zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Rada Nadzorcza i Zarząd

PZU Raport Roczny 2020 > Rada Nadzorcza i Zarząd
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do 11 Członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy kolejne pełne lata obrotowe. Co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej musi spełnić kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Członkowie niezależni Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu ich spełniania.

Statut przyznaje Skarbowi Państwa uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi. Uprawnienie to wygaśnie z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej wskazany przez Skarb Państwa powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z tym artykułem podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna wskazuje jako kandydata na członka organu nadzorczego osobę posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poparte tytułem naukowym lub certyfikatem wymienionym w ustawie;
 • nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 
 • nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi;
 • nie pozostaje ze spółką w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 • nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
 • spełnia wymogi dla członka organu nadzorczego określone w odrębnych przepisach. 

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich Członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w Regulaminie Rady Nadzorczej, a w szczególności:

 • organizuje pracę Rady Nadzorczej;
 • czuwa nad obsługą organizacyjno–techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
 • odpowiada za sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej;
 • przedstawia projekty sprawozdań, do których sporządzania obliguje Radę Nadzorczą Statut Spółki.

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU w 2020 roku

1 stycznia 2020 roku w Radzie Nadzorczej PZU funkcję pełnili:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Robert Śnitko – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

21 kwietnia 2020 roku Alojzy Nowak złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

W związku z tym od 22 kwietnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Robert Śnitko – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

Podczas posiedzenia 28 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza wybrała Sekretarza Rady Nadzorczej – Roberta Śnitko.

26 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało do Rady Nadzorczej Józefa Wierzbowskiego. W związku z tym od 26 maja 2020 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Robert Śnitko – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Józef Wierzbowski – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej PZU zakończy się po upływie trzech kolejnych pełnych lat obrotowych, tj. 31 grudnia 2022 roku. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym był 2020 rok. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, tj. za rok 2022.

Maciej Łopiński, Robert Śnitko, Robert Jastrzębski, Tomasz Kuczur, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Krzysztof Opolski, Józef Wierzbowski oraz Maciej Zaborowski złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Skład Rady Nadzorczej PZU wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Imię i nazwisko Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej PZU
Maciej Łopiński Przewodniczący Rady od 9 stycznia 2018 roku
(w Radzie od 8 stycznia 2018 roku)
Paweł Górecki Wiceprzewodniczący Rady od 9 stycznia 2018 roku
(w Radzie od 8 lutego 2017 roku)
Robert Śnitko Sekretarz Rady od 28 kwietnia 2020 roku
(w Radzie od 12 kwietnia 2017 roku)
Marcin Chludziński Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku
Agata Górnicka Członek Rady od 8 lutego 2017 roku
Robert Jastrzębski Członek Rady od 9 marca 2018 roku
Tomasz Kuczur Członek Rady od 24 maja 2019 roku
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Członek Rady od 24 maja 2019 roku
Krzysztof Opolski Członek Rady od 24 maja 2019 roku
Józef Wierzbowski Członek Rady od 26 maja 2020 roku
Maciej Zaborowski Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku

Aktualny skład Rady Nadzorczej PZU dostępny jest na stronie internetowej PZU: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie/zarzad-i-rada-nadzorcza.

Maciej Łopiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 8 stycznia 2018 roku.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 1999 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Redaktor naczelny Tygodnika Gdańskiego, dziennikarz m.in. w Głosie Wybrzeża oraz Tygodniku Czas. Poseł na sejm VII kadencji. W latach 2005–2010 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast w latach 2015–2016 w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. KGHM Polska Miedź S.A., PZU Asset Management S.A., Telewizja Polska S.A.

Paweł Górecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku.

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Doktoranckich. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa dowodowego, cywilnego i karnego oraz zarządzania podmiotami publicznymi. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa wydanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku kapitałowym oraz w stosowaniu procedur sądowych i administracyjnych. Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Aktualnie Wiceprezes Zarządu KDPW S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ARP Leasing Sp. z.o.o.

Robert Śnitko

Sekretarz Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 12 kwietnia 2017 roku.

Absolwent London School of Economics and Political Science, University of London, School of Oriental and African Studies, University of London, Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii oraz organizacji pozarządowych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Nauczyciel akademicki, zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów. Członek International Institute for Strategic Studies.

Marcin Chludziński

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego. Od czerwca 2018 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Wcześniej, od stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Odpowiadał za liczne procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP. Przeprowadził restrukturyzację między innymi w spółkach Przewozy Regionalne, H. Cegielski – FPS, ŚKSM. W latach 2011 – 2015 prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republikańska. Od 2005 roku zasiadał w zarządach oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Agata Górnicka

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku.

Magister nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w Telewizji Polskiej S.A. (w latach 2006-2012), jako Koordynator Projektów w Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. (w latach 2012-2013), następnie jako Asystent Prezesa Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A. (w latach 2013-2014), a później jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. (w latach 2014-2015). W latach 2015-2017 Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju a w latach 2017-2018 główny doradca w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Od kwietnia 2018 r. Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN S.A. oraz Przewodnicząca Rady Fundacji ORLEN. W październiku 2019 roku objęła funckję członka Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH.

Robert Jastrzębski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 9 marca 2018 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a w 2009 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2001 roku związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku objął stanowisko profesora uczelni. Autor około 100 publikacji naukowych. Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrody Zespołowej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2015 roku Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, a od 2019 r. Kierownik Zakładu Historii Administracji. Członek m.in. rady programowej czasopisma „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (2010), zespołu redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych” (2016).

Tomasz Kuczur

Tomasz Kuczur

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 24 maja 2019 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). W 2011 roku uzykał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w 2013 roku stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nauk społecznych, specjalizacja systemy polityczne. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. W latach 2013-2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Bydgoskiego Fundusz Poręczeń Kredytowych. Od marca 2019 roku członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 24 maja 2019 roku.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk ekonomicznych. Autorka ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstwa oraz koncepcji systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej. Kierownik studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”, organizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2005 r. - prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1996-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju S.A. a w latach 2005-2007 członek Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Od czerwca 2013 roku do sierpnia 2020 r. członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A. W latach 1994-2005 pełniła funkcję sekretarza naukowego oraz członka Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Była członkiem powołanej w 2010 r. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Krzysztof Opolski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 24 maja 2019 roku.

Absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Profesor zwyczajny ekonomii. Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma naukowego „Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo”. Kierownik programu niestacjonarnych studiów doktoranckich „Gospodarka i Rynek. Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm”, organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych”. Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma „MAZOWSZE – Studia Regionalne” oraz członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Bezpieczny Bank”. Członek Rad Naukowych czasopism „Central European Economic Journal” i „E-Finanse”. Zasiadał w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A., AXA Polska S.A, oraz Centrum Giełdowego S.A. W latach 2009−2010 kierował zespołem doradców strategicznych Prezesa NBP. Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Zastępca Przewodniczącego kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej oraz członek Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.

Józef Wierzbowski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 26 maja 2020 roku.

Absolwent WSPS im. M. Grzegorzewskiej. Ukończył studia podyplomowe MBA Apsley Business School of London WSM Warszawa. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, które zdobywał w administracji państwowej i samorządowej, jak również w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Doradcy Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Biura Audytu w PZU SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych. W latach 2016-2017 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki BondSpot S.A. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki GPW Benchmark S.A. oraz System Gazociągów Tranzytowych „Europol Gaz” S.A. W spółce PGNiG Termika S.A. zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa.

Maciej Zaborowski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego. Ukończył również Harvard Law School (ALP), Center for American Law Studies oraz Leadership Academy for Poland. Adwokat, ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wykładowca w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi własną praktykę adwokacką oraz jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Od lutego 2018 roku członek Trybunału Stanu. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 • zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU;
 • sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych w art. 90g ust. 1-5 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach powyżej oraz składanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;
 • zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z Członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z §18 pkt 12 Statutu;
 • powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia; 
 • udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
 • wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach – Rada Nadzorcza może określić, do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
  • objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
   • 100 000 000 złotych lub
   • 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
  • zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
   • 100 000 000 złotych lub
   • 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 • delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
 • akceptowanie instrukcji wykonywania przez reprezentantów Spółki prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach PZU Życie w sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie, połączenia PZU Życie z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie;
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU, a także sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU, ponadto przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;
 • ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę;
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. 

