zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

Model tworzenia wartości Grupy PZU [IIRC]

PZU Raport Roczny 2020 > Model tworzenia wartości Grupy PZU [IIRC]
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Czym jest model tworzenia wartości wg międzynarodowych wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC)?

Raportowanie zintegrowane pozwala na połączenie istotnych informacji dotyczących strategii organizacji, podejścia do zarządzania, osiągniętych wyników i perspektyw na przyszłość w sposób, który odzwierciedla kontekst finansowy, społeczny oraz środowiskowy działalności organizacji. Raport przedstawia jej podejście do tworzenia wartości w czasie przy użyciu dostępnych kapitałów. Kapitał to pewien zasób, do którego organizacja ma dostęp i z którego może korzystać w celu tworzenia wartości. Nie musi on jednak być własnością organizacji w sensie prawnym.

IIRC wyróżnia 6 rodzajów kapitału:

 • Kapitał finansowy – zasób funduszy, który powstaje poprzez finansowanie za pomocą kredytów, pożyczek czy grantów bądź jest wytwarzany w toku działalności operacyjnej. Są to m.in. środki akcjonariuszy, kapitały własne oraz kapitały obce;
 • Kapitał intelektualny – zasób organizacji bazujący na wiedzy i doświadczeniu, w tym m.in. własność intelektualna, np. patenty, prawa autorskie, software, prawa i licencje, wiedza organizacji, motywacja do poprawy i rozwoju procesów, przywództwo i współpraca oraz inwestycje w nowe rozwiązania i innowacje umożliwiające rozwój; 
 • Kapitał ludzki – kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie i motywacja pracowników do rozwoju i innowacji, w tym możliwość zrozumienia i wdrożenia strategii organizacji;
 • Kapitał społeczny i relacyjny – reputacja, wypracowane zaufanie i jakość relacji z klientami, społecznościami oraz pozostałymi interesariuszami;
 • Kapitał infrastrukturalny – fizyczne obiekty, wykorzystywane przez organizację w procesie wytwarzania produktów lub dostarczania usług (oddziały, placówki), a także sieć dystrybucji tworzona przez agentów, osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne oraz innych partnerów współpracujących z Grupą PZU;
 • Kapitał naturalny – odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne (m.in. woda, minerały i powietrze) oraz procesy, dzięki którym dostarczane są produkty lub usługi.

„Tworzenie wartości organizacja powinna pokazywać zarówno z perspektywy wkładu w podejmowane działania (input), wyników podjętych działań (output) oraz ich efektów (outcome).”

Źródło: framework, International IRC 

W jaki sposób Grupa PZU tworzy wartość?

Bazując na zasobach materialnych i niematerialnych Grupa PZU tworzy wartość dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i agentów, wywierając wpływ na polską gospodarkę i jej sektory.  


Finansowe:

 • 343 340 mln zł – skonsolidowane aktywa (vs. 328 554 mln zł w 2018) 
 • 16 169 mln zł – kapitały własne jednostki dominującej (vs. 14 925 mln zł w 2018)
 • 6 700 mln zł – obligacje Grupy (zobowiązania podporządkowane) (6 061 mln zł w 2018)
 • 217 831 mln zł – depozyty bankowe od klientów (206 909 mln zł w 2018)
 • 24 191 mln złskładka przypisana brutto (ubezpieczenia na życie i majątkowe) (23 470 mln zł w 2018)
 • 9,7 mld złskładka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych (9,9 mld zł w 2018) 
 • 5,8 mld złskładka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych poza komunikacyjnych (5,2 mld zł w 2018)
 • 7,0 mld zł – składka przypisana ub. na życie grupowe i indywidualnie kontynuowane (6,9 mld zł w 2018)


Produkty i dystrybucja:

 • Najszersza oferta produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i bankowych w Polsce
 • 410 oddziałów PZU (411 w 2018), 805 placówek Banku Pekao (825 w 2018), oraz 820 placówek Alior Banku (861 w 2018)
 • 10 tys. agentów na wyłączność i agencji (9,1 tys. w 2018)
 • 4,8 tys. pracowników infolinii (PZU, PZU Zdrowie, LINK4, Alior Bank, Banku Pekao) (4,8 tys. w 2018) 
 • ~25 produktów głównych z możliwością indywidualizacji oferty oraz szerokie portfolio usług medycznych oferowanych przez PZU Zdrowie (~20 w 2018) 
 • 130 własnych placówek medycznych (ponad 60 w 2018) oraz ponad 2 200 współpracujących w sieci PZU Zdrowie (2 100 w 2018)


