zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Zaangażowanie społeczne Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Zaangażowanie społeczne Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Sponsoring i prewencja - „działania prewencyjne i sponsoringowe mogą odbywać się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych Grupy PZU. Od wielu już lat prowadzimy własne programy prewencyjne i wspieramy przedsięwzięcia propagujące bezpieczne zachowania na drodze, nad wodą czy w górach. Prężnie funkcjonująca Fundacja PZU działa także charytatywnie na rzecz osób fizycznych i organizacji non profit. Współpracujemy również z organizacjami pomagającymi społecznościom lokalnym.”
„Bycie liderem to nie tylko odpowiedzialne zachowanie, ale także kształtowanie odpowiednich wzorców. Dla zakładów ubezpieczeń to szczególnie ważne zobowiązanie społeczne. Inwestycje społeczne realizowane były w branży ubezpieczeniowej na długo wcześniej, zanim eksperci ds. zarządzania nazwali je zaangażowaniem społecznym opartym na koncepcji współdzielonej wartości (ang. corporate shared value)."

Joanna Gorczyca, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju

Polityki Grupy PZU [UoR]

[GRI 103-2]

Ambicją PZU jest utrzymanie pozycji lidera działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w Polsce. Oprócz działalności sponsoringowej i charytatywnej prowadzonej przez Fundację PZU, cała Grupa angażuje się również w inwestycje społeczne, które służą redukcji ryzyk i jednoczesne przynoszą korzyści handlowe i społeczne. Głównym celem tych inicjatyw jest zapobieganie wypadkom, zmniejszanie ich skutków oraz wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną.

PODSTAWA PRAWNA PREWENCJI

Fundusz prewencyjny PZU, PZU Życie oraz TUW działa w oparciu odpowiednio o przepisy ustawy z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Działania prewencyjne

Strategicznymi filarami partycypacji społecznej PZU są: bezpieczeństwo (drogowe, publiczne, lokalne), zdrowie, kultura i wiedza zawodowa, które znajdują odzwierciedlenie w działalności podmiotów z grupy PZU. Grupa PZU zgodnie ze strategią przyjętą na lata 2017–2020 na działania społeczne planowała przeznaczać co roku ponad 50 mln zł z budżetów PZU i PZU Życie. W 2020 roku PZU i PZU Życie na działania związane z prewencją i sponsoringiem przeznaczyły ponad 77 mln zł, a ich pracownicy ofiarowali 6 743 godziny wolontariatu. Poczucie społecznej odpowiedzialności pracowników PZU oraz udział w licznych programach Fundacji, która dzięki temu zapewnia wsparcie edukacyjne, wzmacnia integrację i lokalny kapitał społeczny, to powód do dumy. Fundacja PZU angażuje się w działania społeczne zgodnie ze swoim mottem: „Blisko ludzi i ich potrzeb” i realizuje programy pomocowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA FUNDACJI PZU

Fundacja PZU działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Fundacji.

Ważną częścią działalności PZU jest zaangażowanie pracowników, doradców oraz klientów w inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. PZU skupia się na projektach wspierających pozytywne zmiany społeczne w obszarze bezpieczeństwa, zdrowia i edukacji. Akcje prewencyjne, sponsoringowe i społeczne są realizowane na poziomie korporacyjnym przez PZU oraz poszczególne podmioty w kraju i za granicą. PZU wspiera polską kulturę w formule licznych mecenatów oraz aktywnie uczestniczy w najważniejszych działaniach branżowych w roli eksperta.

DOBRA PRAKTYKA

Bank Pekao realizuje działalność charytatywną w głównej mierze za pośrednictwem powołanej w 1997 roku Fundacji Banku Pekao imienia dr Mariana Kantona. Bank także bezpośrednio współpracuje z kilkoma organizacjami pożytku publicznego, na rzecz których przekazuje darowizny, wspierające ich działalność statutową.

Kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu są uregulowane w Grupie PZU w „Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018-2020”, która wskazuje na strategiczne filary zaangażowania społecznego PZU. „Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018–2020” została przyjęta w spółkach PZU, PZU Życie, Tower Inwestycje, PZU CO, PZU LAB i PZU Pomoc. Od 2021 dokument zostanie zastąpiony nową „Strategią ESG” na okres zgodny z horyzontem strategii biznesowej Grupy PZU.

W obszarze charytatywno-sponsoringowym nie obowiązuje jedna polityka na poziomie Grupy Kapitałowej

polityka na poziomie Grupy Kapitałowej

[GRI 102-12]

GRI 102-1