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zgody na:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 3 000 000 euro;
 • zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej transakcji, o której mowa w art. 90i ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b tej ustawy;
 • zawarcie przez Emitenta umowy z subemitentem, o czym mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 • wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 • tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych i oddziałów zagranicznych;
 • zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym;
 • zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem polegającej na podwyższeniu wynagrodzenia powyżej 500 000 zł netto w stosunku rocznym;
 • zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, gdzie maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
 • zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 
 • zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 • z zastrzeżeniem § 18 pkt 11 Statutu, rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
  • umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
   • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, 
  • umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy za:
   • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, 
   • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 • z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości o wartości przekraczającej: 
  • 100 000 000 złotych lub 
  • 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Aktualny Regulamin, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 9 września 2020 roku, określa skład oraz sposób powoływania Rady Nadzorczej, zadania i zakres działalności oraz sposób jej zwoływania i prowadzenia obrad.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz powoływać w tym celu czasowe komisje. Zakres czynności delegowanego Członka Rady i komisji określa uchwała Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały mogą być podejmowane zarówno przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak i w trybie pisemnym. Ponadto Statut przewiduje możliwość oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.

Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, może również wybrać spośród swoich Członków Sekretarza.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni przez Radę Członkowie Zarządu, wskazani przez Zarząd pracownicy PZU właściwi dla poruszanej na posiedzeniu sprawy, a także inne zaproszone osoby. W określonych celach Rada Nadzorcza może również zaprosić na wspólne posiedzenie Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej innych spółek z Grupy PZU. Członkowie Rady Nadzorczej mogą ponadto, za zgodą Rady, dobrać sobie nie więcej niż jednego doradcę uprawnionego do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach poświęconych raportom i sprawozdaniom finansowym, pod warunkiem zachowania przez taką osobę poufności i podpisania oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

W celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych Rada Nadzorcza może powoływać stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym, których kompetencje, skład i tryb pracy określa uchwalony przez Radę regulamin danego komitetu. Rada i powołane przez nią komitety mogą korzystać z usług ekspertów i firm doradczych.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują następujące komitety:

 • Komitet Audytu;
 • Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;
 • Komitet Strategii.

Działalność Rady Nadzorczej w 2020 roku

Rada Nadzorcza zebrała się w 2020 roku na 12 posiedzeniach, na których przyjęła 113 uchwał. Podjęła także 27 uchwał poza posiedzeniami, w trybie pisemnym. Uchwały te obejmowały wszystkie obszary działalności Spółki i były zgodne z zakresem funkcji nadzorczych określonych wymogami powszechnie obowiązującego prawa, ustawą z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, rekomendacjami KNF, zasadami ładu korporacyjnego, a także opisanych w Statucie PZU i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniach w 2020 roku Rada Nadzorcza systematycznie omawiała i oceniała wyniki Grupy PZU oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego. Omawiała i przyjmowała również inne wymagane prawem szczegółowe raporty z różnych obszarów działalności Spółki, w tym m.in. regularne raporty ryzyka, compliance, audytu i bezpieczeństwa IT. Oprócz tego Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała realizację Strategii Grupy PZU na lata 2017–2020.

Rada otrzymała również informację o działaniach wdrożonych przez Spółkę w związku z pandemią COVID-19.

Ze względu na pandemię posiedzenia Rady Nadzorczej w 2020 roku odbywały się w formie hybrydowej – niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w nich stacjonarnie, a inni zdalnie.

Komitety Rady Nadzorczej podczas regularnych posiedzeń w 2020 roku w sposób szczegółowy omawiały najważniejsze kwestie z poszczególnych obszarów działalności spółki, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Udział Członków w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2020 roku Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń
w trakcie sprawowania mandatu
Maciej Łopiński 12 /12
Paweł Górecki 11 /12
Robert Śnitko 12 /12
Marcin Chludziński 9 /12
Agata Górnicka 12 /12
Robert Jastrzębski 12 /12
Tomasz Kuczur 12 /12
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 11 /12
Alojzy Nowak (złożył rezygnację 21 kwietnia 2020 roku) 3 /3
Krzysztof Opolski 12 /12
Józef Wierzbowski
(od 26 maja 2020 roku)
6 /7
Maciej Zaborowski 10 /12

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 3 czerwca 2008 roku.

W skład Komitetu wchodzi co najmniej trzech członków. Zgodnie z obowiązującą od 21 czerwca 2017 roku ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Dodatkowo większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący, powinna spełniać określone w ustawie kryteria niezależności (członek niezależny) dotyczące m.in. zawodowych powiązań lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi PZU i podmiotami z Grupy PZU albo je nadzorującymi. Szczegółowe zadania i zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Audytu określa uchwała Rady, która przy wyborze jego członków bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw powierzonych Komitetowi.

Komitet Audytu ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady. Jest powoływany w celu zwiększenia efektywności czynności nadzorczych Rady w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej oraz efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego i systemu zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu może ponadto wnioskować do Rady Nadzorczej o zlecenie określonych czynności kontrolnych w Spółce, których wykonawcą może być jednostka wewnętrzna lub podmiot zewnętrzny.

Zakres działania Komitetu Audytu obejmuje:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki;
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej 

  w Spółce, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 • ocenę niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego;
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym wyrażanie zgody na świadczenie przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, a także powiązane z nią podmioty i członka sieci firmy audytorskiej usług dozwolonych w Spółce lub podmiotach grupy kapitałowej Spółki, po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz weryfikacji limitu wynagrodzeń za świadczone usługi;
 • informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania i przeglądu oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i grupie kapitałowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania;
 • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania;
 • opracowywanie polityki świadczenia usług dozwolonych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, powiązane z nią podmioty i członka sieci firmy audytorskiej;
 • określanie procedury wyboru firmy audytorskiej;
 • doradztwo i czynności opiniodawcze w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do określonych w pkt. 1-4 dziedzin funkcjonowania Spółki oraz w zakresie, w jakim zezwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa i wewnętrzne regulacje Spółki;
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce; 
 • nadzorowanie funkcji zgodności z przepisami;
 • monitorowanie wprowadzania zmian w Spółce w związku z rekomendacjami wydanymi przez kluczowego biegłego rewidenta, Biuro Audytu Wewnętrznego (w odniesieniu do kwestii sporządzania sprawozdań finansowych), Radę Nadzorczą lub Komitet;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub powierzonych przez Radę Nadzorczą.

PZU uwzględnia „Dobre Praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu” opublikowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24 grudnia 2019 roku.

Zmiany w składzie Komitetu Audytu w 2020 roku

1 stycznia 2020 roku w skład Komitetu Audytu wchodzili:

 • Alojzy Nowak – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Krzysztof Opolski – Członek Komitetu;
 • Robert Śnitko – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu

W związku ze złożoną przez Alojzego Nowaka rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej 21 kwietnia 2020 roku ustało jego członkostwo w Komitecie Audytu.

28 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza ustaliła następujący skład Komitetu:

 • Krzysztof Opolski – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Robert Śnitko – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku skład Komitetu się nie zmienił.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie członków Komitetu Audytu wraz ze sposobem ich nabycia

Krzysztof Opolski, Robert Śnitko i Maciej Zaborowski zostali wskazani jako członkowie niezależni w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Marcin Chludziński, Krzysztof Opolski i Robert Śnitko zostali wskazani jako członkowie posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Wszyscy członkowie Komitetu Audytu zostali wskazani jako członkowie posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Krzysztof Opolski, Członek Rady Nadzorczej PZU od 24 maja 2019 roku, jest profesorem dr hab. nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2010 był szefem zespołu doradców strategicznych prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA, AXA Polska SA i Centrum Giełdowego SA.

