zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

List Prezesa Zarządu PZU SA

PZU Raport Roczny 2020 > List Prezesa Zarządu PZU SA
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

[GRI 102-14]

Szanowni Państwo, Interesariusze Grupy PZU,

Grupa Kapitałowa PZU jest największą w Europie Środkowo- Wschodniej instytucją finansową. W pięciu krajach – w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Łotwie i w Estonii zatrudniamy około 40 tys. pracowników, dzięki którym obsługujemy około 22 mln klientów. Wspólnie budujemy rentowność i osiągamy najwyższe współczynniki wypłacalności wśród europejskich ubezpieczycieli. Miarą naszego sukcesu są nie tylko wyniki finansowe, lecz także społeczne zaangażowanie, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Na PZU, jako narodowym czempionie gospodarczym Polski i spółce Skarbu Państwa, spoczywa dodatkowa odpowiedzialność. Jako jedni z pierwszych zaangażowaliśmy się w walkę z pandemią koronawirusa, który od początku 2020 roku zbiera żniwo na całym świecie. Na ten cel przekazaliśmy ponad 25 milionów złotych. Poza pieniędzmi, które pozwoliły wzmocnić ochronę zdrowia Polaków, daliśmy także własne zaangażowanie w pomoc charytatywną. Nasi pracownicy bezinteresownie poświęcili blisko 7 tys. godzin na wsparcie potrzebujących i pomogli w ten sposób 11 tysiącom osób.

Dziś, te liczby powinny na nas robić nie mniejsze wrażenie niż wysoki poziom składki przypisanej brutto czy stabilny wskaźnik rentowności kapitałów własnych. Świadczą bowiem o tym, że jako Grupa PZU zdaliśmy najważniejszy egzamin z empatii i zaangażowania w pomoc potrzebującym.

Gdy dołączałam do Zarządu w marcu 2020 roku, Polska zaczynała żyć w warunkach pandemii. Zdawałam sobie sprawę, że przed nami wyjątkowo wymagający czas, pełen niewiadomych w biznesie. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że dzięki szybkiej reakcji na zmieniające się otoczenie rynkowe i sprawnemu zarządzaniu organizacją dalej się rozwijamy zdobywając m.in. rynek usług medycznych, szczególnie ważnych w trudnym czasie pandemii.

Kolejnym wyzwaniem, któremu musimy stawić czoła, są zmiany klimatyczne. Jesteśmy świadomi, że podejmowane przez nas decyzje biznesowe i aktywność na rynku finansowym, mogą wpływać zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na środowisko naturalne. Dlatego z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do naszej działalności, czego dowodem jest wyróżnienie dla PZU, który znalazł się na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020 w klasyfikacji branżowej „bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy”.

Na nasze podejście do zrównoważonego rozwoju mają także wpływ międzynarodowe postanowienia. Dbałość o stan środowiska i zahamowanie zmian klimatycznych została podkreślona w Porozumieniu Paryskim oraz w agendzie ONZ wyznaczającej cele zrównoważonego rozwoju (SDG). Unia Europejska w ostatnim czasie podjęła kompleksowe działania dla promowania gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego rozwoju, m.in. wprowadzając projekt „Europejski Zielony Ład” (European Green Deal), którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w państwach UE do 2050 roku.

Te i inne dokumenty są drogowskazem do wprowadzenia w naszej organizacji zmian, które pozwalają nam działać na rzecz zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych i najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Zależy nam, by nasza organizacja stała się zaufanym partnerem w drodze do budowy zielonej gospodarki.

Niniejszy raport, który z przyjemnością oddaję w Państwa ręce, także dowodzi najwyższej staranności w tym obszarze. Został on sporządzony zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi, przy uwzględnieniu wytycznych GRI, IIRC oraz Komisji Europejskiej dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych z wyszczególnieniem zgłaszania danych dotyczących klimatu. Aby zapewnić wszystkim interesariuszom dostęp do jak najszerszej informacji o nas, raportowanie niefinansowe z roku na rok jest udoskonalane i rozbudowywane.

Wierzę, że jako największy polski ubezpieczyciel, który wyznacza trendy dla całego sektora finansowego, a także znaczący na rynku pracodawca, przyczynimy się do stworzenia najwyższych standardów w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Prezes Zarządu PZU, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pekao, Przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU Życie