zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2020 > Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2016- 2020, przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej PZU w 2016 roku, zawiera następujące zasady:

 • Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju przez akwizycje;
 • wysokość dywidendy proponowanej i wypłacanej za dany rok obrotowy przez Zarząd PZU jest ustalana na podstawie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy PZU przypisanego jednostce dominującej, przy czym: 
  • nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych, 
  • nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy, 
  • pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji w danym roku istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć; 

z zastrzeżeniem, że:

 • zgodnie z planami Zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego środki własne PZU oraz Grupy Kapitałowej po deklaracji lub wypłacie dywidendy pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w „Polityce kapitałowej i dywidendowej PZU”;
 • przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w zakresie dywidendy.

Podział zysku za 2019 rok

W związku z oczekiwaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wyrażonym w piśmie z 26 marca 2020 roku do zarządów zakładów ubezpieczeń i dotyczącym zatrzymania całości wypracowanego w poprzednich latach zysku, Walne Zgromadzenie PZU (zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej) podjęło decyzję o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok.

Polityka dywidendowa i kapitałowa Grupy PZU 

Polityka dywidendowa i kapitałowa Grupy PZU

 • 3 grudnia 2019 – rekomendacja KNF dla wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

KNF zaleciła, aby dywidendę wypłaciły tylko zakłady ubezpieczeń spełniające określone kryteria finansowe  i takie, które w ramach BION1 za 2018 rok otrzymały dobrą lub zadowalającą ocenę ryzyka. Jednocześnie wypłata dywidendy powinna zostać ograniczona – maksymalnie do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2019 roku, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%.

KNF dopuściła wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2019 roku zyskowi (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na 31 grudnia 2019 roku oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz co najmniej 150% dla zakładów prowadzących działalność w dziale II (ubezpieczeni majątkowe i pozostałe osobowe).

Zgodnie z rekomendacją KNF zakłady spełniające powyższe kryteria przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym.

 • 26 marca 2020 – rekomendacja KNF dla wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie skierowanym 26 marca 2020 roku do zarządów zakładów ubezpieczeń wyraził oczekiwanie, że w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii i jego możliwymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi zakłady zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Tym samym Urząd wycofał się z ogłoszonego 3 grudnia 2019 roku stanowiska, które dotyczyło założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 roku. Możliwość wypłacenia dywidendy do wysokości całego zysku wypracowanego była w nim uzależniona od oceny BION, poziomu adekwatności kapitałowej w 2019 roku oraz potrzeb kapitałowych w perspektywie 12 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, a wymogi dotyczące wypłacalności zostały ustalone na poziomie jak w latach poprzednich.

Dodatkowo 2 kwietnia 2020 roku EIOPA (ang. European Insurance and Occupational Pensions Authority) zaleciła tymczasowe wstrzymanie wypłat dywidend przez europejskie zakłady ubezpieczeń.

 • 21 kwietnia 2020 – rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU

Zarząd PZU zarekomendował podział zysku za rok 2019 zgodnie z zalecaniami otrzymanymi od regulatora. 28 kwietnia 2020 roku wniosek pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza PZU.

 • 26 maja 2020 – uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto PZU 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. Postanowiło dokonać podziału zysku w kwocie 2 651 mln zł w następujący sposób: 7 mln zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2 644 mln zł na kapitał zapasowy.

Rekomendacja KNF dla wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

16 grudnia 2020 roku KNF zajęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji (pobierz).

Zezwoliła zakładom ubezpieczeń na:

 • wypłatę dywidendy w wysokości do 100% wielkości zysku wypracowanego w 2019 roku;
 • wypłatę dywidendy do 50% wielkości zysku wypracowanego w 2020 roku pod warunkiem, że spełniają wyznaczone przez KNF kryteria.

Obejmują one ocenę BION (a więc ocenę ryzyka) oraz pokrycie określonego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym. Ponadto spółka, która zamierza wypłacić dywidendę, nie może wykazywać w poszczególnych kwartałach niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego oraz nie może być objęta krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym.

KNF zwróciła także uwagę, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy zakłady ubezpieczeń powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii koronawirusa. Może ona nieść dalsze negatywne konsekwencje dla zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, zakładu ubezpieczeń i reasekuracji.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2020 rok. Sprawozdanie zawierające audytowane informacje o współczynnikach wypłacalności i kondycji finansowej PZU na poziomie jednostkowym zostanie opublikowane w II kwartale 2021 roku.

Dywidenda wypłacona przez PZU z zysku za lata obrotowe 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
Skonsolidowany zysk przypisany jednostce dominującej (w mln zł) 1 935 2 895 3 213 3 295 1 912
Jednostkowy zysk PZU(w mln zł) 1 573 2 459 2 712 2 651 1 919
Wypłacona dywidenda za rok (w mln zł) 1 209 2 159 2 418 ** ***
Dywidenda na akcję za rok (w zł) 1,40 2,50 2,80 ** ***
Dywidenda na akcję wg daty ustalenia prawa (w zł) 2,08 1,40 2,50 2,80 **
Współczynnik wypłaty dywidendy ze skonsolidowanego zysku
przypisanego jednostce dominującej
62,5% 74,2% 75,3% ** ***
(a) Zmiana ceny akcji r/r -2,4% 26,9% 4,1% -8,8% -19,2%
(b) Stopa dywidendy w roku (%) * 6,1% 4,2% 5,9% 6,4% **
(a+b) TSR Total Shareholders Return 3,7% 31,2% 10,1% -2,4% -19,2%

* stopa liczona jako dywidenda (wg daty ustalenia prawa do dywidendy) wobec ceny akcji na koniec poprzedniego raportowanego roku
** ZWZA nie przeznaczyło zysku na wypłatę dywidendy (zgodnie z rekomendacją KNF z 26 marca 2020 roku)
*** do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2020 rok

Źródło: PZU

Zysk i dywidenda na akcję PZU 2010-2020

Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję PZU w zł (2010-2020)

Wypłaty dywidendy i całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) PZU (2010-2020)

Wypłaty dywidendy i całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) PZU (2010-2020)


Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję PZU w zł (2010-2020)

Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję PZU w zł (2010-2020)

1 BION jest całościowym procesem wykorzystującym wszelkie dostępne informacje posiadane przez nadzór na temat zakładu ubezpieczeń/reasekuracji, w tym informacje uzyskane w wyniku czynności związanych z licencjonowaniem, analiz zza biurka i czynności kontrolnych na miejscu w zakładzie ubezpieczeń/reasekuracji, jak również z zapytań/ankiet kierowanych do zakładu ubezpieczeń/reasekuracji