Marcin Chludziński, Członek Rady Nadzorczej PZU od 7 stycznia 2016 roku, to absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest prezesem Zarządu KGHM Polska Miedź SA. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W latach 2016-2018 był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje i przejęcia.

Robert Śnitko, Członek Rady Nadzorczej PZU od 12 kwietnia 2017 roku, to doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nauczyciel akademicki i członek International Institute for Strategic Studies. Jest absolwentem London School of Economics and Political Science, University of London, School of Oriental and African Studies, University of London i Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Pełni funkcję dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów.

Maciej Zaborowski, Członek Rady Nadzorczej PZU od 7 stycznia 2016 roku, jest adwokatem i sędzią Trybunału Stanu, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for American Law Studies oraz Leadership Academy for Poland. Jest również ekspertem Ministerstwa Sprawiedliwości, wykładowcą na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie i stałym mediatorem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ma doświadczenie na stanowiskach nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Działalność Komitetu Audytu w 2020 roku  

W 2020 roku odbyło się 11 posiedzeń Komitetu Audytu.

Najważniejsze kwestie, którymi Komitet Audytu zajmował się w 2020 roku:

 • omówienie raportu o ryzyku za IV kwartał 2019 roku i pierwsze trzy kwartały 2020 roku;
 • omówienie sprawozdania rocznego z działalności Biura Audytu Wewnętrznego w 2019 roku;
 • omówienie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PZU w 2019 roku;
 • omówienie raportu z działalności Biura Audytu Wewnętrznego w IV kwartale 2019 roku i w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku;
 • wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej PZU w sprawie zatwierdzenia Strategii w obszarze zarządzania ryzykiem;
 • informacja na temat realizacji strategii obszaru zarządzania ryzykiem na lata 2018-2020;
 • omówienie projektu planu audytu na 2021 rok;
 • ocena sprawozdania finansowego PZU oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU oraz PZU za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych;
 • omówienie wyników finansowych PZU i Grupy PZU za rok 2019, I półrocze 2020 roku oraz I i III kwartał 2020 roku;
 • ocena wniosku Zarządu PZU do Walnego Zgromadzenia PZU w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
 • omówienie sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu; 
 • przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku;
 • omówienie projektów sprawozdania Rady Nadzorczej PZU z oceny sprawozdania finansowego PZU za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU w 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
 • omówienie rekomendacji wydanych przez firmę audytorską (KPMG Audyt sp. z o.o. spółka komandytowa) po badaniu  jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) za rok 2019; 
 • odnowienie zlecenia na przeglądy i badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PZU dla KPMG Audyt sp. z o.o. spółka komandytowa na lata 2021-2022 z opcją przedłużenia na 2023 rok;
 • omówienie zmiany Planu Finansowego PZU i Grupy PZU na 2020 rok;
 • wydanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
 • wydanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Komitet Audytu podejmował uchwały w sprawie akceptacji usług dozwolonych świadczonych przez audytora PZU, KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k., na rzecz PZU, PZU Życie i spółek z Grupy PZU. Komitet, na podstawie analizy oświadczeń złożonych przez przedstawicieli podmiotu wykonującego badanie – KPMG Audyt, pozytywnie ocenił niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz potwierdził, że audytor i Spółka przestrzegają wymogów regulacyjnych dotyczących rotacji kluczowego biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU oraz Grupy Kapitałowej PZU.

Udział Członków w posiedzeniach Komitetu Audytu w 2020 roku Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń
w trakcie sprawowania mandatu
Alojzy Nowak 5/5
Krzysztof Opolski 10 /11
Marcin Chludziński 7 /11
Robert Śnitko 11 /11
Maciej Zaborowski 9 /11

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 12 maja 2010 roku.

Liczbę członków Komitetu ustala Rada Nadzorcza i powołuje ich ze swojego grona. W skład Komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny.

Nie tworzy się Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, jeśli Rada Nadzorcza powołana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków. Zadania Komitetu wykonuje wówczas Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej. Jest powoływany w celu zwiększenia efektywności czynności nadzorczych Rady w zakresie kształtowania struktury zarządczej, w tym rozwiązań organizacyjnych, zasad wynagradzania i wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy w szczególności opiniowanie oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie jej decyzji dotyczących:

 • zawierania, rozwiązywania i zmiany umów z Członkami Zarządu oraz ustalania zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
 • ustalania wysokości wynagrodzeń, nagród oraz świadczeń dodatkowych Zarządu;
 • powoływania, zawieszania oraz odwoływania Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również ustania zawieszenia;
 • delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności.

Zakres działania Komitetu może obejmować inne sprawy zlecone przez Radę Nadzorczą.

Komitet ulega rozwiązaniu z dniem powołania pięciu Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, a jego uprawnienia przejmuje wówczas Rada w pełnym składzie.

Zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 roku

1 stycznia 2020 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w następującym składzie:

 • Robert Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu; 
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Tomasz Kuczur – Członek Komitetu;
 • Maciej Łopiński – Członek Komitetu;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Komitetu;
 • Alojzy Nowak – Członek Komitetu.

W związku ze złożoną przez Alojzego Nowaka rezygnacją członkostwa w Radzie Nadzorczej 21 kwietnia 2020 roku ustało jego członkostwo w Komitecie Nominacji
i Wynagrodzeń.

Od 22 kwietnia 2020 roku skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

 • Robert Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu;
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Tomasz Kuczur – Członek Komitetu;
 • Maciej Łopiński – Członek Komitetu;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Komitetu.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku skład Komitetu się nie zmienił.

Robert Jastrzębski, Tomasz Kuczur, Maciej Łopiński, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 roku

W 2020 roku odbyło się sześć posiedzeń.

Najważniejsze kwestie, którymi Komitet Nominacji i Wynagrodzeń zajmował się w 2020 roku:

 • ustalenie Celów Zarządczych Członków Zarządu Spółki na 2020 rok;
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na nowego Prezesa i Członków Zarządu;
 • omówienie „Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA”;
 • wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej PZU w sprawie przyznania dodatkowego świadczenia dla Członka Zarządu PZU;
 • wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej PZU w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę Członkom Zarządu PZU pierwszej transzy odroczonego wynagrodzenia zmiennego z umowy o świadczenie usług zarządzania za 2018 rok;
 • ocena realizacji Celów Zarządczych za 2019 rok oraz w sprawie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu PZU za 2019 rok;
 • omówienie „Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU”;
 • przeprowadzenie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu PZU (ocena indywidulna i zbiorowa);
 • omówienie Zasad oceny odpowiedniości Zarządu PZU;
 • ocena odpowiedniości Członków Zarządu PZU (indywidulna i zbiorowa); 
 • weryfikacja zgodności postanowień uchwał Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń i w sprawie ustalenia celów zarządczych oraz postanowień umów o świadczenie usług zarządzania z przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA”.

Udział Członków w posiedzeniach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 roku Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń
w trakcie sprawowania mandatu
Robert Jastrzębski 6 /6
Paweł Górecki 5 /6
Agata Górnicka 6 /6
Tomasz Kuczur 6 /6
Maciej Łopiński 6 /6
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 6 /6
Alojzy Nowak 2 /2

Komitet Strategii

Komitet Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 29 lipca 2010 roku.

Liczbę Członków Komitetu ustala Rada Nadzorcza i powołuje ich ze swojego grona.

Komitet Strategii ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej. Jest powoływany w celu zwiększenia efektywności czynności nadzorczych Rady w zakresie opiniowania przedkładanych przez Zarząd dokumentów o charakterze strategicznym (w szczególności strategii rozwoju). Jego rolą jest przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

Do zadań Komitetu Strategii należy w szczególności opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie decyzji dotyczących:

 • zatwierdzania opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju PZU;
 • planowanych inwestycji w PZU i Grupie PZU;
 • zgody na zawarcie przez PZU umowy z subemitentem, o czym mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 • zasad nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach;
 • akceptowania wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach;
 • zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego.

Zakres działania Komitetu Strategii może obejmować inne sprawy zlecone przez Radę Nadzorczą.

Zmiany w składzie Komitetu Strategii w 2020 roku

1 stycznia 2020 roku Komitetu Strategii funkcjonował w następującym składzie:

 • Alojzy Nowak – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Robert Jastrzębski – Członek Komitetu;
 • Robert Śnitko – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

W związku ze złożoną przez Alojzego Nowaka rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej 21 kwietnia 2020 roku ustało jego członkostwo w Komitecie Strategii.

28 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza określiła następujący, pięcioosobowy skład Komitetu:

 •  Robert Śnitko – Przewodniczący Komitetu; 
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Robert Jastrzębski – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku skład Komitetu się nie zmienił.

Działalność Komitetu Strategii w 2020 roku

W 2020 roku odbyło się 5 posiedzeń.

Najważniejsze kwestie, którymi Komitet Strategii zajmował się w 2020 roku:

 • omówienie kwartalnych raportów na temat wdrażania Strategii Grupy PZU „Nowe PZU”;
 • prace nad nową Strategią Grupy PZU na lata 2021-2024.

W większości posiedzeń Komitetu uczestniczyli również pozostali Członkowie Rady Nadzorczej.

Udział Członków w posiedzeniach Komitetu Strategii w 2020 roku Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń
w trakcie sprawowania mandatu
Robert Śnitko 5 /5
Alojzy Nowak 1 /1
Marcin Chludziński 5 /5
Agata Górnicka 5 /5
Robert Jastrzębski 5 /5
Maciej Zaborowski 4 /5

Skład Zarządu

W skład Zarządu wchodzi od trzech do ośmiu Członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. 31 grudnia 2020 roku Zarząd liczył osiem osób.

Członkowie Zarządu, w tym jego Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, a w rezultacie – wyłonienie najlepszego. Prezes Zarządu nowej kadencji powołany przed upływem bieżącej kadencji może złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych Członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.

Zgodę na powołanie dwóch Członków Zarządu, Prezesa i Członka odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, wydaje na wniosek PZU Komisja Nadzoru Finansowego, chyba że powołanie dotyczy osoby, która uzyskała taką zgodę w poprzedniej kadencji. W przypadku, gdy wniosek dotyczy Członka Zarządu wykonującego mandat, może on do czasu wydania decyzji przez organ nadzoru wykonywać mandat Członka Zarządu w dotychczasowym zakresie.

Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ma wykształcenie wyższe zdobyte w Polsce lub – jeśli zostało uzyskane za granicą – uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełnia inne niż wspomniane wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partę polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zmiany w składzie zarządu w 2020 roku

1 stycznia 2020 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu;
 • Aleksandra Agatowska – Członek Zarządu;
 • Adam Brzozowski – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu.

Aleksandra Agatowska złożyła rezygnację z członkostwa w Zarządzie PZU z dniem 19 lutego 2020 roku. W związku z tym od tego dnia skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu;
 • Adam Brzozowski – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – członek Zarządu.

Paweł Surówka złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie PZU z dniem 12 marca 2020 roku. W związku z tym Rada Nadzorcza tego samego dnia powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Beatę Kozłowską-Chyłę pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu jej uzyskania Beacie Kozłowskiej-Chyle powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu. W tym samym dniu na stanowisko Członka Zarządu Rada Nadzorcza powołała – ze skutkiem od 1 czerwca 2020 roku – Małgorzatę Kot.

W związku z tymi zmianami od 12 marca 2020 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – p.o. Prezes Zarządu;
 • Adam Brzozowski – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu.

15 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza – w związku ze złożeniem przez Małgorzatę Kot oświadczenia o wycofaniu zgody na zasiadanie w Zarządzie PZU – uchyliła uchwałę w sprawie jej powołania. 15 kwietnia 2020 roku, ze skutkiem od 4 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Członka Zarządu Ernesta Bejdę.

W związku z tym od 4 maja 2020 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – p.o. Prezes Zarządu;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu;
 • Adam Brzozowski – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu.

9 września 2020 roku rezygnacje złożyli Elżbieta Häuser-Schöneich i Adam Brzozowski. Rada Nadzorcza na stanowiska Członków Zarządu powołała, ze skutkiem od 10 września 2020 roku, Małgorzatę Kot i Krzysztofa Szypułę.

W związku z tym od 10 września 2020 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – p.o. Prezes Zarządu; 
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu;
 • Krzysztof Szypuła – Członek Zarządu.

2 października 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Beaty Kozłowskiej-Chyły na Prezesa Zarządu. W związku z tym od 2 października 2020 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu;
 • Krzysztof Szypuła – Członek Zarządu.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu się nie zmienił.

Obecna kadencja Zarządu PZU obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020-2022. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

Beata Kozłowska-Chyła 

Prezes Zarządu PZU od 2 października 2020 roku (od 12 marca 2020 roku do 1 października 2020 roku p.o. Prezes Zarządu PZU)

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego. Jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W przeszłości pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU SA, TFI PZU SA oraz PTE PZU SA. Dwukrotnie była członkiem Zarządu PZU SA. Zasiadała również w Zarządzie PZU Życie SA. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A., Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU Życie SA. oraz Członka Rady Nadzorczej Anwil S.A. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest również członkiem Komisji Rewizyjnej PIU oraz członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Ernest Bejda

Ernest Bejda

Członek Zarządu PZU od 4 maja 2020 roku / Dyrektor Grupy PZU od 4 maja 2020 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył
aplikację prokuratorską oraz adwokacką. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie, a następnie prowadził własną praktykę adwokacką. Współtworzył Centralne Biuro Antykorupcyjne, w którym pełnił funkcję Zastępcy Szefa CBA (2006-2009), a następnie funkcję szefa tej instytucji (2016-2020). Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji S.A., Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej TFI PZU S.A.

Marcin Eckert

Członek Zarządu PZU od 28 marca 2019 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 1 maja 2019 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Advanced
Management Program w Harvard Business School oraz Leadership Academy for Poland. Z Grupą PZU związany od 2017 roku, gdzie wcześniej sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Korporacyjnych. Od 2001 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego oraz prawa pracy. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy (lider praktyki Benefits & Compensation). Uprzednio związany również z TGC Tax Advisers sp. z .o.o. (Dyrektor Działu Podatkowego), Mazars Audyt Sp. z o.o. (Dyrektor Działu Prawno-Podatkowego) oraz Ernst & Young (Senior Manager). W latach 2018-2020 Członek Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Zdrowie S.A. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz Develia S.A.

Małgorzata Kot

Małgorzata Kot

Członek Zarządu PZU od 10 września 2020 roku / PZU Życie od 16 kwietnia 2020 roku

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i w Szkole Głównej Handlowej – „Akademia Profesjonalnego Coacha”. Jest managerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej w obszarze sprzedaży majątkowej i życiowej. W latach 2001-2012 zajmowała stanowiska managerskie w STU Ergo Hestia, PZU oraz HDI Asekuracja TU. Od 2012 roku była związana z TUiR Allianz Polska, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance.

Tomasz Kulik

Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku / PZU Życie od 19 października 2016 roku

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA. Absolwent Advanced Management Program w Harvard Business School. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery zawodowej związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Przed powołaniem do Zarządu PZU dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy PZU na lata 2016-2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. W latach 2017-2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Od 2017 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI PZU S.A.

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku / PZU Życie od 25 maja 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, MBA Finance & Insurance oraz zarządzania ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 roku. W latach 2006-2009 Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu TFI PZU S.A. Od 2015 roku pracował w TFI BGK S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Był również Prezesem Zarządu ŁSSE S.A. Zasiadał w radach nadzorczych krajowych oraz zagranicznych spółek z Grupy PZU. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE PZU S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej LINK4 TU S.A.

Małgorzata Sadurska

Członek Zarządu PZU od 13 czerwca 2017 roku / PZU Życie od 19 czerwca 2017 roku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz The Strategic Leadership Academy. Od 2002 do 2005 roku Członek Zarządu Powiatu Puławskiego. W latach 2005–2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP. Pełniła również funkcję Członka Krajowej Rady Sądownictwa oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. W latach 2015–2017 Szef Kancelarii Prezydenta RP. Pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZUW TUW oraz Członka Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. i LINK4 TU S.A.

