zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Sprawozdanie ze zmian w KW (2019-2020)

PZU Raport Roczny 2020 > Sprawozdanie ze zmian w KW (2019-2020)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny, razem
Kapitał podstawowy
Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik
Razem
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Skumulowane inne dochody całkowite
Wynik z lat ubiegłych
Zysk netto
Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia
Nota 40.1 40.3 40.3 40.3 40.3 2.4
Stan na 1 stycznia 2020 roku 86 -7 13 113 -324 294 1 -41 3 047 - 16 169 23 119 39 288
Wycena instrumentów kapitałowych - - -4 - 1 - - - - -3 61 58
Wycena instrumentów dłużnych - - - - 453 - - - - 453 453 906
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów - - - - 3 - - - - 3 14 17
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - - 146 - - - - 146 376 522
Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - 106 - - 106 -2 104
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - - - - - 2 - - - 2 -7 -5
Inne całkowite dochody netto, razem - - -4 - 603 2 106 - - 707 895 1 602
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 1 912 1 912 618 2 530
Całkowite dochody razem - - -4 - 603 2 106 - 1 912 2 619 1 513 4 132
Pozostałe zmiany, w tym: - -2 2 739 619 -6 - - -3 361 - -11 -6 -17
Podział wyniku finansowego - - 2 741 620 - - - -3 361 - - - -
Transakcje na akcjach własnych - -2 2 - - - - - - - - -
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi - - -10 - - - - - - -10 -2 -12
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe - - 6 -1 -6 - - - - -1 -4 -5
Stan na 31 grudnia 2020 roku 86 -9 15 848 295 891 3 65 -314 1 912 18 777 24 626 43 403

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
(przekształcone) 1
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny, razem
Kapitał podstawowy
Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik
Razem
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Skumulowane inne dochody całkowite
Wynik z lat ubiegłych
Zysk netto
Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia
Nota 40.1 40.3 40.3 40.3 40.3 2.4
Stan na 1 stycznia 2019 roku 86 -11 12 660 18 -65 - -36 2 273 - 14 925 22 482 37 407
Wycena instrumentów kapitałowych - - -1 - -8 - - - - -9 11 2
Wycena instrumentów dłużnych - - - - 334 - - - - 334 41 375
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów - - - - 4 - - - - 4 14 18
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - - 31 - - - - 31 69 100
Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - -5 - - -5 1 -4
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - - - - - 1 - - - 1 -2 -1
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych - - - - 6 - - - - 6 - 6
Inne całkowite dochody netto, razem - - -1 - 367 1 -5 - - 362 134 496
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 3 295 3 295 1 890 5 185
Całkowite dochody razem - - -1 - 367 1 -5 - 3 295 3 657 2 024 5 681
Pozostałe zmiany, w tym: - 4 454 -342 -8 - - -2 521 - -2 413 -1 387 -3 800
Podział wyniku finansowego - - 444 -340 - - - -2 522 - -2 418 -1 385 -3 803
Transakcje na akcjach własnych - 4 - - - - - - - 4 - 4
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi - - 2 - - - - - - 2 2 4
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe - - 8 -2 -8 - - 1 - -1 -4 -5
Stan na 31 grudnia 2019 roku 86 -7 13 113 -324 294 1 -41 -248 3 295 16 169 23 119 39 288
1 Informacje o przekształceniu danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku zaprezentowano w punkcie 5.4.