.

[GRI 207-2]

Spółki Grupy PZU nie posiadają zaległości podatkowych - zobowiązania płacą w terminach wyznaczonych w ustawach podatkowych. Prawidłowość wyliczeń potwierdzają coroczny przegląd podatkowy oraz badanie sprawozdań finansowych dokonywane przez biegłego rewidenta. Na wniosek spółek Grupy PZU właściwy urząd skarbowy wystawia zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. 

Spółki Grupy PZU naliczają i płacą zobowiązania podatkowe m.in. z tytułu: 

 • podatku dochodowego od osób prawych CIT; 
 • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT; 
 • podatku od towarów i usług VAT; 
 • podatku u źródła WHT; 
 • podatku od czynności cywilnoprawych PCC; 
 • podatku od niektórych instytucji finansowych (podatek od aktywów) FIN; 
 • podatku od nieruchomości DN-1.

[GRI 207-3]

Za pośrednictwem Polskiej Izby Ubezpieczeń spółki Grupy PZU uczestniczą w procesie legislacji rządowej i opiniują na etapie konsultacji społecznych projekty zmian przepisów w ustawach podatkowych.

Grupa PZU znajduje się wśród 10 największych płatników podatku CIT w Polsce.

[GRI 207-4]

Podatek dochodowy od osób prawnych w podziale na kraje (Grupa PZU, Grupa Banku Pekao, Grupa Alior Banku)

(w mln)
2018 2019
Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zapłacony podatek dochodowy Efektywna stopa podatku Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zapłacony podatek dochodowy Efektywna stopa podatku
Polska 8 802,5 1 918,4 21,8% 9 372,9 2 060,2 22,0%
Litwa 73,3 10,0 13,6% 89,1 13,9 15,6%
Ukraina 21,0 10,0 47,6% 35,8 15,4 43,1%
Łotwa* 33,4 0,0 0,0% 58,2 0,0 0,0%
Estonia* 14,6 0,0 0,0% 17,2 0,0 0,0%

* Spółki na Łotwie i Estonii są zwolnione z płacenia podatku ze względu na zbyt niski przychód