Krzysztof Szypuła

Krzysztof Szypuła

Członek Zarządu PZU od 10 września 2020 roku / PZU Życie od 10 września 2020 roku

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - specjalizacja Ekonometria i Statystyka oraz Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 29 lat pracuje w branży usług finansowych. Przez długi czas związany z Grupą Nationale-Nederlanden (ING), gdzie od 1994 do 2010 roku zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych oraz w Australii zdobywał doświadczenie zawodowe w obszarze aktuariatu, zarządzania finansami, projektami IT oraz operacjami. Przed dołączeniem do Grupy PZU związany z polskim oddziałem Prudential plc z Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktem, a następnie z Allianz Polska. W zarządzie spółek ubezpieczeniowych Allianz odpowiadał początkowo za produkty życiowe i zdrowotne, a następnie za zarządzanie sprzedażą. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu w PZU i PZU Życie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktowej.

Aleksandra Agatowska

Prezes Zarządu PZU Życie od 15 lutego 2021 roku (od 19 lutego 2020 roku do 14 lutego 2021 roku p.o. Prezesa Zarządu PZU Życie) / Członek Zarządu PZU Życie od 25 marca 2016 roku / Członek Zarządu PZU od 24 października 2019 roku do 19 lutego 2020 roku oraz Dyrektor Grupy PZU (od 25 marca 2016 roku do 23 października 2019 roku, ponownie od 20 lutego 2020 roku)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością Socjologia Gospodarki i Badania Rynku oraz studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również szkolenie Executive Education Program: Implementing Winnning Stategies (Columbia Business School), Managerial Finance (The London School of Economics and Political Science) oraz Strategic Change Management (Kellogg School of Management). Doświadczenie zawodowe zdobywała w ING Życie, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz w ING Spółka Dystrybucyjna. Współpracowała z zespołem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych. W HDI (obecnie Warta S.A.) kierowała zespołem marketingu produktowego tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży. Następnie w spółce Sony Europe kierowała zespołem Marketing Intelligence. W Philips S.A., kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu. Jako zewnętrzny doradca konsultowała między innymi wprowadzanie projektów dotyczących kanałów dystrybucji w Aviva S.A. Posiada również doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Bartłomiej Litwińczuk

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 sierpnia 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką oraz złożył egzamin zawodowy. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego. Łączy wiedzę o biznesie z wszechstronnym doświadczeniem wynikającym ze świadczenia pomocy prawnej, w szczególności w sprawach związanych z prawem spółek handlowych, prawem autorskim, prawem administracyjnym oraz prawem karnym gospodarczym. W przeszłości pełnił również funkcję doradcy sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego. Ponadto jest członkiem organów nadzorczych spółek prawa handlowego.

Dorota Macieja

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 15 marca 2017 roku

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z Grupą PZU związana od 2016 roku. Jako dyrektor nadzorowała prewencję i sponsoring w PZU S.A i PZU Życie S.A. W latach 2010–2016 koordynowała i zarządzała projektami wydawniczymi i filmowymi. W latach 2008 – 2010 wicedyrektor i dyrektor Programu I Telewizji Polskiej. Wcześniej, w 2007 roku kierowała Wiadomościami TVP1. Przez wiele lat dziennikarka Tygodnika Solidarność, Wprost, Radia Wolna Europa. W stanie wojennym związana z opozycyjnym wydawnictwem „Wola”.

Dyrektorzy Grupy

W PZU i PZU Życie funkcjonuje wspólny model zarządczy, w ramach którego istnieją stanowiska Dyrektorów Grupy PZU. Zasady tworzenia oraz powoływania i odwoływania z tych stanowisk zostały określone w regulaminach organizacyjnych spółek.

Zgodnie z przyjętym modelem osoby pełniące funkcje Członków Zarządu PZU Życie są jednocześnie zatrudnione jako Dyrektorzy Grupy PZU w PZU i odpowiadają za te same struktury i obszary biznesowe w PZU i PZU Życie. Analogicznie Członkowie Zarządu PZU mogą być jednocześnie zatrudnieni jako Dyrektorzy Grupy PZU w PZU Życie.

W PZU funkcje Dyrektorów Grupy PZU w 2020 roku pełnili:

 • Aleksandra Agatowska (od 20 lutego 2020 roku);
 • Małgorzata Kot (od 16 kwietnia do 9 września 2020 roku);
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Dorota Macieja;
 • Roman Pałac (do 12 marca 2020 roku).

W PZU Życie funkcje Dyrektorów Grupy PZU w 2020 roku pełnili:

 • Adam Brzozowski (do 9 września 2020 roku);
 • Ernest Bejda (od 4 maja 2020 roku).

Kompetencje i zasady funkcjonowania Zarządu

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania PZU, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd uchwala swój regulamin, który zatwierdza Rada Nadzorcza. Nowy regulamin Zarządu, uchwalony 1 września 2020 roku, Rada Nadzorcza zatwierdziła 9 września 2020 roku.

Regulamin Zarządu określa:

  • zakres kompetencji Zarządu i zakres czynności wymagających zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;
  • kompetencje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu;
  • zasady i organizację prac Zarządu, w tym organizację posiedzeń i tryb podejmowania decyzji;
  • uprawnienia i obowiązki ustępujących Członków Zarządu.

Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

 • przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki;
 • przyjęcie planu działania i rozwoju Grupy PZU
 • przyjęcie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy;
 • przyjęcie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU;
 • przyjęcie raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółki oraz raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności Grupy Kapitałowej PZU
 • przyjęcie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 • przyjęcie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 roku, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń dobrowolnych;
 • ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań w zakresie reasekuracji czynnej;
 • przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;
 • ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej i sponsoringowej;
 • udzielanie poręczeń i gwarancji z wyłączeniem tych, które są czynnościami ubezpieczeniowymi, zaciąganie i udzielanie kredytów bądź pożyczek przez Spółkę – z wyłączeniem pożyczek i kredytów udzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • udzielenie prokury.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Statut przewiduje możliwość odbywania ich przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W 2020 roku Zarząd PZU zebrał się na 54 posiedzeniach. Ze względu na pandemię COVID-19 większość posiedzeń odbyła się w formie mieszanej – stacjonarnej i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wynikało to z konieczności zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, a w konsekwencji stabilności pracy Zarządu odgrywającego kluczową rolę w zarządzaniu Spółką.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do jego kompetencji należy w szczególności:

 • ustalanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu;
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 • ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
 • wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie Członka Zarządu;
 • wyznaczanie osoby do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.

Zarząd sporządza i przedstawia właściwym organom Spółki sprawozdanie z jej działalności, a wraz z nim:

 • sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 • sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zarząd podejmuje uchwały wyłącznie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej pod jego nieobecność do kierowania pracami Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd, za zgodą Prezesa Zarządu, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i co najmniej połowa Członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

W 2020 roku Zarząd PZU podjął 364 uchwały – zarówno na posiedzeniach, jak i w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń i poleceń służbowych. Pozostali Członkowie Zarządu kierują działalnością Spółki w zakresie odpowiedzialności ustalonej przez Prezesa.

