zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

25. Podatek dochodowy

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 25. Podatek dochodowy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

25.1 Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną.

Część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego z zastrzeżeniem, że zmiany stanu rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym odnosi się na kapitał własny.

25.2 Dane ilościowe

Podatek dochodowy 1 stycznia – 31 grudnia
2020
1 stycznia – 31 grudnia
2019
Zysk brutto (skonsolidowany) 4 058 7 080
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla kraju siedziby jednostki dominującej (w %) 19% 19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej 771 1 345
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat: 757 550
- podatek od instytucji finansowych 223 215
- rezerwy na należności kredytowe w części nie pokrytej podatkiem odroczonym 50 70
- wycena aktywów finansowych 30 -3
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów 34 65
- utworzenie / rozwiązanie pozostałych rezerw i odpisów na aktywa, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 319 44
- opłata na rzecz BFG 103 116
- różnice wynikające z odmiennych stawek podatkowych -17 -16
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie 7 7
- straty podatkowe 10 26
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -2 26
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 1 528 1 895

Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego 1 stycznia – 31 grudnia
2020
1 stycznia – 31 grudnia
2019
1. Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym: 1 528 1 895
- podatek bieżący 1 841 1 844
- podatek odroczony -313 51
2. Ujętego w innych całkowitych dochodach, w tym: 356 117
- podatek odroczony 356 117

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
(przekształcone)
Inne całkowite dochody brutto 1 958 613
Podatek dochodowy -356 -117
    Wycena instrumentów dłużnych -213 -88
    Wycena należności od klientów z tytułu kredytów -4 -4
    Zabezpieczenie przepływów pieniężnych -123 -24
    Wycena instrumentów kapitałowych -17 -1
    Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych 1 -
Inne całkowite dochody netto 1 602 496

W skład Grupy PZU wchodzą jednostki funkcjonujące w różnych krajach i podlegające odrębnym przepisom podatkowym. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące w krajach, w których działa Grupa PZU przepisy, zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów (w Polsce – przez okres pięciu lat), które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te generują ryzyko podatkowe, w wyniku którego kwoty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.