zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Sektor bankowy w Polsce na tle Europy

PZU Raport Roczny 2020 > Sektor bankowy w Polsce na tle Europy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Aktywa bankowe w Polsce zanotowały istotny wzrost od czasów transformacji. Obecnie polski sektor bankowy mierzony wielkością aktywów plasuje się w środku rynków europejskich. Według danych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) aktywa polskiego sektora bankowego na koniec 2019 roku1 wyniosły 474,3 mld euro. Największy sektor bankowy w Europie ma Wielka Brytania (10,7 bln euro na koniec 2019 roku), najmniejszy zaś Łotwa (22,1 mld euro na koniec 2019 roku). Na koniec 2019 roku aktywa europejskich banków (EU-28) wynosiły ok. 42,9 bln euro (w strefie euro ok. 28,9 bln euro)2. Polska charakteryzuje się stosunkowo niskim na tle Unii Europejskiej wskaźnikiem wartości aktywów bankowych do wartości PKB, który oscyluje ok. 90%, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to ok. 260%, a w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ok. 92%3.

Polski sektor bankowy funkcjonuje zgodnie z klasycznym modelem pośrednictwa finansowego, w którym banki głównie udzielają kredytów dla sektora niefinansowego, finansując je depozytami klientów. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokim udziale kredytów w aktywach sektora bankowego, który na koniec 2019 roku wynosił 68% i był wyższy niż średnia dla sektorów bankowych z krajów Unii Europejskiej (66%)4.

Na koniec 2019 roku wartość kredytów w polskim sektorze bankowym wyniosła 324 mld euro, co plasuje Polskę pośrodku rankingu krajów europejskich.

W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej sektor bankowy w Polsce jest niewielki w relacji do PKB. Kredyty bankowe w polskim systemie bankowym stanowią 61% PKB, podczas gdy średnia europejska to 125%. Najwyższe wskaźniki kredytów do PKB mają Holandia, Finlandia i Dania.

Kredyty na mieszkańca (2019, euro) w relacji do dynamiki wzrostu (2012-2019) 

Kredyty na mieszkańca (2019, euro) w relacji do dynamiki wzrostu


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych EBC

Udział kredytów w PKB (2019, %) w relacji do PKB na mieszkańca (2019, w euro) 

Udział kredytów w PKB (2019, %) w relacji do PKB na mieszkańca

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych EBC

Polski rynek bankowy charakteryzuje się dosyć niskim udziałem kredytów dla przedsiębiorstw w stosunku do ogółu kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu (33,9% na koniec 2019 roku)5. Natomiast działalność kredytowa banków w Polsce, podobnie jak w większości państw Unii Europejskiej, skupia się na udzielaniu kredytów dla gospodarstw domowych. Polska jest na trzecim miejscu wśród krajów Unii pod względem udziału kredytów dla gospodarstw domowych w finansowaniu udzielanym sektorowi niefinansowemu przez banki i rynki finansowe6.

Z badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski wynika, że gospodarstwa domowe w Polsce są znacznie mniej zadłużone niż ma to miejsce w strefie euro. Łączne zobowiązania przeciętnego gospodarstwa wynoszą 5,5% majątku brutto, podczas gdy w strefie euro przeciętne zadłużenie stanowi 26% aktywów łącznie7.

Najwyższy odsetek w kredytach dla gospodarstw domowych stanowią kredyty hipoteczne – ok. 58%. W Unii Europejskiej ta proporcja jest wyższa i wynosi średnio ok. 74%, a w państwach Europy Środkowo Wschodniej ok. 65%. Mniejsze znaczenie kredytów hipotecznych w aktywach banków w Polsce wynika m. in. z tego, że kredyty te są stosunkowo nowym produktem. Dla porównania w 2005 roku ich udział w kredytach gospodarstw domowych w Polsce wynosił ok. 30%, a w tym samym czasie w niektórych państwach Europy Zachodniej przekraczał 80%8. Kredyty mieszkaniowe w Polsce stanowią jedynie 20% PKB, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to średnio 42%. Polska należy natomiast do krajów o najwyższym udziale kredytów konsumpcyjnych do kredytów ogółem. Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w relacji do PKB na koniec 2019 roku wyniosła 9,1% PKB, czyli więcej niż średnio w Unii Europejskiej (6,1%) i mniej jedynie w porównaniu do Bułgarii i Portugalii9.

Banki w Polsce w większym stopniu niż przeciętnie w Unii Europejskiej finansują się depozytami sektora niefinansowego (z czego 66% to depozyty osób prywatnych). Na koniec 2019 roku stanowiły one 63% sumy bilansowej sektora bankowego10. Od 2015 roku w Polsce stopniowo rośnie nadwyżka depozytów nad kredytami dla sektora niefinansowego. Wpływ na to ma m.in. spadek zapotrzebowania na finansowanie walutami obcymi portfeli kredytów mieszkaniowych. Wartość wskaźnika kredytów do depozytów w bankach w Polsce wynosi 91% i jest niższa od średniej w państwach Unii Europejskiej, gdzie wynosi 102%11.

Na koniec 2019 roku aktywa finansowe, którymi gospodarstwa domowe mogły względnie swobodnie dysponować, wyniosły 1 422,9 mld zł, a więc były wyższe o 10,4% w stosunku do 2018 roku, a ich relacja do PKB wzrosła do 62,2%. Depozyty są najbardziej popularną formą gromadzenia aktywów finansowych przez gospodarstwa domowe. Na koniec 2019 roku depozyty w bankach i SKOK-ach stanowiły 63,7% aktywów finansowych gospodarstw domowych, a 79,1% wraz ze zgromadzoną przez te gospodarstwa gotówką. Aktywa finansowe gospodarstw domowych z tytułu ubezpieczeń na życie (w tym polis z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi) wyniosły 60,8 mld zł w 2019 roku, co stanowiło 4,3% aktywów finansowych tych gospodarstw. Rzadziej lokują one swoje oszczędności w akcje notowane na GPW (4,0% aktywów finansowych), skarbowe papiery wartościowe (1,9%) i nieskarbowe papiery wartościowe (0,4%)12.

1 W momencie sporządzania sprawozdania najbardziej aktualne dane dla rynku bankowego w Europie dostępne są za 2019 rok

2 Europejski Bank Centralny, https://sdw.ecb.europa.eu/

3 Narodowy Bank Polski, „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2019 roku”

4 Europejski Bank Centralny, https://sdw.ecb.europa.eu/

5 Narodowy Bank Polski, „Dane finansowe sektora bankowego”

6 Narodowy Bank Polski, „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2019 roku”

7 Badanie BZGD prowadzone jest w ramach międzynarodowej sieci badawczej Household Finance and Consumption Network (HFCN). W tym przedsięwzięciu, zainicjowanym w 2006 roku i koordynowanym przez Europejski Bank Centralny (EBC), uczestniczą banki centralne i urzędy statystyczne reprezentujące kraje strefy euro oraz Polskę i Węgry, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/ wiadomosci_2018/ZGDwP_20180109.html

8 Narodowy Bank Polski, „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2019 roku”

9 Europejski Bank Centralny, https://sdw.ecb.europa.eu/

10 Narodowy Bank Polski, „Dane finansowe sektora bankowego”

11 12 Narodowy Bank Polski, „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2019 roku”