Statut PZU nie określa uprawnień dla Zarządu do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zakres odpowiedzialności Członków Zarządu będących w Zarządzie w 2020 roku

Imię i nazwisko
(skład Zarządu na koniec 2020 roku)
W Grupie PZU Zakres odpowiedzialności (stan na koniec 2020 roku)
Beata Kozłowska-Chyła Prezes Zarządu PZU od 2 października 2020 roku /
p.o. Prezes Zarządu PZU od 12 marca do 1 października 2020 roku
audyt wewnętrzny, compliance, strategia Grupy PZU, analizy strategiczne, komunikacja korporacyjna, reasekuracja
Aleksandra Agatowska Członek Zarządu PZU od 24 października 2019 roku do 19 lutego 2020 roku /
Dyrektor Grupy PZU w PZU od 25 marca 2016 roku do 23 października 2019 roku, ponownie powołana na stanowisko Dyrektora Grupy PZU w PZU od 20 lutego 2020 roku /
Członek Zarządu PZU Życie od 25 marca 2016 roku,
p.o. Prezes Zarządu PZU Życie od 19 lutego 2020 roku,
Prezes Zarządu PZU Życie od 15 lutego 2021 roku
PZU i PZU Życie – marketing, sponsoring, prewencja, relacje z klientem,
ubezpieczenia zdrowotne
PZU Życie – audyt wewnętrzny, compliance, strategia Grupy PZU, analizy strategiczne, komunikacja korporacyjna, reasekuracja
Ernest Bejda Członek Zarządu PZU od 4 maja 2020 roku /
Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie od 4 maja 2020 roku
PZU i PZU Życie – zarządzanie projektami, bezpieczeństwo, zakupy, operacje ubezpieczeniowe, obsługa szkód i świadczeń, assistance, zdalna obsługa klienta, cyfryzacja procesów, analizy i efektywność procesów
PZU – rozwój biznesu Grupy PZU
Marcin Eckert Członek Zarządu PZU od 28 marca 2019 roku /
Członek Zarządu PZU Życie od 1 maja 2019 roku
zarządzanie korporacyjne, nadzór korporacyjny w Grupie PZU, administracja, IT, innowacje, usługi cyfrowe, rozwój aplikacji mobilnych
Małgorzata Kot Członek Zarządu PZU od 10 września 2020 roku/
Dyrektor Grupy PZU w PZU od 16 kwietnia do 9 września 2020 roku/
Członek Zarządu PZU Życie od 16 kwietnia 2020 roku
PZU i PZU Życie – zarządzanie siecią oddziałów PZU, sprzedaż detaliczna (kanały: wyłączny, multigencyjny), współpraca z brokerami w obszarze sprzedaży detalicznej, efektywność sprzedaży detalicznej, analizy portfela ubezpieczeń w kanałach sprzedaży, wsparcie sprzedaży
PZU – sprzedaż detaliczna (kanały: brokerski, dealerski)
PZU Życie – sprzedaż agencyjna, sprzedaż korporacyjna
Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku /
Członek Zarządu PZU Życie od 19 października 2016 roku
aktuariat, finanse, inwestycje
Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku /
Członek Zarządu PZU Życie od 25 maja 2016 roku
ryzyko
Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU od 13 czerwca 2017 roku /
Członek Zarządu PZU Życie od 19 czerwca 2017 roku
PZU i PZU Życie – nadzór nad spółkami zagranicznymi Grupy PZU, assurbanking, bancassurance i programy partnerstwa strategicznego, rozwój biznesu korporacyjnego i współpraca z brokerami w obszarze sprzedaży korporacyjnej
PZU – sprzedaż korporacyjna
PZU Życie – produkty bankowe ochronne, produkty inwestycyjne, sprzedaż produktów inwestycyjnych
Krzysztof Szypuła Członek Zarządu PZU od 10 września 2020 roku /
Członek Zarządu PZU Życie od 10 września 2020 roku
PZU i PZU Życie – zarządzanie produktami zdrowotnymi, strategiczne zarządzanie ofertą produktową CRM, sprzedaż zdalna
PZU – zarządzanie produktami masowymi i programami ubezpieczeniowymi, aktuariat taryfowy, analizy produktowe
PZU Życie – zarządzanie produktami grupowymi i indywidualnymi, aktuariat taryfowy, analizy produktowe
Bartłomiej Litwińczuk Członek Zarządu PZU Życie /
Dyrektor Grupy PZU od 19 sierpnia 2016 roku
HR, doradztwo i obsługa prawna
Dorota Macieja Członek Zarządu PZU Życie /
Dyrektor Grupy PZU od 15 marca 2017 roku
CSR, komunikacja z klientem, nieruchomości
 

Komitety Stałe

W 2020 roku działały następujące komitety stałe, w których uczestniczyli Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Grupy PZU:

Komitet Cenowy PZU

Cel określanie polityki cenowej zgodnie ze strategią PZU
Zadania
 • ustalanie strategii i taktyki cenowej poprzez formułowanie wytycznych dla komórek organizacyjnych Centrali odpowiedzialnych za taryfikację grup produktowych lub produktów ubezpieczeniowych w zakresie cen oraz założeń dotyczących rentowności produktów;
 • monitorowanie działań cenowych dokonywanych przez upoważnionych przez Zarząd dyrektorów;
 • monitorowanie głównych wskaźników dla kluczowych produktów ubezpieczeniowych, w tym poziomu rentowności i wskaźników szkodowych;
 • zajmowanie stanowiska w innych kluczowych zagadnieniach, które wpływają na rentowność produktów oraz mechanizmy taryfikacyjne.

Komitet Data Governance

Cel strategiczna koordynacja procesów związanych z zarządzaniem Data Governance w PZU i PZU Życie
Zadania
 • nadzór nad realizacją wytycznej nr 8 określonej w „Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji” z 16 grudnia 2014 roku wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • wyznaczanie strategii Data Governance;
 • zatwierdzanie projektu Polityki Data Governance i rekomendowanie jej przyjęcia przez Zarząd;
 • zatwierdzanie projektu Polityki zarządzania jakością danych Wypłacalność II i rekomendowanie jej przyjęcia przez Zarząd;
 • kontrolowanie i egzekwowanie zasad zawartych w Polityce Data Governance i Polityce jakości danych Wypłacalność II;
 • monitorowanie poziomu jakości danych i efektywności procesów związanych z jakością danych na podstawie corocznych raportów Koordynatora Jakości Danych;
 • stanowienie rekomendacji w sprawie wdrożenia istotnych inicjatyw poprawy jakości danych na podstawie rekomendacji Koordynatora Data Governance oraz ich priorytetyzacja i określanie źródła finansowania;
 • rozstrzyganie istotnych sporów związanych z jakością danych przedstawionych przez Koordynatora Data Governance;
 • akceptowanie przyporządkowania komórek i jednostek organizacyjnych Spółki do roli Właściciela Danych;
 • podejmowanie decyzji o odstąpieniu od zasad określonych w Polityce Data Governance i Polityce zarządzania jakością danych Wypłacalność II.

Komitet Innowacji

Cel koordynacja i zarządzanie całokształtem zagadnień związanych z innowacjami
Zadania
 • przegląd i udzielanie wytycznych do Strategii Innowacyjności Grupy PZU;
 • określanie obszarów poszukiwania innowacji;
 • zarządzanie portfelem potencjalnych i realizowanych innowacji, w szczególności podejmowanie decyzji uznających przedmiot zakupów za innowację i wyrażanie zgody na zakupy zgodnie z obowiązującymi w Spółce aktami wewnętrznymi;
 • zatwierdzanie regulaminów konkursów i rozstrzyganie konkursów związanych z innowacjami.

Komitet Inwestycyjny

Cel podejmowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych; określanie limitów zaangażowania
Zadania
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych o:
  • poszczególnych transakcjach w zakresie określonym w załączniku do „Regulaminu działalności lokacyjnej”,
  • poszczególnych transakcjach niezależnie od limitów kwotowych wyznaczonych w załączniku do „Regulaminu działalności lokacyjnej” w ramach swoich kompetencji, o ile opinia Biura Ryzyka jest negatywna,
  • docelowej wielkości aktywów denominowanych w walutach obcych oraz pozycji walutowej w walutach obcych;
 • opiniowanie decyzji inwestycyjnych;
  • opiniowanie na wniosek TFI PZU transakcji powyżej 50 000 000 zł realizowanych w ramach funduszy TFI PZU, których PZU lub PZU Życie są jedynymi uczestnikami,
  • opiniowanie decyzji inwestycyjnych na wniosek Członka Zarządu nadzorującego Pion Inwestycji;
 • określanie limitów zaangażowania w pojedyncze podmioty lub grupy podmiotów do kwoty 600 000 000 zł włącznie poprzez ustanawianie limitów kredytowych i limitów koncentracji.