Ludzkie:

 • 41 042 pracowników Grupy PZU w przeliczeniu na etety (41 605 w 2018) 
 • 68% kobiet i 32% mężczyzn (niezmiennie w porównaniu z 2018)
 • 13% zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich, 87% zatrudnionych na pozostałych stanowiskach (niezmiennie w porównaniu z 2018)
 • 76 pracowników zatrudnionych w centrach innowacji Grupy Kapitałowej (70 w 2018)


Intelektualne:

 • 967 tysiący godzin szkoleniowych w Grupie PZU (893 tysiące w 2018)
 • 23,2 godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika Grupy PZU (21,5 w 2018) 
 • Ponad 271 mln zł inwestycji w Grupie Kapitałowej (nakłady finansowe) na projekty technologiczne zwiększające innowacyjność (275 mln zł w 2018)
 • 5 (Laboratorium Innowacji PZU, PZU LAB, Pion Rozwoju Biznesu i Innowacji LINK4, Centrum Innowacji  Alior Bank, Laboratorium Innowacji Banku Pekao
 • 38% realizowanych projektów dotyczących zmian technologicznych w PZU i PZU Życie (42% w 2018) 


Naturalne:

Standard Grupy PZU - Zielone PZU wskazujący wpływ prowadzonej działalności na środowisko zarówno w obszarze bezpośrednim (który obejmuje emisje zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, zużycie wody, energii oraz papieru), jak i pośrednim (związany z relacjami ze stronami trzecimi, który obejmuje praktyki środowiskowe dostawców, kontrahentów i kształtowanie świadomości ekologicznej).


Społeczne i relacje:

 • 51,8 mln zł przekazanych na działalność prewencyjną  przez PZU, PZU Życie oraz TUW PZUW (53,1 mln zł w 2018)  
 • 11,2 mln zł przekazanych na działalność sponsoringową PZU i PZU Życie (12,9 mln zł w 2018)
 • 20,7 mln zł przekazanych przez PZU i PZU Życie na działania Fundacji PZU (20,7 mln zł 2018)
 • 3,7 mln przekazane w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc „Zdrowa i bezpieczna rodzina” (> 3 mln zł w 2018) 
 • 5,0 mln zł przekazane w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc „Wsparcie dla jednostek OSP” (0 zł w 2018)
 • 1 170 wolontariuszy PZU (630 w 2018), 880 wolontariuszy Banku Pekao (1 130 w 2018) oraz 559 Alior Bank (ok. 200 w 2018)
 • 175 823 beneficjentów którym pomogli pracownicy PZU w ramach wolontariatu (12 945 w 2018)*
 • 210 preventive profilaktycznych badań USG zorganizowanych przez Fundację PZU z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki dla kobiet zatrudnionych w PZU (460 w latach 2017-2018)

* Zwiększona liczba beneficjentów wynika z zaangażowania pracowników w projekty na rzecz środowiska, w tym sprzątanie lasów, rzek – z posprzątanych terenów korzysta wiele osób i zwierząt.

Jak to robi w praktyce?

Grupa PZU wykorzystuje przy tym efektywnie skalę działania, innowacyjność (produkty, obsługa, usługi), ponad 200-letnie doświadczenie oraz znajomość potrzeb klienta - dziś i jutro.

W jaki sposób mierzone są efekty i wpływ?

Nowa, bardziej zintegrowana Grupa PZU będzie lepiej pomagać klientom na wszystkich etapach ich życia oraz wspierać zrównoważony rozwój polskiej gospodarki

 

