zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

10.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki 2019 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 10.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 14 989 15 494
W ubezpieczeniach bezpośrednich 14 763 15 278
W ubezpieczeniach pośrednich 226 216
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie 8 877 8 697
Składki ubezpieczeń indywidualnych 1 868 1 730
Składki ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych 2 048 2 026
Składki ubezpieczeń grupowych 4 961 4 941
Składki przypisane brutto, razem 23 866 24 191

W 2020 i w 2019 roku spółki Grupy PZU nie zawierały umów reasekuracji czynnej w zakresie ubezpieczeń na życie.

 

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2019
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 893 750
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 5 387 5 765
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 3 699 3 920
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 148 116
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 3 067 3 193
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 873 868
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 89 86
Świadczenie pomocy (grupa 18) 515 536
Ochrona prawna (grupa 17) 12 11
Pozostałe (grupa 16) 306 249
Razem 14 989 15 494