Komitet Kosztowy

Cel koordynacja działań na rzecz redukcji kosztów Spółek, w szczególności kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej, zgodnie ze strategią Grupy PZU
Zadania
 • identyfikacja obszarów działalności Spółki, w których możliwe jest ograniczenie kosztów i uzyskanie oszczędności, w szczególności w zakresie kosztów stałych;
 • ustalanie strategii kosztowej poprzez formułowanie wytycznych dla komórek i jednostek organizacyjnych;
 • monitorowanie stanu kosztów w poszczególnych obszarach działalności Spółki;
 • zajmowanie stanowiska w kluczowych zagadnieniach związanych z redukcją kosztów Spółki;
 • cykliczne monitorowanie efektów wdrożonych rozwiązań optymalizujących koszty oraz ewaluacja wykonania celów postawionych przed Zespołami roboczymi;
 • decydowanie o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagród specjalnych członkom zespołów roboczych.

Komitet Ryzyka Grupy PZU

Cel koordynacja działań oraz nadzór nad systemem i procesami zarządzania ryzykami występującymi w Spółce i w Grupie PZU
Zadania
 • z wyłączeniem zadań i decyzji znajdujących się w kompetencjach organów Spółki i innych komitetów funkcjonujących w strukturach organizacyjnych Spółki:
  • monitorowanie poziomu adekwatności kapitałowej Spółki i Grupy PZU;
  • nadzór nad systemem i procesami zarządzania następującymi ryzykami:
   • ryzykiem aktuarialnym,
   • ryzykiem rynkowym,
   • ryzykiem kredytowym,
   • ryzykiem operacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka IT i bezpieczeństwa,
   • ryzykiem braku zgodności
 • w zakresie ich monitorowania, oceny oraz podejmowania decyzji o ich akceptacji lub ograniczaniu;
  • nadzór wynikający z ustanowienia Grupy PZU konglomeratem finansowym, w szczególności nad:
   • adekwatnością kapitałową konglomeratu finansowego oraz strategią postępowania w tym zakresie,
   • obszarem znaczących transakcji wewnątrzgrupowych,
   • obszarem koncentracji ryzyka w konglomeracie finansowym,
   • obszarem zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej;
  • nadzór nad procesem przygotowywania sprawozdawczości wynikającej z wdrożenia przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Komitet Ryzyka Inwestycjnego

Cel stanowienie decyzji dotyczących ryzyka rynkowego, kredytowego i koncentracji w zakresie: (i) dopuszczalnych rozmiarów poszczególnych ryzyk; (ii) zasad i metodyk zarządzania poszczególnymi ryzykami
Zadania
 • opiniowanie projektów przepisów wewnętrznych, regulacji lub decyzji przedstawianych Zarządowi, w tym:
  • polityki zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji,
  • polityki zarządzania ryzykiem rynkowym,
  • rekomendacji dla Zarządu dotyczących maksymalnej alokacji kapitału na ryzyka;
 • podejmowanie stosownych decyzji, w tym:
  • ustalanie podziału maksymalnej alokacji kapitału na poszczególne ryzyka pomiędzy struktury organizacyjne Spółki i podmioty zarządzające lokatami;
  • zatwierdzanie dokumentów dotyczących zasad i metodyk zarządzania ryzykami;
  • zatwierdzanie celów i wytycznych inwestycyjnych lub ograniczeń inwestycyjnych w zakresie limitów ryzyka dla struktur organizacyjnych Spółki oraz podmiotów zarządzających lokatami;
  • stanowienie limitów kredytowych i limitów koncentracji w pojedyncze podmioty lub grupy podmiotów powyżej kwoty 600 000 000 zł;
  • ustalanie limitów i ograniczeń zaangażowania w poszczególne rodzaje ubezpieczeń finansowych.
 • monitorowanie realizacji decyzji Zarządu.

Komitet Sponsoringu, Prewencji i CSR

Cel zapewnienie prawidłowego prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej, prewencyjnej i z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także sprawowanie nadzoru nad tymi obszarami i zapewnianie spójności działań
Zadania
 • rozpatrywanie wniosków o realizację zadań sponsoringowych lub prewencyjnych zgodnie z postanowieniami regulaminów działalności sponsoringowej i prewencyjnej PZU i PZU Życie;
 • wskazywanie jednostki merytorycznej, z której budżetu lub limitu realizowane jest zadanie sponsoringowe lub prewencyjne;
 • przyjmowanie raportów ze zrealizowanych przez Spółki w danym roku zadań sponsoringowych i prewencyjnych;
 • monitorowanie realizacji zadań sponsoringowych i prewencyjnych, w szczególności o wartości równej i przekraczającej kwotę 1 000 000 zł brutto rozłącznie dla PZU lub PZU Życie;
 • podejmowanie decyzji o odstąpieniu od zasad określonych w regulaminie działalności sponsoringowej i regulaminie działalności prewencyjnej;
 • ustalanie szczegółowych zasad oraz wytycznych dotyczących realizacji zadań prewencyjnych;
 • ustalenie wzoru treści klauzuli prewencyjnej stosowanej w ofercie ubezpieczeniowej oraz akceptacja treści tej klauzuli odbiegającej od wzoru;
 • nadzorowanie realizacji zadań z obszaru CSR.

Komitet Sprzedaży Nieruchomości

Cel koordynacja i zarządzanie całokształtem zagadnień związanych z innowacjami
Zadania
 • wydawanie rekomendacji i podejmowanie decyzji dotyczących sprzedaży nieruchomości w zakresie określonym w „Procedurze sprzedaży nieruchomości”, przyjętej uchwałą Zarządu;
 • podejmowanie innych decyzji związanych z procesem sprzedaży nieruchomości.

Komitet Zakupowy

Cel usprawnienie procesu wyboru dostawców towarów i usług oraz monitorowania współpracy z dostawcami
zgodnie ze strategią Grupy PZU
Zadania
 • podejmowanie decyzji o realizacji zapotrzebowania lub – na wniosek Biura Zakupów – ostatecznym kształcie opisu przedmiotu zakupu, jeśli niemożliwe jest uzgodnienie tego kształtu pomiędzy Biurem Zakupów a Jednostką Zlecającą lub Projektem;
 • zlecanie dodatkowych czynności lub przekazanie dodatkowych informacji przez Jednostkę Zlecającą, Projekt lub Biuro Zakupów w określonym terminie, jeżeli wymaga tego podjęcie decyzji o ostatecznym kształcie zapotrzebowania określonym w pkt. 1;
 • podejmowanie decyzji o wszczęciu procesu renegocjacji warunków istniejącej umowy lub rozwiązania umowy na uzasadniony wniosek Biura Zakupów w przypadku braku porozumienia pomiędzy Biurem Zakupów a właścicielem biznesowym w przedmiotowej sprawie;
 • kontrola wybranych postępowań zakupowych realizowanych bez udziału Biura Zakupów lub zlecanie takiej kontroli Biuru Zakupów.

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami

Cel zarządzanie aktywami i pasywami poprzez wpływanie na kształtowanie struktury bilansu i pozycji
pozabilansowych w sposób sprzyjający osiąganiu optymalnego wyniku finansowego
Zadania
   • opiniowanie decyzji dotyczących strategicznej struktury lokat w celu zapewnienia PZU i PZU Życie właściwego poziomu bezpieczeństwa, płynności finansowej i rentowności oraz jakości portfela inwestycyjnego, w tym opiniowanie strategii lokacyjnej;
   • stanowienie rekomendacji dla Zarządu PZU i PZU Życie lub struktur organizacyjnych Spółki, w tym dotyczących:
    • strategii lokacyjnej,
    • poziomów stóp technicznych,
    • zasad udziału w zysku w produktach ubezpieczeniowych,
    • działań zwiększających wielkości środków własnych lub zabezpieczających płynność;
   • podejmowanie decyzji dotyczących:
    • zasad zarządzania płynnością finansową Spółki,
    • celów i wytycznych inwestycyjnych lub ograniczeń inwestycyjnych oraz benchmarków dla struktur organizacyjnych Spółki oraz podmiotów zarządzających lokatami w Grupie PZU,
    • dopasowania aktywów do pasywów oraz bieżącej struktury aktywów,
w tym:
    • zatwierdzanie modelowej alokacji aktywów na dany rok oraz limitów odchylenia w ramach zatwierdzonej przez Zarząd strategii inwestycyjnej,
    • zatwierdzanie celów i wytycznych inwestycyjnych lub ograniczeń inwestycyjnych oraz benchmarków dla struktur organizacyjnych Spółki oraz podmiotów zarządzających lokatami,
    • ustanawianie ograniczeń dla decyzji podejmowanych przez Członka Zarządu nadzorującego Pion Inwestycji,
    • zatwierdzanie metodyk, zasad lub polityk dotyczących zarządzania płynnością,
    • zatwierdzanie zasad dopasowania aktywów do zobowiązań i metodyk dopasowania aktywów do zobowiązań.

