zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Wrażliwość na ryzyko

PZU Raport Roczny 2020 > Wrażliwość na ryzyko
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Ryzyko dotyczące aktywów finansowych

W tabeli poniżej podsumowano wyniki analizy wrażliwości wartości portfela lokat na zmiany poziomu stóp procentowych, kursów walutowych i cen instrumentów kapitałowych. Analiza nie uwzględnia wpływu zmian stóp procentowych dla prezentowanych w zobowiązaniach umów ubezpieczeniowych ani kontraktów inwestycyjnych i należności od klientów banków.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe oraz pochodne instrumenty finansowe Grupy PZU denominowane w walutach obcych.

Ryzyko stopy procentowej – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów z zobowiązań w wyniku zmian w strukturze terminowej rynkowych stóp procentowych lub wahań zmienności rynkowych stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Ryzyko walutowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian kursów wymiany walut lub wahań zmienności kursów wymiany walut.

Ryzyko cen instrumentów kapitałowych – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen akcji lub wahań zmienności rynkowych cen akcji.

Wrażliwość portfela aktywów (w mln zł)
Zmiana czynnika ryzyka
31 grudnia 2019 31 grudnia 2020
Zmiana wartości portfela Zmiana wartości portfela
Ryzyko stopy procentowej
spadek 100 pb. 2 224 3 515
wzrost 100 pb. -2 101 -3 348
Ryzyko walutowe
wzrost 20% 747 838
spadek 20% -694 -819
Ryzyko cen instrumentów kapitałowych
wzrost 20% 112 122
spadek 20% -112 -122
 

 Ryzyko stopy procentowej

Różnice we wrażliwości portfela aktywów między 2019 a 2020 rokiem wynikają z realizacji przyjętej strategii lokacyjnej i dostosowania do niej portfela lokat.

Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się poziomu kontraktowej wrażliwości dochodu odsetkowego (NII) na zmianę stóp procentowych o 100 pb. oraz wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału (EVE) banków Grupy PZU na zmianę stóp procentowych o 200 pb.

Wrażliwość w %
31 grudnia 2019 31 grudnia 2020
spadek wzrost spadek wzrost
Grupa Banku Pekao
NII -7,0% 4,1% -6,3% 2,0%
EVE 1,6% -3,0% 2,8% -7,1%
Grupa Alior Banku
NII -9,3% 3,1% -13,1% 1,8%
EVE -1,7% 1,4% -0,1% -1,0%

Ryzyko dotyczące stóp technicznych i śmiertelności

Poniższa tabela prezentuje analizę wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Analiza nie bierze po uwagę wpływu zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

 

Wpływ zmiany założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych na wynik finansowy netto i kapitały własne (w mln zł)
31 grudnia 2019 31 grudnia 2020
brutto na udziale własnym brutto na udziale własnym
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 441 416 457 427
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. -1 141 -1 080 -1 180 -1 104
Śmiertelność 110% obecnie założonej 134 128 134 129
Śmiertelność 90% obecnie założonej -149 -143 -151 -143

  

Wpływ zmiany założeń dla rezerw w ubezpieczeniach rentowych w ubezpieczeniach na życie na wynik finansowy netto i kapitały własne (w mln zł) 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -22 -20
Śmiertelność 90% obecnie założonej -10 -9

 

Wpływ zmiany założeń dla rezerw w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem rezerw w ubezpieczeniach rentowych na wynik finansowy netto i kapitały własne (w mln zł) 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -1 976 -2 491
Śmiertelność 110% obecnie założonej -850 -896
110% zachorowalności i wypadkowości -138 -205