Klienci

 • 6 102 mln zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach na życie (6 049 mln zł w 2018)
 • 7 925 mln wypłaconych odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach majątkowych  (7 263 mln zł w 2018)
 • 105,9 mld zł kredytów bankowych udzielonych osobom fizycznym (97,6 mld zł w 2018)
 • 89,0 mld zł kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorstwom (84,5 mld zł w 2018)
 • 10,7 mln klientów PZU Życie (10,8 mln w 2018)
 • 138 mld zł - suma SU budynków od szkód spowodowanych żywiołami (1 670 mld zł w 2018)
 • 1 814 mld zł - suma SU budynków od szkód spowodowanych żywiołami (1 670 mld zł w 2018)
 • 122 tys. konsultacji lekarskich umawianych miesięcznie przez PZU Zdrowie (100 tys. w 2018)
 • 85% klientów Grupy PZU zadowolonych z przebiegu likwidacji szkód i świadczeń (83,5% w 2018)
 • 18.7% wskaźnik NPS PZU i PZU Życie (6,4% w 2018)
 • 97,93%, 97,7%, 91,5%, 77,5% - wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji odpowiednio dla PZU i PZU Życie, Grupy Zdrowie, Grupy Alior oraz Grupy Pekao (97,9%, 97,0%, 95,7%, 90,5% w 2018)

Pracownicy i agenci

 • 15,7% rotacji pracowników PZU i PZU Życie (15,6%  w 2018)
 • 9,9% oraz 8,5% awansów wewnętrznych pionowych odpowiednio dla kobiet i mężczyzn w PZU i PZU Życie (9,8% i 7,2% w 2018)
 • 84,3% pracowników objętych dodatkowym ubezpieczeniem Opieka Medyczna finansowanym przez PZU (9,8% i 7,2% w 2018)
 • 86,2% pracowników PZU oraz PZU Życie objętych firmowym programem emerytalnym PPE (86% w 2018)
 • 573 agentów Elitarnego Klubu Agenta (711 w 2018)
 • 1 052 członków PZU Sport Team, 17 847 przebiegniętych kilometrów, 1 483 przepłyniętych mil morskich, 7 422 osobogodzin treningu z instruktorami narciarskimi

Administracja centralna

 • 1 844 mln zł bieżącego podatku dochodowego od zysku skonsolidowanego Grupy PZU (2 098 mln zł w 2018)
 • 1 134 mln zł podatku od instytucji finansowych (1 092 mln zł w 201)
 • Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa – 68,6 mld zł wartość Skarbowych Papierów Wartościowych w portfelu spółek Grupy PZU (61,6 mld zł w 2018) Grupy PZU

Inwestorzy i akcjonariusze

 • 21,2% zwrot z kapitału (ROE) dla akcjonariuszy jednostki dominującej (22,1% w 2018) 
 • 2 418 mln zł wypłaconej dywidendy z PZU (2 159 mln zł w 2018 roku), 1 732 mln zł z Banku Pekao (2 074 mln zł w 2017 roku)
 • 7 084 mln zł zysk operacyjny Grupy (7 087 mln zł w 2018)
 • 5 185 mln zł skonsolidowany zysk netto (5 368 mln zł w 2018) 
 • Ubezpieczenia: 88,4% rentowność ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce - COR (86,6% w 2018)
 • Ubezpieczenia: 21,3% marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK (22,1% w 2018)
 • Bankowość: wynik inwestycyjny z kosztami odsetkowymi 7 216 mln zł 6 945 mln zł w 2018)
 • Bankowość: 3 146 mln zł wynik z tytułu prowizji i opłat (3 182 mln zł w 2018) 
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa: 220% współczynnik Wypłacalność II dla Grupy PZU po III kwartale 2019 (222% w 2018) 
 • A-/pozytywna rating S&P Global Ratings dla PZU i PZU Życie - jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki
 • Obecność WIG-ESG

Otoczenie społeczne

 • 187 działań podjętych przez Fundację PZU na rzecz kultury i sztuki (881 liczba wszystkich działań) (odpowiednio 187 / 845 w 2018)
 • 7,8 mln odwiedzających instytucje kultury wspierane przez PZU (4,5 mln w 2018)
 • 6 070 osób objętych wsparciem w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU (8 234 w 2018)
 • 19 tys. uczniów uczestniczących w autorskim projekcie Fundacji PZU  pn. Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU (18 tys. w 2018)
 • 533 uczniów zakwalifikowanych do „Programu pomocy wybitnie zdolnym” w roku szkolnym 2018/2019
 • 385 osób znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które otrzymały dotację na rehabilitację, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego od Fundacji PZU (403 w 2018)
 • >100 tys. uczestników akcji biegowych organizowanych przez PZU (117 980 w 2018)
 • 214 514 godzin wypracowanych przez ratowników - ochotników w ramach współpracy z GOPR (222 857 w 2018)
 • 175 823 liczba beneficjentów, którym pomogli pracownicy PZU w ramach wolontariatu (12 945 w 2018)