Sztab Kryzysowy

Cel
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania ciągłości działania w Spółce;
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w Spółce
Zadania Zadania w ramach nadzoru nad systemem zarządzania ciągłością działania:
 • bieżący nadzór nad systemem zarządzania ciągłością działania w Spółce oraz wydawanie rekomendacji dotyczących zadań i kierunków rozwoju w tym zakresie;
 • akceptowanie zadań i kierunków rozwoju systemu zarządzania ciągłości działania podczas cyklicznych spotkań Sztabu lub obiegowo w formie pisemnej decyzji lub akceptacji mailowej członków Sztabu.

Zadania w ramach zarządzania sytuacją kryzysową:
 • ocena, analiza i prognoza skutków wynikających z zaistniałych zdarzeń, w szczególności strat finansowych, pozafinansowych oraz wpływu na działalność Spółki;
 • monitorowanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego Spółki, podejmowanie decyzji w celu zarządzenia sytuacją kryzysową, a także nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z wdrożeniem tych decyzji;
 • zapewnienie zasobów i środków, w tym finansowych, do wdrożenia wypracowanych rozwiązań;
 • współpraca lub wsparcie w działaniach ograniczających skutki niepożądanych zdarzeń w innych podmiotach Grupy PZU po uprzednim porozumieniu z ich organami zarządzającymi;
 • utrzymanie bieżącej komunikacji wewnątrz Spółki, w tym z jej Zarządem, pozostałymi podmiotami Grupy PZU, a także rzecznikiem prasowym Grupy PZU w zakresie zewnętrznych kampanii informacyjnych.

Komitet Zarządzania Inicjatywami

Cel zapewnienie prawidłowego prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej, prewencyjnej i z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także sprawowanie nadzoru nad tymi obszarami i zapewnianie spójności działań
Zadania Główne:
 • zatwierdzanie podziału budżetu przeznaczonego na projekty na główne obszary biznesowe zaproponowanego przez Biuro Projektów zgodnie z zasadami działalności projektowej;
 • zatwierdzanie Podziału Pojemności IT, przeznaczonej na realizację Inicjatyw na dany rok obrotowy, na działalność projektową oraz działalność bieżącą Spółki, z uwzględnieniem dedykowanych obszarów i procedury zarządzania Inicjatywami IT;
Pozostałe:
 • przyjmowanie zasad priorytetyzacji inicjatyw opracowanych przez Biuro Projektów oraz Biuro Projektowania i Efektywności IT;
 • przyjmowanie zasad współpracy pomiędzy dedykowanymi obszarami a Biurem Projektów w zakresie zarządzania Pojemnością IT, opracowanych przez Biuro Projektów oraz Biuro Projektowania i Efektywności IT;
 • priorytetyzacja realizowanych projektów oraz podejmowanie decyzji w zakresie przypisania pojemności IT w związku z wyznaczonymi priorytetami;
 • podejmowanie kierunkowych decyzji związanych ze zmianą pojemności IT oraz podziału pojemności IT w ramach działalności bieżącej Spółki;
 • podejmowanie kierunkowych decyzji związanych ze zmianą podziału budżetu przeznaczonego na projekty;
 • podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia, zmiany i likwidowania dedykowanych obszarów wraz z wydzielaniem dla nich pojemności IT;
 • podejmowanie kierunkowych decyzji o realizacji nowych projektów – w przypadku, gdy ich realizacja wpływa na przyjęty podział pojemności IT, harmonogram realizacji inicjatyw lub przyjęty podział budżetu przeznaczonego na projekty;
 • przyjmowanie informacji na temat wykorzystania budżetu przeznaczonego na projekty, opracowanych przez Biuro Projektów na podstawie zasad działalności projektowej oraz podejmowanie kierunkowych decyzji w tym zakresie;
 • przyjmowanie informacji na temat wykorzystania pojemności IT przeznaczonej na inicjatywy w danym roku obrotowym, opracowanych przez Biuro Projektowania i Efektywności IT;
 • podejmowanie innych decyzji dotyczących realizowanych inicjatyw, niezastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów na mocy zasad działalności projektowej lub procedury zarządzania inicjatywami IT albo innych aktów wewnętrznych.

Funkcje pełnione przez Członków Zarządu i Dyrektorów Grupy PZU w komitetach stałych:

Imię i nazwisko
(skład Zarządu na koniec 2020 roku)
Udział w pracach komitetów (stan na koniec 2020 roku)
Beata Kozłowska-Chyła
Prezes Zarządu PZU
Szef Sztabu Kryzysowego
Przewodniczący Komitetu – Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Ryzyka Grupy PZU
Członek Komitetu – Komitet Zarządzania Inicjatywami, Komitet Innowacji
Aleksandra Agatowska
Prezes Zarządu PZU Życie /
Dyrektor Grupy PZU w PZU
Zastępca szefa Sztabu Kryzysowego
Przewodniczący Komitetu – Komitet Innowacji
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Inwestycyjny
Członek Komitetu – Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Zakupowy, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Ernest Bejda
Członek Zarządu PZU /
Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Bezpieczeństwa
Przewodniczący Komitetu – Komitet Zakupowy
Członek Komitetu – Komitet Data Governance, Komitet Inwestycyjny, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Sponsoringu, Prewencji i CSR, Komitet Sprzedaży Nieruchomości, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Marcin Eckert
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Informatyki
Przewodniczący Komitetu – Komitet Zarządzania Inicjatywami
Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Komitet Sponsoringu, Prewencji i CSR
Członek Komitetu – Komitet Data Governance, Komitet Innowacji, Komitet Inwestycyjny, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Sprzedaży Nieruchomości, Komitet Zakupowy
Małgorzata Kot
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Członek Komitetu – Komitet Cenowy PZU, Komitet Zakupowy, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Tomasz Kulik
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Finansów
Przewodniczący Komitetu – Komitet Data Governance, Komitet Inwestycyjny, Komitet Kosztowy
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Cenowy PZU, Komitet Zakupowy, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Członek Komitetu – Komitet Sprzedaży Nieruchomości, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Maciej Rapkiewicz
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Przewodniczący Komitetu – Komitet Ryzyka Grupy PZU
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Ryzyka Inwestycyjnego
Członek Komitetu – Komitet Data Governance, Komitet Inwestycyjny, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Małgorzata Sadurska
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Kontaktów z Partnerami Strategicznymi
Członek Komitetu – Komitet Cenowy PZU, Komitet Data Governance, Komitet Inwestycyjny, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego
Krzysztof Szypuła
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Przewodniczący Komitetu – Komitet Cenowy PZU
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Data Governance
Członek Komitetu – Komitet Innowacji, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Bartłomiej Litwińczuk
Członek Zarządu PZU Życie /
Dyrektor Grupy PZU w PZU
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Prawnych i HR
Członek Komitetu – Komitet Ryzyka Grupy PZU
Dorota Macieja
Członek Zarządu PZU Życie /
Dyrektor Grupy PZU w PZU
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Nieruchomości
Przewodniczący Komitetu – Komitet Sponsoringu, Prewencji i CSR, Komitet Sprzedaży Nieruchomości