zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

24. Pozostałe koszty operacyjne

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 24. Pozostałe koszty operacyjne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Pozostałe koszty operacyjne 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Odpis wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku1 746 -
Odpis wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Pekao1 555 -
Podatek od instytucji finansowych 1 203 1 134
Koszty podstawowej działalności spółek nie prowadzących działalności ubezpieczeniowej, ani bankowej 801 713
Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 194 226
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego i bankowego 128 129
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 541 611
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 63 67
Opłata na rzecz Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 26 27
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej 56 48
Utworzenie rezerw 428 443
Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek 173 233
Utworzenie odpisów na aktywa niefinansowe 2082 19
Darowizny 30 25
Odsetki za zwłokę, kary, odszkodowania 5 22
Koszty dochodzenia roszczeń 82 92
Pozostałe 146 204
Pozostałe koszty operacyjne, razem 5 385 3 993

1 Dodatkowe informacje na ten temat zaprezentowano w punkcie 27.3.
2 W tym odpisy z tytułu utraty wartości wartości niematerialnych zidentyfikowanych podczas nabycia Alior Banku (161 mln zł). Dodatkowe informacje na ten temat zaprezentowano w punkcie 27.3.