zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
Otwarta komunikacja - „wszystkim stronom, z którymi współpracujemy, przekazujemy precyzyjne i potrzebne informacje. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawozdania i dokumenty przekazywane organom kontrolnym lub nadzorczym lub podawane do publicznej wiadomości, były kompletne i zrozumiałe.”

[GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44]

Istotna rola interesariuszy i ich wymierny wpływ na kształtowanie działalności Grupy PZU sprawiają, że każda jej spółka regularnie aktualizuje mapę swoich partnerów, a także opracowuje kluczowe formy dialogu z poszczególnymi grupami. Ich wybór dokonywany jest na podstawie ważności relacji oraz skali powiązań z Grupą PZU. Poniżej przedstawiona została mapa interesariuszy wybranych na podstawie stopnia zaangażowania w działalność Grupy oraz ich istotności z punktu widzenia modelu biznesowego. Mapa nie obejmuje działalności Grupy Pekao oraz Alior Bank, w których obowiązują odrębne podejścia do relacji z otoczeniem.

DOBRA PRAKTYKA
Działania samoregulacyjne – wzmocnienie ochrony uczestników rynku ubezpieczeniowego

Przedstawiciele PZU i PZU Życie uczestniczą w pracach komisji, podkomisji i grup roboczych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do ich zadań należy prowadzenie działań legislacyjnych, które zmierzają do ochrony i polepszenia warunków funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Prace koncentrują się na bieżącej analizie i opinii propozycji projektów legislacyjnych, opracowywaniu założeń i uzgadnianiu praktyk rynkowych.

Grupa interesariuszy Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy Stopień zaangażowania danej grupy Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
Pracownicy
 • rozmowy roczne/kwartalne;
 • spotkania wewnętrzne;
 • wewnętrzny portal/intranet;
 • newsletter;
 • skrzynki do wyjaśniania niejasności;
 • związki zawodowe;
 • wewnętrzne publikacje;
 • akcje informacyjne i poszerzające wiedzę o organizacji;
 • badanie zaangażowania;
 • transmisja spotkania z członkami Zarządu;
 • materiały video wyświetlane w siedzibie spółki.
wysoki
 • słuchanie opinii pracowników;
 • zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju;
 • stworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy;
 • budowanie zrozumienia dla realizacji strategii i osiąganych wyników;
 • aktywizacja pracowników do uczestnictw w nowych inicjatywach
Klienci
 • strona internetowa;
 • ankieta potrzeb klientów;
 • badania satysfakcji i opinii;
 • programy edukacji finansowej i ubezpieczeniowej;
 • Rzecznik Klienta.
wysoki
 • zbieranie oczekiwań i opinii klientów;
 • uwzględnianie głosu klienta w projektowaniu rozwiązań biznesowych;
 • tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klienta;
 • stworzenie przejrzystych warunków ofert i umów.
Dostawcy
 • spotkania z nowymi i dotychczasowymi dostawcami;
 • ankieta CSR.
wysoki
 • wspieranie realizacji strategii Grupy i dostęp do innowacji;
 • kształtowanie standardów biznesowych w swoim otoczeniu i promowanie dobrych praktyk zakupowych.
Inwestorzy i udziałowcy
 • regularne spotkania podczas konferencji, paneli dyskusyjnych (grupowe w spółce oraz indywidualne);
 • kwartalne raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacje wyników;
 • stała współpraca działu Relacji Inwestorskich z interesariuszami (inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy indywidualni, analitycy i organizacje rynku kapitałowego);
 • spotkania i telekonferencje z Zarządem;
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy;
 • strona internetowa Spółki;
 • internetowe kanały informacyjne.
wysoki
 • zapewnienie przejrzystości informacyjnej;
 • budowanie wartości;
 • dystrybucja zysków do akcjonariuszy.
Partnerzy biznesowi: agenci i brokerz
 • coroczne, comiesięczne i bieżące spotkania z agentami;
 • ankiety satysfakcji i opinii;
 • portal komunikacji wewnętrznej dla agentów;
 • programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży;
 • Elitarny Klub Agenta oraz Elitarna Grupa Doradcza
wysoki
 • prezentacja planów strategicznych;
 • poruszanie bieżących kwestii dotyczących współpracy w celu zapewnienia obopólnych korzyści.
Media
 • komunikaty prasowe;
 • konferencje prasowe;
 • wywiady eksperckie;
 • wywiady branżowe;
 • serwisy społecznościowe.
średni
 • transparentność działania;
 • budowa świadomości ubezpieczeniowej;
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat produktów finansowych.
Społeczności lokalne
 • bieżąca komunikacja bezpośrednia;
 • wspieranie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem programu www.pomoctomoc.pl.
średni
 • realizacja projektów sponsoringowych i prewencyjnych;
 • wspieranie rozwoju społeczności;
 • bycie odpowiedzialnym obywatelem;
 • zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych.
Administracja centralna
 • współpraca w ramach debat i konferencji;
 • odpowiadanie na zapytania i uwzględnienie rekomendacji;
 • współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń.
średni
 • zapewnienie przestrzegania wymogów i regulacji;
 • wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.
Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne
 • budowanie partnerstw i przeprowadzanie diagnozy społecznej;
 • wspólne planowanie, realizacja i ewaluacja projektów
 • zaangażowanie w inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz promowania CSR i standardów fundacji korporacyjnych
 • organizacja wspólnych konferencji, seminariów – działania na rzecz środowiska trzeciego sektora i środowisk akademickich
 • dzielenie się know-how (szkolenia).
średni
 • realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa.

[GRI 102-13]

DOBRA PRAKTYKA
Udział w stowarzyszeniach oraz organizacjach branżowych

Grupa PZU angażuje się w działalność wielu organizacji i stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) – to organizacja samorządowa emitentów, reprezentuje interesy spółek notowanych na GPW, PZU jest jej członkiem od 2010 roku;
 • Brytyjsko Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce) – do tej organizacji gospodarczej PZU przynależy od 2016 roku;
 • Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) – to organizacja samorządowa zakładów ubezpieczeń, skupia działające na rynku wszystkie zakłady ubezpieczeń, przynależność do Izby jest obowiązkowa;
 • European Financial Marketing Association (EFMA) – to organizacja zrzeszająca detaliczne instytucje finansowe w Europie: banki i ubezpieczycieli, największa tego typu organizacja w Europie;
 • International Association of Agricultural Insurers (AIAG) – to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające czołowych światowych ubezpieczycieli produkcji rolnej;
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) – to organizacja zakładów ubezpieczeń, które prowadzą działalność w Polsce, przynależność do PBUK jest obowiązkowa;
 • United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) – to globalne partnerstwo ustanowione między Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) a sektorem finansowym;
 • Geneva Association – to międzynarodowy think tank branży ubezpieczeniowej;
 • The Heart Corporate Club – zrzesza firmy, które chcą budować silne kompetencje w innowacjach.

Członkostwo we wskazanych powyżej organizacjach ma dla PZU charakter strategiczny. Firma wspiera ich działania statutowe i bierze udział w dodatkowych projektach realizowanych przez te instytucje.

PZU jest także sygnatariuszem Karty różnorodności od 1 lipca 2013 roku. To międzynarodowa inicjatywa służąca promowaniu różnorodności i równych szans w zatrudnieniu bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię.